Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Biblu’n i su kosan’m be su tɛlɛ

Biblu’n i su kosan’m be su tɛlɛ

BE flɛ aniaan kun kɛ Zuliɛn. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n tili i kɛ min wa’n timan Zoova i Lalofuɛ kun’n, nanwlɛ, min wla’n ka lɛ boli min wun. Min wa kpɛnngbɛn’n niɔn. Yɛ e nin i e afiɛn’n mantan kpa. E nin i e yoli ninnge kpanngban likawlɛ. Asa ekun’n, ɔ yoli ba kpa titi. Kpɛkun, ɔ wa fali nzuɛn tɛ. Min yi’n sunnin lele, m’an wunman wafa nga ń yó naan m’an fɔnvɔ i’n. Andɛ nin andɛ’n, e te usa e wun kɛ sɛ e bɔbɔ yɛ y’a tɛmɛn i kɛ ɔ nin i fata’n sa o.”

Kɛ be tu Klistfuɛ kun asɔnun’n nun’n, i sɔ’n yo e ya dan. ?Sanngɛ, ngue ti yɛ e kwla se kɛ i sɔ yolɛ’n ti kpa ɔ? ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ be fɛ i sɔ ajalɛ’n niɔn? ?Ngue yɛ sran kun kwla yo mɔ i ti yɛ be kwla tu i asɔnun’n nun ɔn?

SA NƝƆN NGA TI YƐ BE KWLA TU SRAN KUN ASƆNUN’N NUN’N

Sa nɲɔn ti yɛ be kwla tu Zoova i Lalofuɛ kun asɔnun’n nun ɔn. I klikli’n yɛle kɛ sa ng’ɔ yoli’n, ɔ ti tɛ dan. Kpɛkun i nɲɔn su’n, ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ káci i nzuɛn’n.

Zoova si kɛ fɔ’n o e nun naan e kwlá yoman sa ng’ɔ ti kpa’n guɛmɛn i ti nin i bo. Sanngɛ, ɔ kunndɛ kɛ e nanti i mmla’m be su. I wie yɛle kɛ Zoova waan nán maan i sufuɛ’m be yo bla annzɛ bian kunndɛfuɛ, nin amuɛn sɔfuɛ, nin yasua mɔ be kunndɛ bla be yi bo annzɛ bla mɔ be kunndɛ bian be wun bo’n, nin yasua mɔ be kunndɛ be wiengu yasua’n, nin awiefuɛ, nin sran mɔ be de sran like wue kekle su’n, nin sran kunfuɛ, ɔ nin baefuɛ.​—1 Kor. 6:9, 10; Ngl. 21:8.

Zoova i mmla’m be su nantilɛ’n timan kekle. Yɛ i sufuɛ’m be kpa yolɛ ti yɛ ɔ mannin be ɔ. E ngba e kunndɛ kɛ e nin sran nga be ayeliɛ’n ti kpa mɔ be kwla lafi be su’n, yɛ é trán ɔn. E niaan Klistfuɛ’m be ngunmin cɛ, yɛ e nin be e kwla tran sɔ ɔ. Afin be fali be wun mannin Zoova kɛ bé nánti i mmla’m be su.

?Yɛ sɛ fɔ m’ɔ o e nun’n ti’n, e nun kun yo sa tɛ’n nin? Laa’n, Zoova i sufuɛ nanwlɛfuɛ wie’m be yoli sa tɛ. Sanngɛ, Zoova w’a yiman be blo mlɔnmlɔn. I wie yɛle famiɛn Davidi liɛ’n. Davidi kunndɛli bian kun i yi’n, kpɛkun ɔ kunnin bian’n ukali su. Sanngɛ i sin’n, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Natan wa seli i kɛ: “Anannganman w’a yaci ɔ sa sɔ’n w’a cɛ wɔ.”​—2 Sam. 12:13.

