Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Wafa sɛ yɛ e kwla sasa e wun ɲrɛnnɛn sa’m be lika ɔ?

?Wafa sɛ yɛ e kwla sasa e wun ɲrɛnnɛn sa’m be lika ɔ?

?Wafa sɛ yɛ e kwla sasa e wun ɲrɛnnɛn sa’m be lika ɔ?

?Wafa nga ɲrɛnnɛn sa dandan’m be lɔngɔ be wun su yɛ’n, wafa sɛ yɛ e kwla sasa e wun be lika ɔ? Maan e nian ajalɛ wafawafa nga e kwla fa be trele sa’n.

Nán e tran lika nga ɲrɛnnɛn sa kwla tɔ lɛ nun’n. Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’n, kɛ ɔ wun kɛ ndɛ tɛ wie su ba’n, kpɛkuun w’a cuɛn i wun w’a yi i ja. Sanngɛ be nga be bɔbɔ be kwla uka-man be wun’n be liɛ’n, be ko kuku be wun yi nun, kpɛkuun b’a wun i nuan sa fiaan.” (Nyanndra Mun 22:3) Afɔtuɛ ngalɛ’n man e ngwlɛlɛ ɲrɛnnɛn sa’m be lika wie. Sɛ be bo i jɔ kɛ sin wie wá fín oka wie nun ɔ́ fíte’n, annzɛ nzue’n wá dí lika’n, annzɛ kusu aunmuan dan wie wá kpɛ́’n, ɔ fata kɛ be nga be o lika sɔ’m be nun’n, ngwlɛlɛ su be fa ajalɛ be wanndi trɛlɛlɛ. Nguan’n ti cinnjin tra sua nin e sa nun ninnge kwlakwla.

Asiɛ’n i lika wie’m be o lɛ’n, sran’m be sie i nzɔliɛ kɛ lɔ asiɛ’n kwla keje, annzɛ sin kwla fin oka’m be nun fite gua, annzɛ kusu jenvie’n kwla di lika’n. I sɔ’n ti’n, sran wie’m be kpɛ i kpo be se kɛ be tranman lika sɔ’m be nun. Mɛn siefuɛ kun se kɛ: “Ɔ le lika trele nga ɲrɛnnɛn sa sɔ’m be tɔ titi’n. Yɛ kusu asiɛ’n i bue kaan sa su yɛ sa sɔ’m be tɔ ɔ. Ɔ maan i dandan nga ɔ cɛ kan bé tɔ́’n, be nun sunman bé tɔ́ lika sɔ’m be nun lɔ.” Ndɛ sɔ’n kwla yo su. Afin lika wie’m be nun’n, jenvie nuan asiɛ’n timan nglonglo. Annzɛ kusu wafa nga asiɛ’n fa ti’n ti’n, i kejelɛ su yoman ya. Sɛ amun a tranman lika sɔ’m be nun’n, annzɛ sɛ amun tran lɔ naan amun tu lɔ be ko tran lika uflɛ’n, ɲrɛnnɛn sa sɔ’m be kwla to fuan amun.

An buabua amun wun sie. Kannzɛ e yoli i kwlaa sɔ’n, sanngɛ wie liɛ’n, ɲrɛnnɛn sa’m be kwla tɔ e su. Sanngɛ, sɛ e dun mmua buabuali e wun sieli’n, ɔ su yoman kekle dan manman e. Ajalɛ nga Nyanndra Mun 22:3 kle e’n, i kun ekun yɛ ɔ o lɛ ɔ. ?Trɔ kan nga mɔ sɛ ɲrɛnnɛn sa tɔ’n, amún fá tú ajalɛ’n amun a cici b’a sie? Ninnge nga fluwa kun se kɛ e kwla fa be sie e sa su’n, be yɛ: Are, ɔ nin nzue, ɔ nin ndidiɛ like ng’ɔ saciman ndɛ’n, yɛ e fluwa cinnjin kɛ awuliɛ fluwa mun sa. Asa kusu, ɲrɛnnɛn wafawafa nga be kwla tɔ’n, sɛ asiɛ’n yɛ ɔ́ kéje o, annzɛ nzue’n yɛ ɔ́ dí lika’n nin o, i wun ajalɛ trele nga amun kwla fa’n, amun nin amun awlobofuɛ mun amun koko be su yalɛ.

Maan amun nin Ɲanmiɛn amun afiɛn’n mantan kpa titi. E nin Ɲanmiɛn e afiɛn m’ɔ mantan kpa’n kwla uka e sa kwlaa nun. Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn “si aunnvuɛ, ɔ ti Nyanmiɛn kun b’ɔ jran e sin sa’n kwlaa nun.” Ɔ se ekun kɛ Ɲanmiɛn “cici be bɔ be wla bo’n be wla’n.”—2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4; 7:6.

