Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | FAMIƐN KUN MƆ I TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N SU TRANMAN LƐ KUN’N

Ɲanmiɛn Sielɛ blɛ’n nun’n ndrunmun dilɛ’n su tranman lɛ

Ɲanmiɛn Sielɛ blɛ’n nun’n ndrunmun dilɛ’n su tranman lɛ

Be flɛ Amlɛnkɛn’m be akpasua’n i su lɔ nvle kun kɛ Nikaragua. Lɔ bian kun o lɛ’n, ɔ ti be nga be nian sran’m be su naan b’a diman ndrunmun’n, be su kpɛn. Ɔ seli kɛ: “Awa i janunfuɛ’m be ti klɔ sran wie. Ɔ maan, sɛ sran onga’m be di ndrunmun’n, nán be yɛ be su diman wie ɔ.” Ɔ kannin sɔ naan ɔ́ klé kɛ ndrunmun dilɛ’n kwlá wieman le mlɔnmlɔn.

?Ndɛ nga bian sɔ’n kɛnnin i lɛ’n, a bu i nanwlɛ? I yo, sɛ ndrunmun mɔ sran’m be di’n i ti yɛ awa i janunfuɛ’m be di wie’n, é sé kɛ klɔ sran’n kwlá siemɛn i wiengu. ?Nɛ́n i ɔ? Biblu’n kan famiɛn diwlɛ kun i ndɛ. I nun mɔ Zezi o asiɛ’n su wa’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be srɛ kɛ maan famiɛn diwlɛ sɔ’n i blɛ’n ju. Famiɛn diwlɛ sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n.—Matie 6:9, 10.

Ɲanmiɛn Sielɛ’n, ɔ o ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ́ wá núnnún asiɛ’n su famiɛn diwlɛ’m be kwlakwla. (Jue Mun 2:8, 9; Sa Nglo Yilɛ 16:14; 19:19-21) Sran mɔ Ɲanmiɛn sieli i famiɛn’n, ɔ́ wá dí junman kpanngban. Junman sɔ’n i kun yɛle kɛ, ɔ́ yó maan ndrunmun dilɛ’n su tranman lɛ kun. Like nsiɛn nga ti yɛ ɔ kwla yo sɔ’n yɛ.

1. Ɔ LE WUNMIƐN

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N WIEMAN’N: Sran’m be bɔbɔ yɛ be man be siefuɛ’m be wunmiɛn ɔn. Yɛle kɛ be su lapo man be, yɛ be yo ninnge wie mun man be ekun. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun mɔ siefuɛ sɔ’m be wun lapo kpanngban mɔ nvlefuɛ’m b’a su’n, kpɛkun be nun wie’m be su di be fuka nɲɔn nun. Asa ekun’n, be nga be kunndɛman kɛ bé sú lapo’n, be man awa i janunfuɛ’m be adi ninnge mun. I kwlaa sɔ’n ti’n, awa i sa kanman sika’n i ngba naan w’a fa di junman. Kɛ ɔ yo sɔ’n, ɔ gua lapo sulɛ’n su. I agualiɛ su’n, sran’m be kusu be di ndrunmun’n i dan tra laa. Ɔ maan, nanwlɛfuɛ’m be wun be ɲrun.

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N SU TRANMAN LƐ KUN’N: Sran nga Ɲanmiɛn sieli i famiɛn’n, Ɲanmiɛn Kpli Zoova bɔbɔ yɛ ɔ mɛn i wunmiɛn ɔn. a (Sa Nglo Yilɛ 11:15) Ɔ maan, sran’m be su suman lapo naan w’a fa di junman. Sanngɛ, Ɲanmiɛn i “wunmiɛn dan’n,” ɔ nin i aklunye dan’n ti’n, sran’m bé ɲán like kwlaa ng’ɔ ju be’n i kpanngban kpa.​—Ezai 40:26; Jue Mun 145:16.