Sa nga Davidi yoli’n, ɔ yoli i nsisɔ. I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn yaci cɛli i. (Jue. 32:1-5) Andɛ kusu’n, Zoova i sufuɛ kun kwla yo sa tɛ. Sanngɛ, sɛ i sa tɛ sɔ’n yomɛn i nsisɔ naan ɔ kacimɛn i nzuɛn’n, bé tú i asɔnun’n nun. (Yol. 3:19; 26:20) Nanwlɛ, sɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be yia aniaan’n i wun naan ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ káci i nzuɛn’n, ɔ fata kɛ be tu i asɔnun’n nun.

Kɛ be tu sran kun asɔnun’n nun’n, e kwla bu i kɛ i sɔ’n timan kpa. I li sɛ e nin sran sɔ’n e afiɛn’n mantan kpa’n, yɛ e kwla bu i sɔ ɔ. Sanngɛ, Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle e weiin kɛ i sɔ yolɛ’n ti kpa dan.

KƐ BE TU SRAN KUN ASƆNUN’N NUN’N I BO’N GUA KPA

Zezi seli kɛ: “Nyanmiɛn i nyoliɛ’n kle kɛ ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ.” (Mat. 11:19) Kɛ be tu sa tɛ yofuɛ kun asɔnun’n nun’n, i bo’n gua kpa. ?Ngue ti ɔ?

Zoova i dunman’n saciman. Sɛ ba kun i nzuɛn’n ti kpa’n, i si nin i nin be dunman’n saciman. Sanngɛ sɛ i nzuɛn’n ti tɛ’n, be ɲin gua ase. I wafa kunngba’n, Zoova i dunman’n o e su. Ɔ maan, sɛ e ayeliɛ’n ti kpa’n, bé bó i dunman fɛ. Sɛ ɔ ti tɛ kusu’n, i dunman’n sáci. (Eza. 43:10) Sɛ e mɔ Zoova i dunman o e su’n e nzuɛn’n ti kpa’n, sran’m bé yí Zoova i ayɛ. Ezekiɛli blɛ su’n, nvle wie nunfuɛ’m be flɛ Zuifu mun kɛ Zoova i nvle nunfuɛ mun. Andɛ’n, kɛ sran’m be flɛ e sɔ wie ɔ.​—Eze. 36:19-23.

Sɛ e yo sa tɛ’n, é sáci Zoova i dunman. I sɔ’n ti’n, akoto Piɛli seli i niaan Klistfuɛ mun kɛ: “Maan amun nyin yi Nyanmiɛn, like nga i nun bɔ an nian wun-man sa wlɛ’n amun nyin blo be su bɔ an yoli be’n, nán an yo be kun. Nyanmiɛn b’ɔ flɛli amun’n, i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n ti-man kun, maan amun nzuɛn liɛ’n kusu fɛ i liɛ’n sa’n kwlaa nun. Afin be klɛli i kɛ: ‘Min nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n ti-man kun, i sɔ’n ti maan amun nzuɛn liɛ’n fa min liɛ’n.’” (1 Piɛ. 1:14-16) Nanwlɛ, sɛ e nzuɛn’n fa Ɲanmiɛn liɛ’n, i dunman’n su saciman.

Sɛ Zoova i Lalofuɛ kun fa sa tɛ yolɛ’n kaci i nzuɛn’n, i janvuɛ mun nin sran nga be si i’n, bé sí nun. Ɔ maan, kɛ be tu i asɔnun’n nun’n, sran sɔ’m be wun kun Zoova i sufuɛ’m be nanti Ɲanmiɛn i mmla’n be su naan be kunndɛman kɛ fiɛn tran asɔnun’n nun. I wie yɛle bian kun m’ɔ tran Abloki lɔ nvle nga be flɛ i Suisi’n i liɛ’n. Cɛn kun’n, ɔ bali e aɲia kun bo. Kpɛkun, ɔ seli kɛ ɔ́ káci Zoova i sufuɛ wie. Afin, be tuli i niaan bla m’ɔ ti bian kunndɛfuɛ’n asɔnun’n nun. Ɔ seli kɛ be nga be “kloman sa tɛ yolɛ’n,” ɔ kunndɛ kɛ ɔ nin bé sán nun.

