Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n niɔn

Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n niɔn

Nyanmiɛn’n yɛ ɔ ti sran klofuɛ nin-ɔn.”—1 ZAN 4:8, 16.

JUE: 18, 91

1. (a) ?Ɲanmiɛn i nzuɛn dan kpafuɛ’n yɛle benin? (b) ?I sɔ’n ti’n, ngue yɛ e kunndɛ kɛ é yó ɔ?

ƝANMIƐN Ndɛ’n se kɛ “Nyanmiɛn’n yɛ ɔ ti sran klofuɛ nin-ɔn.” (1 Zan 4:8) Yɛle kɛ, sɛ klolɛ’n ti sran’n, nn é sé kɛ yɛle Ɲanmiɛn bɔbɔ. Ɲanmiɛn i nzuɛn dan kpafuɛ’n yɛle sran klolɛ’n. Ɲanmiɛn yo like kwlaa sran klolɛ’n ti. Ninnge kwlaa nga be o ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ’n su wa’n, ɔ klo be ti yɛ ɔ yili be ɔ. I sɔ’n ti’n, é lɛ́ i ase dan.

2. ?Kɛ mɔ Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n ti’n, ngue yɛ e lafi su kɛ ɔ́ yó mán e ɔ? (An nian desɛn ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

2 Ɲanmiɛn Zoova klo ninnge ng’ɔ yili be’n mun. I sɔ’n ti, e lafi su kɛ ɔ́ yó like ng’ɔ ti kpa’n mán e titi. Ɔ maan, be nga be ɲin yi i’n, be klun jɔ́ titi. I wie yɛle kɛ, Ɲanmiɛn “w’a sie cɛn kun bɔ sɛ cɛn sɔ’n ju’n, ɔ maan bé fá sran’n bɔ be o mɛn’n nun’n be kwlaa bá sran b’ɔ sieli i’n i ja su.” Yɛ ɔ́ dí be jɔlɛ weinwein. Sran sɔ mɔ Ɲanmiɛn sieli i kɛ ɔ di sran’m be jɔlɛ’n, yɛle Zezi Klist. (Yol. 17:31) E lafi su kɛ Zezi wá yó sɔ  sakpa. Naan be nga be ɲin yi Ɲanmiɛn’n, bé ɲán anannganman nguan.

?NGUE YƐ SA NGA BE JULI MƐN’N NUN’N BE KLE E Ɔ?

3. ?Sɛ Ɲanmiɛn timan sran klofuɛ’n, nn sran’m be liɛ yó sɛ?

3 ?Sɛ Ɲanmiɛn timan sran klofuɛ’n, nn sran’m be liɛ yó sɛ? Maan e bu i akunndan e nian. Kɛ mɛn’n boli i bo lele’n, Satan m’ɔ ti klunwifuɛ’n i fanngan nun’n, sran’m be sie be wiengu mun klunwi su. (2 Kor. 4:4; 1 Zan 5:19; an kanngan Sa Nglo Yilɛ 12:9, 12 nun.) Ɔ maan, sɛ Ɲanmiɛn timan sran klofuɛ sa’n, nn sran’m be liɛ su yoman ye le.

4. ?Ngue ti yɛ Zoova mannin Satan i atin kɛ ɔ sie sran mun kan ɔn?

4 Kɛ Satan yoli ɲin kekle Ɲanmiɛn su’n, ɔ lakali sran mun. Ɔ maan, be yoli ɲin kekle wie. Satan seli kɛ Ɲanmiɛn siman sran’m be sie. Naan i bɔbɔ yɛ ɔ kwla si be sie kpa ɔ. (Bob. 3:1-5) Zoova kusu, ɔ mɛnnin i atin kɛ ɔ sie sran mun kan naan be nian. Sa’m be kle kɛ, i sran mun o, i Satan bɔbɔ o, be siman sran sie mlɔnmlɔn.

5. ?Ngue yɛ sa nga be ju mɛn’n nun’n, be kle ɔ?

