Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n niɔn?

Sran sunman be waan Ɲanmiɛn klo alɛ kunlɛ’n. Afin laa’n, Ɲanmiɛn seli i sufuɛ’m be kɛ be kun alɛ. Biblu’n kle sɔ weiin. Sanngɛ sran wie’m be liɛ’n, be waan Ɲanmiɛn kpɔ alɛ kunlɛ’n. Afin, kɛ i Wa Zezi bali asiɛ’n su wa’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be klo be kpɔfuɛ mun. (Matie 5:43, 44) Ɔ maan, sran sɔ’m be bu i kɛ laa yɛ Ɲanmiɛn kloli alɛ kunlɛ ɔ. Naan siɛn’n, ɔ timan sɔ kun.

?Yɛ ɔ li? ?A bu i kɛ Ɲanmiɛn klo alɛ kunlɛ’n? ?Kɛ sran’m bé kún alɛ andɛ’n, wan sin yɛ Ɲanmiɛn jran ɔn? Kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n kwla tike ɔ ɲin. Wienun ɔn, sran wie’m be su kun alɛ. Sɛ a si kɛ be nga a jran be sin’n, Ɲanmiɛn jran be sin wie’n, ɔ́ yó ɔ fɛ. ?Nɛ́n i ɔ? Afin, a lafi su kɛ bé kwlá be kpɔfuɛ mun. ?Yɛ sɛ bue kun fuɛ mun yɛ Ɲanmiɛn jran be sin’n nin, ɔ́ yó ɔ sɛ? Atrɛkpa’n, ɔ le akunndan uflɛ mɔ á bú ɔ.

Wafa nga Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n, ɔ fata kɛ e wun i wlɛ. Afin, sɛ e wun i wlɛ’n, Ɲanmiɛn i wun akunndan nga e bu’n, ɔ kwla kaci. Alɛ kunlɛ’n ti’n, sran kpanngban be wun ɲrɛnnɛn. Sran wie’m be waan Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be kun alɛ. Naan kɛ bé wún ɲrɛnnɛn’n, i ndɛ nunman nun. ?A bu i sɔ wie?

Sɛ a kanngan Biblu’n nun’n, á wún kɛ ndɛ ng’ɔ kan’n, ɔ nin sran’m be liɛ’n ɔ timan kun mlɔnmlɔn. I kpa bɔbɔ’n, kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, wafa nga Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n w’a kaciman. ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn buli alɛ kunlɛ’n laa Izraɛlifuɛ’m be blɛ su ɔ? ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn buli alɛ kunlɛ’n Klistfuɛ klikli’m be blɛ su ɔ? É wá fá Biblu’n tɛ́ kosan sɔ’m be su. I liɛ’n, é wún wafa nga Ɲanmiɛn bu alɛ nga sran’m be kun be andɛ’n i wlɛ. Kpɛkun, sɛ cɛn wie lele sran’m bé yáci alɛ kunlɛ’n, é wún i wlɛ wie.