Fiɛn tranman asɔnun’n nun. Pɔlu kleli Klistfuɛ nga be o Korɛnti lɔ’n be kɛ, sɛ be yaci sa tɛ yofuɛ kun be afiɛn’n, i bo’n su guaman kpa manman be. Ɔ fali sa tɛ yofuɛ’n sunnzunnin kpanwun ayre mɔ i kaan sa’n, ɔ wla kpanwun nzuɛn wunmuan’n. Ɔ seli kɛ: “Kpaun ayre kaan’n bɔ be fa guɛ i kpaun nzuɛn’n nun yɛ maan i wunmuan’n wla” ɔ. I sɔ’n ti’n, ɔ kan guali su kɛ: “An kan sa tɛ yofuɛ’n i bo amun nun lɛ.”​—1 Kor. 5:6, 11-13.

“Sa tɛ yofuɛ’n” nga Pɔlu waan be kɛn i bo’n, ɔ ti bla kunndɛfuɛ. Yɛ asɔnun’n nun’n, aniaan wie’m b’a bumɛn i fɔ. (1 Kor. 5:1, 2) Sɛ b’a tuman sa tɛ yofuɛ sɔ’n asɔnun’n nun’n, aniaan wie’m be kwla niɛn i nzuɛn’n su. Ɔ maan bé káci sa tɛ yofuɛ kɛ Korɛnti lɔfuɛ mun sa. Sɛ be ɲin kpa sa tɛ kɛ ngalɛ sa’n su’n, sran’m be su buman Ɲanmiɛn mmla’n i like fi. (Aku. 8:11) Asa ekun’n, sa tɛ yofuɛ nga be kaciman be nzuɛn’n, be kwla “saci” asɔnun’n. Yɛle kɛ, be kwla yo maan aniaan’m be su lafiman Ɲanmiɛn su kun.​—Zid 4, 12.

Sa tɛ yofuɛ’n kwla kaci i nzuɛn’n. Cɛn kun’n, Zezi kannin ba wannzofuɛ kun i ndɛ. Ba sɔ’n jasoli i si’n i awlo nun. Ɔ ko yoli aja like nga i si’n mɛnnin i’n i wannzo naan w’a wie i sa nun. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ba’n wunnin i wlɛ kɛ ɔ dili sinnzin. I ayeliɛ’n yoli i nsisɔ. Ɔ maan, ɔ sɛli i sin i si’n i awlo. (Lik 15:11-24) Zezi seli kɛ siɛ’n sɔli i wa’n nun klanman. I sɔ wie yɛ Zoova yo ɔ. Zoova se kɛ: “Like nga n kunndɛ’n, nɛ́n i yɛle kɛ klunwifuɛ’n ɔ wu, sanngɛ n kunndɛ kɛ ɔ kaci i nzuɛn’n naan ɔ fite nun.”​—Eze. 33:11.

Be nga be tu be asɔnun’n nun’n, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be kwla wun kɛ be su yo be wun wannzo. Asa ekun’n, be sa tɛ’n i su afɛ nga be su wun i’n, ɔ nin wafa nga be nin aniaan’m be dili aklunjuɛ laa’n, kɛ be bu i akunndan’n, be kwla sa be sin asɔnun’n nun.

Kɛ be tu sran nga be klo i’n i fɔ’n, i bo’n gua kpa. Jue tofuɛ Davidi seli kɛ: “Sɛ sran nga a bu i sran kpa’n ɔ bo min’n, fɛ yɛ ɔ yo min ɔn. Sɛ ɔ tu min fɔ’n, n kplin su. Nɛnnɛn yɛ ɔ su di min ɔn”. (Jue. 141:5) Maan e fa sunnzun ase kun. Wienun ɔn, sran kun su di like. Kpɛkun, nnɛn owie wie w’a sɛtɛ i konvi. W’a kpli lele, ɔ yoman ye. Asa kusu’n, ɔ kwlá ijɔman. Sɛ b’a ukɛmɛn i ndɛndɛ’n, ɔ kwla wu. Kpɛkun, Ɲanmiɛn sa, i janvuɛ kun w’a bɛ i ukalɛ. Ɔ finfin i wia sin kekle naan ɔ fi owie’n gua. Kannzɛ i sɔ’n yó i ya’n, sanngɛ ɔ kwla fite nun. I sɔ kunngba’n, Davidi waan sɛ sran kpa bo i’n, ɔ yo i fɛ, afin nɛnnɛn yɛ sran’n su di i ɔ.