5 Afuɛ ya nga be sinnin lɛ’n nun’n, alɛ kunlɛ’n ti’n, sran kpanngban be wuli. Mɛn’n w’a yo kekle kpa andɛ. Yɛ ɔ́ yó sɔ titi. I sɔ yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kannin ɔn. Ɔ seli kɛ “kɛ mɛn’n ɔ́ kɔ́ i bue nuan’n,” lika’n ɔ́ yó kekle. Ɔ se ekun kɛ: “Sran nga be klun yo wi bɔ be ti gblɛfuɛ’n, be sa tɛ nga be yo’n i tɛ’n ɔ́ trá laa liɛ’n.” (2 Tim. 3:1, 13) Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun seli kɛ: “Anannganman, n si kɛ sran’n i nguan’n nun-mɛn i sa nun. Ajalɛ ng’ɔ tu’n ɔ fin-mɛn i.” (Zer. 10:23) Sa nga be ju mɛn’n nun’n, be kle kɛ ndɛ sɔ mɔ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n kannin’n, ɔ ti nanwlɛ. Zoova w’a yiman sran kɛ ɔ sie i wiengu.

6. ?Kɛ Ɲanmiɛn mannin Satan i atin kɛ ɔ sie sran mun kan’n, ngue yɛ sran’m b’a wun i wlɛ ɔ?

6 Kɛ Ɲanmiɛn mannin Satan klunwifuɛ’n i atin kɛ ɔ sie sran mun kan’n, sran’m b’a wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn kunngba cɛ yɛ ɔ kwla si be sie ɔ. Ɔ ka kan’n, Ɲanmiɛn wá núnnún klunwifuɛ mun. I sin’n, sɛ sran kun waan ɔ́ tɛ́nndɛn i ɲrun ekun’n, ɔ su mɛnmɛn i atin. Ɔ́ ká lɛ núnnún i. Sa nga be juli laa’n, i ti yɛ Ɲanmiɛn yó sɔ ɔ. Ɔ su kplinman su kɛ sran’m be yo klunwi’n ekun.

WAFA NGA ZOOVA KLE KƐ I YƐ Ɔ TI SRAN KLOFUƐ’N

7, 8. ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kle kɛ i yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n niɔn?

7 Wafa nga Ɲanmiɛn kle kɛ ɔ klo sran mun dan’n, ɔ sɔnnin. I wie yɛle ninnge ng’ɔ yili be nglo lɔ’n nin asiɛ’n su wa’n. Ninnge sɔ’m be wie yɛle nzraama mun, ɔ nin anglo ba’n nin wia’n. Sɛ wia’n nunman lɛ’n, like fi kwlá yoman ye asiɛ’n su. Ninnge kwlaa sɔ mɔ Ɲanmiɛn yili be’n, be yi i nzuɛn’n i nglo. Be kle kɛ Ɲanmiɛn le tinmin. Ɔ si ngwlɛlɛ, naan i yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n niɔn. Nanwlɛ, “sran nyinma wun-man Nyanmiɛn’n, sanngɛ kɛ ɔ fin cɛn ng’ɔ yili mɛn’n, ninnge kwlaa ng’ɔ yo be bɔ be wun be’n, ɔ maan be wun i wlɛ weiin kɛ Nyanmiɛn o lɛ yɛ ɔ kwla sa’n kwlaa yo.”—Rɔm. 1:20.

8 Wafa nga Zoova yili asiɛ’n ti’n, sran nin nnɛn’m be kwla tran su. Zoova boli sran’n i kpa. Kpɛkun, ɔ siesieli asiɛ’n i ye klanman kpa naan sran’m b’a kwla tran su titi. (An kanngan Sa Nglo Yilɛ  4:11 nun.) I kpa bɔbɔ’n, “asiɛ’n su ninnge nga nguan o be nun’n be kwlaa, i yɛ ɔ yi be nuan nun aliɛ ɔ, afin i klun-ufue’n wo lɛ tititi.”—Jue. 136:25.

9. ?Kannzɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n, sanngɛ ngue yɛ ɔ kpɔ i ɔ?

9 Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n niɔn. Sanngɛ, ɔ kpɔ sa tɛ’n. Jue Mun 5:5-7 se kɛ: “A ti Nyanmiɛn kun bɔ sa tɛ’n ɔ ti-man ngowa like ɔ nyrun. [...] Ɔ nyin ci be bɔ be yo sa tɛtɛ mun.” Ɔ se ekun kɛ: “Anannganman waan nán i nyinma wun sran kunfuɛ mun nin ndrunmun difuɛ mun.”