2. Ɔ TI FAMIƐN KPA

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N WIEMAN’N: Rozu Akɛmani mɔ e kɛnnin i ndɛ, ndɛ akpasua klikli’n nun’n, ɔ seli kɛ: “Ɔ fata siefuɛ mun ɔ nin be janunfuɛ’m be bɔbɔ be kle ajalɛ kpa.” Siefuɛ’m be kunndɛ kɛ polisie nin sonja’m be yaci ndrunmun dilɛ’n. Sanngɛ, ɔ yoman ye. Afin fɔ’n m’ɔ o be nun’n ti’n, be bɔbɔ be di ndrunmun wie. Biblu’n se kɛ: “Sran kun b’ɔ yo sa kpa lele guɛ i ti nin i bo’n, b’ɔ yo-man sa tɛ kaan sa le’n, i sɔ nun-man nyanmiɛn’n bo wa.”—Akunndanfuɛ’n 7:20.

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N SU TRANMAN LƐ KUN’N: Zezi Klist yɛ Ɲanmiɛn sieli i kɛ ɔ yo famiɛn ɔn. Fɔ nunmɛn i nun. Yɛ ɔ buman sa tɛ yolɛ’n i akunndan kaan sa. I nun m’ɔ o asiɛ’n su wa’n, ɔ kleli sɔ weiin. W’a sɔman adi ninnge nun le. I wie yɛle kɛ cɛn kun’n, Mmusu’m be si Satan seli kɛ ɔ koto i bo mɛnmɛn i naan ɔ́ fá “mɛn’n i famiɛn diwlɛ’n kwlaa nin i nun ninnge b’ɔ ba be nyrunnyan’n” kwlaa mɛ́n i. Sanngɛ, Zezi w’a sɔman adi like dan sɔ’n nun. (Matie 4:8-10; Zan 14:30) Asa ekun’n, kɛ be boboli Zezi waka’n su m’ɔ́ wún i ɲrun’n, be mɛnnin i nzan mɔ be fa like wiwi wie guali nun’n kɛ ɔ nɔn. I liɛ’n, ɔ su wunman yaya m’ɔ o i su’n. Sanngɛ, Zezi w’a kplinman su. Afin ɔ si kɛ sɛ ɔ nɔn’n, ɔ su wunman sa wlɛ. (Matie 27:34) Zezi kleli kɛ ɔ kwla si famiɛn di. Ɲanmiɛn cɛnnin i. Kɛ é sé yɛ’n, ɔ o ɲanmiɛn su lɔ.​—Filipfuɛ Mun 2:8-11.

3. I FAMIƐN DILƐ’N TRÁN LƐ TITITI

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N WIEMAN’N: Nvle sunman nun’n, sran’m be yo vote naan b’a sie be kpɛnngbɛn mun. Be yo sɔ naan bé fá sran ng’ɔ ti kpa’n. Sanngɛ blɛ sɔ’n nun’n, be nga be kunndɛ kɛ bé dí kpɛnngbɛn’n, be man sran’m be adi ninnge mun. Yɛ be yo ninnge wie mun ekun be man sran mun. Be yo i kwlaa sɔ’n naan sran’m be jran be sin. Ɔ maan sikafuɛ’n i sin yɛ be jran ɔn.

Be flɛ bian kun kɛ Zistisi Jɔni Pɔlu Stivɛni. Ɔ seli kɛ: “Kɛ nvlefuɛ’m be wun kɛ nán sran nga be jrɛnnin i sin’n yɛ ɔ su di famiɛn’n, be ɲin yimɛn i. Yɛ be lafimɛn i su.” Sran sunman be se kɛ be nga be di ndrunmun tɛ kpa’n, yɛle be nga be yo politiki’n. Kɛ be kan sɔ’n, ɔ boman sran fi nuan.

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N SU TRANMAN LƐ KUN’N: Ɲanmiɛn i famiɛn liɛ’n, w’a sinman sran’m be su kɛ be vote i. Kusu’n, w’a diman ndrunmun naan b’a sie i famiɛn. Ɲanmiɛn bɔbɔ yɛ ɔ sieli i famiɛn ɔn. (Daniɛl 7:13, 14) I sɔ’n ti’n, sran fi kwlá tumɛn i bo. I famiɛn dilɛ’n trán lɛ tititi. Yɛ ɔ́ yó sran’m be ye tititi.