Blɛ sunman kɛ be tu sran kun fɔ’n, i bo’n gua kpa mɛn i. I wie yɛle Zuliɛn i wa’n mɔ e kɛnnin i ndɛ’n, i liɛ’n. Kɛ be tuli i asɔnun’n nun m’ɔ dili afuɛ 10, ɔ kacili i nzuɛn’n. Kpɛkun, ɔ sɛli i sin asɔnun’n nun. Kɛ é sé yɛ’n, ɔ ti asɔnun kpɛnngbɛn. I waan: “Kɛ be tuli min asɔnun’n nun’n, n wunnin sa tɛ nga n yoli’n i su afɛ’n. Fɔ nga be tuli min’n, ɔ ti su.”​—Ebr. 12:7-11.

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ E YO’N

Kɛ be tu sran kun asɔnun’n nun’n, i sɔ’n kle kɛ w’a kaci i sin w’a si Zoova. Sanngɛ, i liɛ w’a wie mlɔnmlɔn. Ɔ fata kɛ e tinuntinun e yo like nga e kwla yo naan ajalɛ nga be fɛli i sran sɔ’n i wun’n, i bo’n gua kpa.

Asɔnun kpɛnngbɛn mɔ be fɛ i sɔ ajalɛ’n, ɔ fata kɛ be nian Zoova m’ɔ ti sran klofuɛ’n i ayeliɛ’n su. Kɛ bé bó su klé sa tɛ yofuɛ kun kɛ b’a tu i asɔnun’n nun’n, ɔ fata kɛ be kan kle i amanniɛn su. Kpɛkun, like ng’ɔ kwla yo naan w’a sɛ i sin asɔnun’n nun’n, ɔ fata kɛ be yiyi nun weinwein kle i. Be nga be kle kɛ be su kaci be nzuɛn’n, asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla ko nian be osu. I liɛ’n, like ng’ɔ fata kɛ be yo naan b’a sa be sin’n, be kwla fa kpɛn be wla. a

Kɛ be tu sran kun asɔnun’n nun’n, i osufuɛ mun be kwla kle kɛ be suan ajalɛ nga asɔnun’n fali’n i bo. Kɛ Zuliɛn kɛ́n i wa’n mɔ be tuli i asɔnun’n nun’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Ɔ ti min wa, sanngɛ i nzuɛn tɛ’n ti’n, ɔ kpɛli ce yili i e afiɛn.”

Aniaan’m be kwlaa be kusu, ɔ fataman kɛ be nin sran sɔ mɔ be tuli i asɔnun’n nun’n be ijɔ, annzɛ be san nun. Sɛ be yo sɔ’n bé klé kɛ klo sran sɔ’n. (1 Kor. 5:11; 2 Zan 10, 11) Asa ekun’n, bé klé kɛ ajalɛ sɔ mɔ Zoova maan asɔnun kpɛnngbɛn’m be fali’n, be suɛn i bo. Sanngɛ, ɔ fata kɛ aniaan’m be fa be wun mantan sran sɔ’n i osufuɛ mun. I liɛ’n, be su bumɛn i kɛ asɔnun’n w’a yi be blo wie.​—Rɔm. 12:13, 15.

Zuliɛn seli kɛ: “Kɛ be tu sran kun asɔnun’n nun’n, i sɔ’n uka e maan e wun i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ e nanti Zoova i mmla’m be su. Kannzɛ i sɔ’n yo ya’n, sanngɛ i bo’n gua kpa. Sɛ ɔ ti kɛ min ɲin kpali min wa’n i nzuɛn tɛ’n su’n, nn w’a sɛmɛn i sin asɔnun’n nun le.”

a An nian afuɛ 1991, Avrili 15, Sasafuɛ Tranwlɛ’n blɔfuɛ nun’n i bue 21-23 nun.