Ɔ KA KAAN SA, BE SU WUNMAN KLUNWIFUƐ’N KUN

10, 11. (a) ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn wá yó klunwifuɛ mun ɔn? (b) ?Be nga be ɲin yi Ɲanmiɛn’n, be liɛ yó sɛ?

10 Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n niɔn. Ɔ maan, kɛ i dɔ liɛ’n wá jú’n, ɔ́ wá núnnún klunwifuɛ mun mlɔnmlɔn. Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan: “Be nga be yo sa tɛ’n, bé kán be bo. Yɛ be nga be fa be wla gua Anannganman su’n, mɛn’n ɔ́ yó be liɛ. Ɔ ka kaan sa, be su wunman klunwifuɛ’n kun. [...] Be bɔ be kloman Anannganman sa’n, bé wá núnnún kɛ ijre nyrɛ sa. Bé núnnún. Bé núnnún kɛ sin wɛnsrɛn sa.”—Jue. 37:9, 10, 20.

11 Ɲanmiɛn Ndɛ’n se ekun kɛ: “Mɛn’n ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ. Bé trán nun tititi.” (Jue. 37:29) Sran kpa sɔ mun’n, “be wun jɔ́ be kpa fɔuun!” (Jue. 37:11) Kɛ mɔ Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n ti’n, ɔ kunndɛ kɛ i sufuɛ’m be liɛ yo ye tititi. I sɔ’n ti’n, i waan “ɔ́ núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun, afin laa ninnge sɔ’m be su tran-man lɛ kun.” (Ngl. 21:4) Be nga be wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n, mɔ be ɲin yi i’n, be liɛ wá yó ye dan.

12. ?“Sran ng’ɔ nanti sein’n” yɛle wan?

12 Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan: “Nian sran ng’ɔ nanti sein’n i kpa nian. Nian sran ng’ɔ ti sɛsɛ’n i kpa nian. I sɔfuɛ’n, i nzuɛn’n ti flɔlɔlɔ, ɔ maan i ti, saan ɔ́ dí ye le. Sanngɛ sa tɛ yofuɛ’m be kwlaa bé núnnún. Klunwifuɛ’m be su wunman ye le.” (Jue. 37:37, 38) “Sran ng’ɔ nanti sein’n,” ɔ si Ɲanmiɛn Zoova nin i Wa’n. Kpɛkun, ɔ yo Ɲanmiɛn klun sa. (An kanngan Zan 17:3 nun.) Sran sɔ’n, ɔ lafi su kpa kɛ “mɛn’n nin i nun ninnge kwlaa bɔ sran nyin blo su’n, bé wíe, sanngɛ sran ng’ɔ yo Nyanmiɛn klun sa’n, ɔ́ ká lɛ tititi.” (1 Zan 2:17) Ɔ ka kaan sa’n, mɛn’n wíe. I sɔ’n ti’n, ɔ fataman kɛ e cuɛncuɛn e ja ase naan y’a fa Biblu’n nun ndɛ nga su. I waan: “Fa ɔ wla gua Anannganman su, fɛ i atin’n su.”—Jue. 37:34.

SA CINNJIN KPA NGA ƝANMIƐN YOLI M’Ɔ KLE KƐ I YƐ Ɔ TI SRAN KLOFUƐ’N

13. ?Sa dan kpafuɛ nga Ɲanmiɛn yoli m’ɔ kle kɛ i yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n yɛle benin?

