Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  Sɛptanblu 2015

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?WAN YƐLE ZOOVA I LALOFUƐ MUN?

?Ngue yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be lafi su ɔ?

?Ngue yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be lafi su ɔ?

Zoova i Lalofuɛ’m be lafi su kɛ “Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n, i bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli-ɔ. Be fa kle like.” (2 Timote 3:16) Ɲanmiɛn Ndɛ’n ti e cinnjin kpa. Afin, ɔ kan e Yifuɛ Ɲanmiɛn i ndɛ. Kpɛkun, ɔ kle e like ng’ɔ fata kɛ e yo naan e liɛ w’a yo ye’n.

Biblu’n se kɛ: “Maan be si kɛ wɔ bɔ ɔ dunman’n yɛlɛ Anannganman’n [“Zoova,” NW], ɔ kunngba cɛ yɛ like fi nunman ɔ sin asiɛ wunmuan’n su ɔ.” (Jue Mun 83:19) Ɔ maan, Anannganman Zoova kunngba cɛ yɛ e su i ɔ. Yɛ e bo i dunman’n e kle sran mun. Afin, e ti i lalofuɛ mun.—Ezai 43:10-12.

E lafi su kɛ Zezi ti “Nyanmiɛn Wa.” * Naan ɔ bali asiɛ’n su, yɛ ɔ yoli Mɛsi. (Zan 1:34, 41; 4:25, 26) Kɛ Zezi wuli’n, Ɲanmiɛn cɛnnin i. Kpɛkun, ɔ sɛli i sin Ɲanmiɛn wun lɔ. (1 Korɛntfuɛ Mun 15:3, 4) Kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, Ɲanmiɛn sieli i Famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. (Sa Nglo Yilɛ 11:15) Famiɛn sɔ’n ti’n, cɛn wie lele asiɛ’n wá káci lika klanman. (Daniɛl 2:44) Biblu’n se kɛ: “Yalɛfuɛ mun yɛ mɛn’n ɔ́ wá yó be liɛ ɔ. Be wun jɔ́ be kpa fɔuun!”—Jue Mun 37:11, 29.

“Kɛ bé kánngan Biblu’n nun’n, be lafi su kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ su kan ndɛ klé be ɔ. Sa kwlaa ng’ɔ ju be su’n, be nian Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun be kunndɛ sa sɔ’n i trawlɛ. [...] Be liɛ’n, Ɲanmiɛn i ndɛ ng’ɔ kan’n, nn w’a kan. Ɔ kacimɛn i.” —Katoliki kpɛnngbɛn kun m’ɔ o Alemaɲi lɔ’n, yɛ ɔ kannin sɔ ɔ. Be flɛ i kɛ Bɛnzamɛn Seraya.

Zoova i Lalofuɛ’m be lafi su kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kwla yo sran kwlakwla be ye. (Ezai 48:17, 18) I sɔ’n ti, e nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su. I wie yɛle kɛ, Ɲanmiɛn waan e wla sa ng’ɔ saci sran’n i kwlaa nin akunndan tɛtɛ’n kwlaa be ase. I sɔ’n ti, e guaman asra, e nɔnman siklɛti. Yɛ e nɔnman drɔgi. (2 Korɛntfuɛ Mun 7:1) Ayeliɛ kwlaa nga Biblu’n bu be fɔ’n, e wla be ase. I wie yɛle nzanboɛ’n, bla nin bian kunndɛlɛ ɔ nin awie’n.—1 Korɛntfuɛ Mun 6:9-11.

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Biblu’n se ekun kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn i “Wa kunngba cɛ’n.” Afin, i yɛ Ɲanmiɛn dun mmua yili i naan w’a yi ninnge’n kwlaa ɔ.—Zan 3:18; Kolɔsfuɛ Mun 1:13-15.