Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Biblu’n i su kosan’m be su tɛlɛ

Biblu’n i su kosan’m be su tɛlɛ

?Wafa sɛ yɛ cɛn wie lele sran’m be nin be wiengu’m bé trán ɔn?

Wafa nga Zezi i wie’n ti’n, sran’m be nin be wiengu’m bé trán’n

Kɛ afuɛ’m bé sín’n, nn sran’m bé yí ninnge’m be kpa trá laa liɛ’n. Sanngɛ, be kwlá yoman like fi naan be nin be wiengu’m b’a tran klanman. Asiɛ wunmuan’n su’n, sran’m be ɲin ti kpli. Be ngunmin be wun akunndan yɛ be bu ɔ. Sanngɛ, Ɲanmiɛn maan cɛn wie lele sran’m bé trán klanman.​—An kanngan 2 Piɛr 3:13 nun.

Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ cɛn wie lele’n, sran’m bé kló be wiengu asiɛ wunmuan’n su. Sa fi su ɲanman be. Yɛ sran fi su wlaman be ɲin nglonglo.​—Kanngan Mise 4:3, 4 nun.

?Ngue yɛ maan sran’m be su buman be ngunmin be wun akunndan kun ɔn?

Kɛ Ɲanmiɛn yí sran’n, ɔ yili i kpa. Kɛ Adam yoli ɲin kekle Ɲanmiɛn su’n, yɛ fɔ’n trɛnnin i nun ɔn. Kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, yɛ i ngunmin i wun akunndan bulɛ’n kacili i nzuɛn ɔn. Ɔ fali nzuɛn tɛ sɔ’n sɛli i mma mun. Sanngɛ, Zoova fanngan nun’n, Zezi wá yó maan fɔ’n su tranman sran’m be nun kun.​—An kanngan Rɔmfuɛ Mun 7:21, 24, 25 nun.

Zoova maan Zezi fɛli i wun yili e ti tɛ. Ɔ yoli sɔ naan sa tɛ’n w’a tranman lɛ kun. (Rɔmfuɛ Mun 5:19) Zezi maan sran’m be nin be wiengu’m bé trán klanman. Yɛle kɛ, be su buman be ngunmin be wun akunndan kun. Yɛ be su yoman be wiengu abɔlɛ.​—An kanngan Jue Mun 37:9-11 nun.