4. I MMLA’M BE TI KPA

Ɲanmiɛn Sielɛ’n, ɔ o ɲanmiɛn su lɔ

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N WIEMAN’N: Atrɛkpa’n, a se ɔ klun lɔ kɛ sɛ be kpɛ mmla wie mun ekun be uka laa liɛ’n su’n, ndrunmun dilɛ’n wíe. Fluwa sifuɛ wie’m be waan kɛ be fɛ i sɔ ajalɛ’n, yɛ ndrunmun dilɛ’n yo dan ɔn. Asa ekun’n, ajalɛ nga be fa naan sran’m be yaci ndrunmun dilɛ’n, be kpi ase. Afin ajalɛ sɔ’m be falɛ’n, ɔ di sika kpanngban.

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N SU TRANMAN LƐ KUN’N: Ɲanmiɛn i mmla’m be ti kpa lele tra sran’m be liɛ mun. Zezi w’a kpɛman mmla tɛkɛtɛkɛ w’a manman sran mun. Sanngɛ, ɔ seli kɛ: “Like kwlaa nga an klo kɛ sran yo man amun’n, an yo i kunngba sɔ’n man be.” (Matie 7:12) Ɲanmiɛn i mmla’n kle e like ng’ɔ fata kɛ e yo’n, ɔ nin like nga ti yɛ ɔ fata kɛ e yo sɔ’n. Zezi seli kɛ: “Klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.” (Matie 22:39) Ɲanmiɛn nian sran’m be awlɛn’n nun. Ɔ maan, sɛ sran kun nanti mmla sɔ’n su’n, ɔ kwla wun i wlɛ.—1 Samiɛl 16:7.

5. Ɔ KLE SRAN’M BE LIKE NAAN BE BU AKUNNDAN NG’Ɔ TI KPA’N

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N WIEMAN’N: Sran sunman be ti aɲinkplifuɛ, yɛ be bu be ngunmin be wun akunndan. Siefuɛ wie’m be fa nzuɛn tɛ sɔ’n i wie cɛn kunngun. I ti yɛ ndrunmun dilɛ’n wieman’n niɔn. Ndɛ akpasua ng’ɔ sinnin lɛ’n nun’n, e kannin nvle nga be flɛ i Kore di Sidi i su lɔ sua fleiin kun m’ɔ buli guali’n i ndɛ. Like nga ti yɛ sua’n bu guali’n yɛle kɛ, sran’m be dili sika nga be fa mannin be kɛ be fa kplan’n. Ɔ maan, b’a kplanman sua’n i kpa. Awa i janunfuɛ’m be wunnin i sɔ’n nun. Sanngɛ, b’a kanman ndɛ. Afin be sɔli adi like nun.

Kɛ ɔ yo naan sran’m b’a yaci ndrunmun dilɛ’n, ɔ fata kɛ be kle be like naan be yaci aɲinkpli yolɛ’n, ɔ nin be ngunmin be wun akunndan bulɛ’n. Sanngɛ siefuɛ’m be kunndɛman kɛ bé fɛ́ i sɔ ajalɛ’n. Sɛ bɔbɔ be waan bé yó sɔ kusu’n, ɔ yoman ye.

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N SU TRANMAN LƐ KUN’N: Sran nga Ɲanmiɛn sieli i famiɛn’n, ɔ kle sran’m be like. b Ɔ maan, sran’m be “kaci [be] akunndan’n.” (Efɛzfuɛ Mun 4:23) Yɛle kɛ, be yaci aɲinkpli yolɛ’n, yɛ be yaci be ngunmin be wun akunndan bulɛ’n. Siɛn’n be ɲin yi like nga be le i’n, yɛ be wiengu’m be ndɛ lo be.​—Filipfuɛ Mun 2:4; 1 Timote 6:6.

6. SRAN KPA MUN YƐ Ɔ́ SÍE BE Ɔ

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N WIEMAN’N: Kannzɛ be kle sran’m be like naan be yaci ndrunmun dilɛ’n, sanngɛ be nun wie’m be su yacimɛn i le. I sɔ’n ti’n, sran wie’m be se kɛ siefuɛ’m be kwlá yoman like fi naan ndrunmun dilɛ’n w’a tranman lɛ kun mlɔnmlɔn. Like nga be kwla yo’n, yɛle kɛ nán maan ndrunmun dilɛ’n, ɔ tru dan.

