Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Wan yɛle Zoova i Lalofuɛ mun?

?Wan yɛle Zoova i Lalofuɛ mun?

“N si Maiki w’a cɛ kpa. Ɔ ti Zoova i Lalofuɛ. Sanngɛ, n siman asɔnun sɔ’n. ?Wan yɛle Zoova? ?Ngue ti yɛ kɛ sran’m bé dí cɛn mun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be diman wie ɔ? Atrɛkpa’n, asɔnun tɛtɛ’m be nun kun yɛ Maiki wo nun ɔn.”—Beki. Ɔ fin Kalifɔrni, U.S.A.

“Kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be boli min mantanfuɛ’m be Biblu’n nun like klelɛ bo’n, n usali min wun kɛ: ‘?Zoova i Lalofuɛ mun, dunman benin yɛle nga? Asɔnun nga liɛ’n, n simɛn i finwlɛ’n!’”—Zenɔn. Ɔ fin Ɔntario, Kanada.

“E nin min yi e kɔman asɔnun. I ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be ba e like klelɛ ɔ. Sɛ asɔnun nga e si be’n b’a kwlá kleman e like’n, nán Zoova i Lalofuɛ mun yɛ bé kwlá klé e like ɔ.”—Kɛnti. Ɔ fin Wasintɔnu, U.S.A.

“Nanwlɛ’n ti kpa. N siman be. N siman like nga be lafi su’n.”—Sesili. Ɔ fin Ɛsbɛrg, Danemaki.

Atrɛkpa’n, a wun Zoova i Lalofuɛ mun titi. Á wún be ɔ, be su bo jasin fɛ’n awloawlo’m be nun annzɛ gua dan’n su. Wie liɛ kusu á wún be ɔ, be su man sran’m be fluwa. Annzɛ be su kle sran kun Biblu’n nun like. Atrɛkpa bɔbɔ’n, be nun kun yɛ ɔ mannin wɔ fluwa nga a su kanngan nun yɛ’n niɔn. Kpɛkun atrɛkpa’n, a usali ɔ wun kɛ wan yɛle Zoova i Lalofuɛ mun. Yɛ atrɛkpa’n, kosan nga sran wie’m be fa usa be wun mɔ e fa fitili ndɛ akpasua nga su’n, a usa ɔ wun wie.

?Sɛ a usa ɔ wun kosan sɔ mun’n, wan yɛ ɔ kwla tɛ be su man wɔ ɔ? ?Wan yɛ ɔ kwla kle wɔ like nga Zoova i Lalofuɛ’m be lafi su’n niɔn? ?Ngue yɛ be yo naan b’a ɲan sika b’a fa yo be ninnge mun ɔn? ?Yɛ ngue yɛ be yo naan b’a ɲan sika b’a fa kplan be Ɲanmiɛn sulɛ sua mun ɔn? ?I kpa bɔbɔ’n, ngue ti yɛ be bo jasin fɛ awloawlo’m be nun, ɔ nin gua dan’m be su ɔ?

Sesili mɔ ndɛ akpasua’n i bo bolɛ’n nun e kɛnnin i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “N kanngannin Zoova i Lalofuɛ’m be wun ndɛ ɛntɛnɛti su. N tili be wun ndɛ tɛ sunman. Ɔ maan, min ɲin cili be.” Sanngɛ cɛn kun’n, Sesili nin Zoova i Lalofuɛ’m be kokoli yalɛ. Kosan ng’ɔ fa usali be’n, be tɛli su klanman be mɛnnin i.

Zoova i Lalofuɛ’m be su kosan nga a fa usa ɔ wun’n, é wlá ɔ fanngan kɛ a fa usa be bɔbɔ. Bé tɛ́ ɔ su klanman. (Nyanndra Mun 14:15) E lafi su kɛ ndɛ akpasua nga bé bá lɛ’n, bé wá tɛ́ ɔ kosan wie’m be su. Ɔ maan, á sí Zoova i Lalofuɛ mun, ɔ nin like nga be lafi su’n. Kpɛkun, á sí like nga ti yɛ be bo jasin fɛ’n.