Nanwlɛ, Ɲanmiɛn Kpli wun sa kwlaa ng’ɔ tɔ be lafi i su’n, be su’n. Ɔ ti Ɲanmiɛn m’ɔ klo sran yɛ wafa nga ɔ wla i sufuɛ’m be fanngan’n ɔ sɔnnin. (1 Zan 4:8) Ɲanmiɛn sufuɛ’m be srɛmɛn i kɛ ɔ yi atrɛ. Sanngɛ, be srɛ i kɛ ɔ fɛ i wawɛ’n uka be naan be jran sa kwlaa ɲrun kekle. Ɲanmiɛn i wawɛ’n kwla yo maan be wla kpɛn Biblu’n nun ndɛ wie’m mɔ be kwla uka be naan b’a kwla jran kekle’n be su. Ɔ maan Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’m be kwla kan ndɛ kunngba nga laa Izraɛli famiɛn kun mɔ be flɛ i Davidi’n, ɔ kannin’n wie. Ɔ seli kɛ: “Sɛ bɔ n su sin kongo tuun kpa b’ɔ yo sro’n i nun’n, srɛ bɔ kaan sa kun-man min, afin Anannganman, a nin min yɛ e kɔ-ɔ, yɛ ɔ waka bɔ a fa kle min atin’n, ɔ nin ɔ kpɔnman bɔ a fa sasa min’n be ti n koko-man.”—Jue Mun 23:4.

Klistfuɛ’m be uka be wiengu. Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, Klistfuɛ kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n mɔ be flɛ i Agabisi’n, ɔ seli kɛ “awe dan kpa ɔ́ wá kpɛ́n mɛn wunmuan’n nun. Klod blɛ su yɛ awe sɔ’n kpɛnnin-ɔn.” Aliɛ ɲanlɛ’n yoli kekle mannin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nga be o Zide lɔ’n be dan lika. ?Kɛ be niaan Klistfuɛ nga be o klɔ uflɛ’m be su’n be tili sa sɔ’n, ngue yɛ be yoli ɔ? Biblu’n se kɛ: “Jésus sɔnnzɔnfuɛ’m be kwlaa be bo yoli kun kɛ sran’m be kwlakwla be fa like nga be sa ju su’n be ko man aniaan nga be o Zide lɔ’n maan be fa ti be wun nyanman nun.” (Sa Nga Be Yoli’n 11:28, 29) Klolɛ su’n, be ukali be niaan mun.

Andɛ’n, kɛ ɲrɛnnɛn sa sroesroe’m be tɔ’n, Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be yo kɛ Klistfuɛ klikli’m be liɛ’n sa. Sran’m be sie i nzɔliɛ kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be uka be wiengu. I wie yɛle kɛ, afuɛ 2010 Fevrie anglo’n i le 27 nun’n, kɛ asiɛ’n kejeli klɔ nga ɔ suan Chili’n i nun lɔ’n, ndɛndɛ kpa, Zoova i Lalofuɛ’m be ko ukali be niaan nga be o lɔ’n. Klɔ sɔ’n su’n, be niaan Klistfuɛ bla kun suan Karla. I liɛ’n, jenvie’n dili i sua’n. Ndɛ nga ɔ kannin’n yɛ: “Kɛ i lika cɛnnin cɛ mɔ e wunnin i kɛ e niaan Klistfuɛ’m be fin likalika’m be nun be bali e ukalɛ’n, ɔ yoli e fɛ yɛ ɔ wlali e fanngan. Nanwlɛ, blɛ sɔ’n nun’n Zoova sinnin aniaan sɔ’m be lika cicili e wla. Zoova yili i klolɛ’n i nglo min lika yɛ ɔ sasali min.” Karla i nannan yasua’n m’ɔ timan Zoova i Lalofuɛ’n, ɔ fɛli i ɲin sieli ukalɛ mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be su uka be’n i su. Ɔ seli kɛ: “Kɛ nga n wo min asɔnun’n i nun lɔ lele’n, n nin a wunmɛn i le kɛ min asɔnun liɛ’n nun sran’m be uka be wiengu kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be liɛ’n sa.” Ɔ maan ɔ seli be kɛ ɔ kunndɛ kɛ be kle i Biblu’n nun like.

Sɛ e o be nga be klo Ɲanmiɛn’n be nun wie’n, i sɔ’n kwla uka e kpa ɲrɛnnɛn blɛ’n nun.

[Foto, bue 6]

?Trɔ kan nga mɔ sɛ ɲrɛnnɛn sa’n tɔ’n, amún fá tú ajalɛ’n amun a cici b’a sie?

[Foto, bue 7]

Ɲanmiɛn sufuɛ’m be srɛmɛn i kɛ ɔ yi atrɛ. Sanngɛ, be srɛ i kɛ ɔ fɛ i wawɛ’n uka be naan be jran sa kwlaa ɲrun kekle.

[Foto, bue 7]

Klistfuɛ’m be uka be wiengu ɲrɛnnɛn sa’m be nun.

[Foto, bue 7]

“Zoova yili i klolɛ’n i nglo min lika yɛ ɔ sasali min.”