Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?WAN YƐLE ZOOVA I LALOFUƐ MUN?

?Ngue yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo naan b’a ɲan sika b’a fa yo be ninnge mun ɔn?

?Ngue yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo naan b’a ɲan sika b’a fa yo be ninnge mun ɔn?

Biblu nin fluwa nga e fa suan Biblu’n nun like’n, e yi kpanngban kpa afuɛ kwlaa. Yɛ e fa wie e man sran mun. Asa ekun’n, e kplan fluwa yiwlɛ sua nin Betɛli mun. Yɛ e kplan e Ɲanmiɛn sulɛ sua kpanngban. E flɛ Ɲanmiɛn sulɛ sua sɔ mun kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua. ?Ngue yɛ e yo naan y’a ɲan sika y’a fa yo ninnge kwlaa sɔ mun ɔn?

E tinuntinun e klun klo sika nga e man’n, yɛ e fa di junman ɔn. (2 Korɛntfuɛ Mun 9:7) Afuɛ nga be flɛ i 1879 nun’n, fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n Angle nun’n i nɲɔn su ng’ɔ fiteli’n seli kɛ: ‘E lafi su kɛ ZOOVA fanngan nun’n, é yí fluwa nga titi. Ɔ maan, e su srɛman sran kɛ ɔ man e sika.’ Ndɛ sɔ’n i su yɛ e nanti titi ɔ.

E Ɲanmiɛn Sielɛ Sua kwlaa nun’n, sika guawlɛ’m be o lɛ. Sran nga i waan ɔ́ mán sika’n, ɔ kwla fa ko guɛ i sika guawlɛ sɔ’m be nun kun nun. Annzɛ kusu’n, ɔ kwla fa kɔ Betɛli lɔ trele. Sanngɛ, e yiman blusu. E seman kɛ junman nga e di’n, annzɛ fluwa nga e fa man sran mun’n ti’n, be tua e kalɛ. E bo jasin fɛ’n, yɛ e kle like asɔnun’n nun. E kplan Ɲanmiɛn sulɛ sua mun. Junman kwlaa sɔ mɔ e di’n, be tuaman e kalɛ. Afin, Zezi seli kɛ: “N fɛ i sɔ yolɛ’n n cɛli amun, an kusu nán an de like fi.” (Matie 10:8) Be kwlaa nga be di junman Betɛli’m be nun’n, be nin anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ mun bɔbɔ’n, be tuaman be nun wie fi i kalɛ.

“Zoova i Lalofuɛ’m be klun klo sika nga be man’n, yɛ be fa di be junman mun ɔn. Sika nga sran kun klo kɛ ɔ́ mán’n, ɔ nin blɛ ng’ɔ́ fá mán’n, i bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i ajalɛ ɔ.”—Abloki lɔ nvlenvle’m be jɔlɛ difuɛ’m be anuannzɛ’n.

Sika nga e man’n, e fa wie e ti be nga sa yalɛ ɲan be’n be wun ɲanman nun. Klistfuɛ klikli’m be tili be niaan’m be wun ɲanman nun sɔ wie titi. (Rɔmfuɛ Mun 15:26) Wie liɛ’n, sɛ e niaan wie’m be sua’n annzɛ be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n bu’n, e kplan uflɛ e man be. E man be aliɛ nin tralɛ. Yɛ e yo be ayre.