LIKE NGA TI YƐ NDRUNMUN DILƐ’N SU TRANMAN LƐ KUN’N: Like nga siefuɛ’m bé yó naan ndrunmun dilɛ’n w’a tranman lɛ kun’n, be bɔbɔ be yoli i wun aɲia. Be seli kɛ, ɔ fata kɛ siefuɛ’m be wla sran’m be fanngan kɛ be “nanti seiin, be di nanwlɛ, yɛ be tu be klun be di junman.” Sɛ siefuɛ’m be wla sran’m be fanngan kɛ be yo sɔ’n, ɔ ti kpa. Ɲanmiɛn i famiɛn’n, ɔ wla sran’m be fanngan kɛ be yo sɔ wie. Sanngɛ, ɔ kaman sran’m be fanngan wlalɛ’n i ngunmin su. Be kwlaa nga be kunndɛ kɛ ɔ sie be wie’n, ɔ fata kɛ be fa nzuɛn sɔ mun. Afin Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn su sieman “sran bɔ be nyin yi-man like’n,” ɔ nin “be kwlaa nga be bua ato’n” be mlɔnmlɔn.—1 Korɛntfuɛ Mun 6:9-11; Sa Nglo Yilɛ 21:8.

Klistfuɛ klikli’m be kleli kɛ sran’m be kwla fa nzuɛn kpa sɔ mun. I wie yɛle Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kun mɔ be flɛ i Simɔn i liɛ’n. Ɔ mannin akoto Piɛli nin Zan be sika naan be tin i wie. Sanngɛ, b’a kplinman su. Be seli Simɔn kɛ: “Kaci wɔ akunndan sɔ’n, yɛ kpata e Min Nyanmiɛn’n ɔ klun akunndan tɛ sɔ’n ti.” Be ja nun lɛ’n, Simɔn bɔbɔ wunnin kɛ akunndan ng’ɔ buli’n, ɔ timan kpa. Ɔ maan, ɔ seli Piɛli nin Zan kɛ be kpata Ɲanmiɛn be mɛn i.​—Sa Nga Be Yoli’n 8:18-24.

?NGUE YƐ Á YÓ NAAN ƝANMIƐN W’A SIE WƆ WIE Ɔ?

Ɲanmiɛn kpaman sran nun. Ɔ maan, sɛ a kunndɛ kɛ ɔ sie wɔ wie’n, ɔ́ síe wɔ. (Sa Nga Be Yoli’n 10:34, 35) Kɛ é sé yɛ’n, asiɛ wunmuan’n su be kle like ng’ɔ fata kɛ sran’m be yo naan Ɲanmiɛn w’a sie be wie’n. Sɛ a kunndɛ kɛ be kle wɔ like wie’n, Zoova i Lalofuɛ’m bé wá klé wɔ be klun ufue su. A su yimɛn i ti sika. Like klelɛ’n, ɔ cɛman. Le mɔcuɛ kun nun’n, be kwla fa miniti blu be kle wɔ like. Bé kán “Nyanmiɛn sielɛ’n i ndɛ” bé klé wɔ. Kpɛkun, bé klé wɔ like nga sran mɔ Ɲanmiɛn sieli i famiɛn’n wá yó naan ndrunmun dilɛ’n w’a tranman lɛ kun mlɔnmlɔn’n. (Lik 4:43) Zoova i Lalofuɛ nga be tran ɔ bue liɛ’n su lɔ’n, to be ngaliɛ. Annzɛ kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi nga su: jw.org/bci.

Sɛ be kle wɔ Biblu’n nun like’n, a su yimɛn i ti sika

a Ɲanmiɛn Kpli i dunman mɔ i bɔbɔ boli kleli sran mun’n, yɛle Zoova.

b Nian afuɛ 2012 nun Sasafuɛ Tranwlɛ’n, Ɔktɔblu 1, i lika nga be klɛli lɛ kɛ: “?Mɛn nga nun’n, e kwla yo sa ng’ɔ ti kpa’n?