13 Kannzɛ e ti sa tɛ yofuɛ’n, sanngɛ e kwla fa Ɲanmiɛn “i atin’n su.” Asa ekun’n, e ti kpɔlɛ tɛ mɔ Zezi fɛli i wun yili’n ti’n, e kwla fa e wun mantan Ɲanmiɛn Zoova. E ti kpɔlɛ tɛ’n, ɔ kle kpa kɛ Ɲanmiɛn yɛ ti sran klofuɛ’n niɔn. Tɛ sɔ mɔ Zezi fɛli i wun yili’n ti’n, cɛn wie lele sran’m be su yoman sa tɛ kun, yɛ be su wuman kun. (An kanngan Rɔmfuɛ Mun 5:12; 6:23 nun.) I nun mɔ Zezi o ɲanmiɛn su lɔ’n, w’a yoman ɲin kekle Ɲanmiɛn i su le. Ɔ maan, kɛ ɔ bali asiɛ’n su wa’n, Ɲanmiɛn si kɛ ɔ su yoman ɲin kekle. Kɛ Zezi bali asiɛ’n su wa  mɔ bé klé i ɲrɛnnɛn’n, ɔ yoli i Si Ɲanmiɛn i ya dan. Zezi kusu w’a kpɔciman Ɲanmiɛn. Ɔ kleli kɛ sɛ sa’n tɔ cinnjin kpa bɔbɔ’n, sran mɔ fɔ nunmɛn i nun’n, ɔ kwla nanti sein lele guɛ i ti nin i bo.

Klolɛ mɔ Ɲanmiɛn klo sran mun ti’n, ɔ sunmɛnnin i Wa’n asiɛ’n su wa. (An nian ndɛ kpɔlɛ 13 nun.)

14, 15. ?Ngue yɛ Zezi i wie’n ti’n, sran’m be kwla ɲɛn i ɔ?

14 Zezi w’a kpɔciman Ɲanmiɛn le. Ɔ nantili sein lele ɔ fa wuli. Kɛ e si kɛ Zezi i wie’n ti’n, sran’m be kwla ɲan anannganman nguan Ɲanmiɛn i mɛn uflɛ’n nun’n, i sɔ’n yo e fɛ dan. Pɔlu kannin wafa nga Zoova nin Zezi be kleli kɛ be klo e’n, i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Kɛ e bɔbɔ e nian kwlá yo-man sa fi’n, kɛ blɛ nga Nyanmiɛn sieli juli’n, be nga be sro-mɛn i’n be ti Krist wuli. Kɛ sran kun wu sran kpa kun ti’n, i sɔfuɛ’n i nyanlɛ ti kekle, sanngɛ wienun-ɔn sran wie trɛ́ i anwlɛn wú sran klun-ufuefuɛ kun ti. Sanngɛ Nyanmiɛn kle ye kɛ ɔ klo e, afin kɛ e ti sa tɛ yofuɛ’n, e ti ɔ maan Krist wuli.” (Rɔm. 5:6-8) Akoto Zan seli kɛ: “An nian kɛ klolɛ nga Nyanmiɛn fa klo ye’n i nyin fiteli dan-an: ɔ sunmɛnnin i Wa kunngba’n mɛn’n nun naan e nyan nguan. Klolɛ sɔ’n, nán e yɛ e kloli Nyanmiɛn-ɔn, i yɛ ɔ kloli ye-ɔ naan w’a sunmɛn i Wa kunngba’n kɛ ɔ fɛ i wun yi e ti tɛ.”—1 Zan 4:9, 10.

 15 Zezi seli kɛ: “Nyanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ lafi i su’n w’a mlin-man, sanngɛ ɔ nyan anannganman nguan.” (Zan 3:16) Klolɛ mɔ Ɲanmiɛn klo sran mun dan ti’n, w’a bumɛn i bɔbɔ i wun akunndan. Ɔ kplinnin su kɛ i Wa’n ɔ fɛ i wun yi sran’m be ti tɛ. Ɲanmiɛn i sran klolɛ’n, ɔ leman kpɛbo. I sɔ’n ti, Pɔlu seli kɛ: “N si kpa kɛ klolɛ nga Nyanmiɛn fa klo e b’ɔ maan Jésus-Krist yi i nglo kle ye’n, like fi maan i nyin kwlá tu-man e su. Sɛ wie o, sɛ nguan o, sɛ anz mun o, sɛ mmusu mun o, sɛ bae o, sɛ blɛ nga nun ninnge mun o, sɛ cɛn wie ninnge mun o, sɛ nglo lɔ nin asiɛ’n su wa ninnge mun o, like fi nun-man lɛ b’ɔ maan i nyin kwla tu e su-ɔ.”—Rɔm. 8:38, 39.

