Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?A KUNNDƐ KƐ BE KLE Ɔ BIBLU’N NUN LIKE?

?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ a suan Biblu’n nun like ɔ?

?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ a suan Biblu’n nun like ɔ?
  • ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yili e ɔ?

  • ?Ngue ti yɛ afɛ’n o sran’m be su ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ sran’m be wu ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ e ɲrun lɔ’n, ɔ́ yó ɔ?

  • ?Ɲanmiɛn nian e lika sakpa?

Sran kpanngban be fa kosan sɔ’m be usa be wun. ?Yɛ wɔ li? ?W’a usa ɔ wun sɔ wie le? ?Yɛ a wunnin be su tɛlɛ’n?

Sran sunman be wunnin kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n Biblu’n nun. Yɛ be klun jɔli su. ?Yɛ wɔ li, a kunndɛ kɛ á sí wafa nga Biblu’n tɛ kosan sɔ’m be su’n? Sɛ ɔ waan á sí be’n, Zoova i Lalofuɛ’m be kwla kle wɔ. Yɛ a su tuaman be kalɛ. a

Kɛ be se kɛ bé klé sran wie’m be Biblu’n nun like’n, be se kɛ: “N ɲanman min ti.” Wie liɛ kusu’n, be se kɛ: “Biblu’n nun ndɛ’n ti kekle.” Wie liɛ ekun’n, be se kɛ: “Sɛ n kplin su’n, ɔ́ mían min sa.” Sanngɛ sran wie’m be liɛ’n, be kunndɛ kpa kɛ be kle be Biblu’n nun like. Like ng’ɔ kle sɔ’n i wie yɛ:

  • “N wɔli Katoliki nin Plotɛstan’m be aɲia’m be bo. N wɔli Siki nin Budafuɛ’m be asɔnun’n be nun. Yɛ n suannin Ɲanmiɛn i su ndɛ inivɛsite kun nun. Sanngɛ, m’an wunman Ɲanmiɛn i su kosan kpanngban nga n fa usa min wun’n, be su tɛlɛ’n. Kpɛkun cɛn kun’n, Zoova i Lalofuɛ kun bali min awlo lɔ. Ɔ fali Biblu’n tɛli min kosan’m be su. I sɔ’n yoli min fɛ dan. Ɔ maan, kɛ ɔ seli kɛ ɔ́ klé min Biblu’n nun like’n, n kplinnin su.”​—Jili, ɔ fin Angle.

  • ‘N usali sa wie’m be su kosan kpanngban. Sanngɛ, wafa nga e asɔnun lɔ pastɛli’m be tɛli be su’n, w’a jɔman min klun. Cɛn kun’n, Zoova i Lalofuɛ kun fali Biblu’n tɛli min su. Kɛ ɔ seli kɛ ɔ́ klé min ninnge kpanngban kpa ekun’n, ɔ yoli min fɛ dan.’​—Kofi, ɔ fin Benɛn.

  • “N kunndɛli titi kɛ ń sí be nga b’a wu’n, be su ndɛ. N buli i kɛ be kwla yo sran’m be abɔlɛ. Yɛ n kunndɛli kɛ ń sí be su ndɛ nga Biblu’n kan’n. Ɔ maan, Zoova i Lalofuɛ kun m’ɔ ti min janvuɛ’n, ɔ boli min Biblu’n nun like klelɛ bo.”​—Zoze, ɔ fin Brezili.

  • “N kanngannin Biblu’n nun, sanngɛ m’an wunmɛn i nun ndɛ’n i wlɛ. Zoova i Lalofuɛ kun bali min awlo lɔ. Ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n, ɔ yiyili wie nun kleli min. Ɔ maan, n kunndɛli kɛ ń sí ndɛ wie mun ekun.”​—Denizi, ɔ fin Mɛksiki.

  • “N usali min wun titi kɛ Ɲanmiɛn kpa’n, min ndɛ lo i. Ɔ maan cɛn kun’n, n srɛli Ɲanmiɛn mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n. Kɛ i aliɛ cɛnnin’n, Zoova i Lalofuɛ’m be wa boboli min anuan. N kplinnin su kɛ be wa kle min Biblu’n nun like.”​—Anju, ɔ fin Nepali.

Kɛ e bu sran kwlaa sɔ’m be ndɛ nga be kannin’n i akunndan’n, e wla kpɛn ndɛ kun mɔ Zezi kannin’n su. Ɔ seli kɛ: “Be nga be si kɛ be di Nyanmiɛn ninnge’m be yalɛ’n, be liɛ su ti ye.” (Mat. 5:3) Nanwlɛ, klɔ sran m’ɔ o sa’n, ɔ di Ɲanmiɛn ninnge’m be yalɛ. Ɲanmiɛn kunngba cɛ, yɛ ɔ kwla yo naan sran w’a ɲan ninnge sɔ mun ɔn. I sɔ’n ti’n, ɔ fɛli i Ndɛ’n mannin e.

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kle sran’m be Biblu’n nun like ɔ? ?Like suanlɛ’n i su mmlusuɛ benin yɛ a kwla ɲɛn i ɔ? Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n, ɔ́ wá tɛ́ be su.

a Ɲanmiɛn bɔbɔ i dunman m’ɔ o Biblu’n nun’n yɛle Zoova.