ƝANMIƐN I SRAN NG’Ɔ SIELI I FAMIƐN’N SU DI JUNMAN

16. (a) ?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n? (b) ?Wan yɛ Ɲanmiɛn sieli i Famiɛn ɔn?

16 Wafa nga Ɲanmiɛn kle ekun kɛ i yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n, yɛle kɛ ɔ takali Famiɛn diwlɛ kun ɲanmiɛn su lɔ. Kpɛkun, ɔ fɛli i Wa Zezi Klist sieli Famiɛn. Afin, i Wa’n klo sran mun wie. (Nya. 8:31) Asa ekun’n, Ɲanmiɛn fali sran akpi-akpi ya sran akpi-akpi ablanan-nin-nnan (144.000) asiɛ’n su wa naan be nin Zezi be di famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. (Ngl. 14:1) I nun nga Zezi o asiɛ’n su wa’n, ɔ kannin Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ titi. Kpɛkun, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ, kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, maan be se kɛ: “E si bɔ a o nyanmiɛn su lɔ’n, maan sran’m be wun i wlɛ kɛ wɔ ngunmin yɛ a ti Nyanmiɛn nin-ɔn, maan ɔ sielɛ blɛ’n ju, maan e bɔ e wo asiɛ’n su wa’n e yo ɔ klun sa kɛ be bɔ be o nyanmiɛn su lɔ’n be yo’n sa.” (Mat. 6:9, 10) E kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i blɛ’n ju ndɛndɛ. Afin blɛ sɔ’n nun’n, sran’m be liɛ wá yó ye dan.

17. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ wafa nga Zezi sie sran mun’n, ɔ nin sran’m be liɛ’n, ɔ timan kun ɔn?

17 Wafa nga Zezi sie sran mun’n, ɔ nin sran’m be liɛ’n, ɔ timan kun mlɔnmlɔn. Wafa nga sran’m be sie be wiengu ti’n, alɛ tɔ. Sanngɛ e Min Zezi Klist liɛ’n, ɔ fa Ɲanmiɛn i nzuɛn’n. Ɔ klo sran mun kɛ Ɲanmiɛn fa klo be’n sa. (Ngl. 7:10, 16, 17) Zezi bɔbɔ seli kɛ: “Amun kwlaa bɔ an sua trɔ bɔ amu’an fɛ’n, an bla min sin, ń síke amun, yɛ amún dé wunmiɛn. An fa amun ti wla n kɔmin su waka’n bo, yɛ an fa min nzuɛn’n su, afin n ti sran wɛtɛɛ yɛ min anwlɛn’n ti flɔlɔ. Yɛ amun wla wá gúa ase. Afin n kɔmin su waka’n i sualɛ yo fɛ, yɛ n trɔ’n yo-man nɔnnin.” (Mat. 11:28-30) Zezi i ndɛ sɔ’n gua e awlɛn su nzue dan.

18. (a) ?Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1914 nun’n, ngue yɛ Ɲanmiɛn yo ɔ? (b) ?Kosan benin mun yɛ like suanlɛ ng’ɔ́ bá lɛ’n wá tɛ́ be su ɔ?

18 Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ, afuɛ 1914 nun yɛ Ɲanmiɛn sieli Zezi i Famiɛn ɲanmiɛn su lɔ ɔ. Kɛ ɔ fin i lɛ’n, Klistfuɛ nga be nin Klist bé wá dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ’n, be onga mɔ be o asiɛ’n su wa’n, Ɲanmiɛn boli be yialɛ bo. I sin’n, ɔ boli “sran kpanngban kpa” be yialɛ bo wie. Sran sɔ’m be liɛ’n, kɛ Ɲanmiɛn wá núnnún mɛn tɛ nga’n, bé fíte nun. Kpɛkun, bé trán asiɛ’n m’ɔ́ wá káci lika klanman’n i su. (Ngl. 7:9, 13, 14) ?Kɛ é sé yɛ’n, sran sɔ’m be ti sran nɲɛ? ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ be yo ɔ? Like suanlɛ ng’ɔ́ bá lɛ’n wá tɛ́ kosan sɔ’m be su.