Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Kɛ e dun mmua e koko yalɛ mɔ e nuan sɛ’n, i sɔ’n ti kpa.

Kɛ e si kɛ e tukpacifuɛ’n su wa wu’n

Kɛ e si kɛ e tukpacifuɛ’n su wa wu’n

BE FLƐ bla kun kɛ Dorɛnin, yɛ be flɛ i wun’n kɛ Wɛsile *. Kɛ i wun’n ɲannin afuɛ 54, ɔ tɔli tukpacɛ kekle kpa. Tukpacɛ sɔ’n yoli i ti nun miɛn’n nun. Dɔɔtrɔ’m be seli kɛ bian’n su diman afuɛ kun bɔbɔ. Ndɛ sɔ’n boli Dorɛnin i wla dan. Ɔ seli kɛ: “M’an bumɛn i nanwlɛ. Min sa sin bubuli min dan ti’n, kɛ lemɔcuɛ kpanngban sín’n, n kwlá yoman like fi. Ɔ yoli min kɛ nán e su yɛ sa sɔ’n w’a ju sa, naan sran uflɛ su yɛ w’a ju-ɔ. Ɔ fuli min nun.”

Dorɛnin i ayeliɛ sɔ’n boman sran nuan. Afin sran kwlaa nga i sɔ sa ju i su’n, blɛ sunman’n, kɛ ɔ yo sɔ-ɔ. Sanngɛ, like ng’ɔ yo ɲɛnmɛn’n yɛle kɛ, sran sunman be tu be klun be nian be tukpacifuɛ mɔ be si kɛ ɔ su ɲanman nguan’n i lika. Tukpacifuɛ’m be lika nianlɛ’n kusu leman ba. ?Kɛ sran kun tɔ tukpacɛ m’ɔ timan nguan liɛ’n, wafa sɛ yɛ i osufuɛ’m be kwla niɛn i lika naan i wla w’a gua ase-ɔ? ?Ngue yɛ sran m’ɔ nian tukpacifuɛ’n i lika’n, ɔ kwla yo naan w’a trɛ i awlɛn-ɔn? ?Sɛ ɔ wun kɛ tukpacifuɛ’n su wa wu’n, ngue yɛ ɔ kwla yo-ɔ? Kwlaa naan y’a tɛ kosan sɔ’m be su’n, maan e wun i wlɛ kɛ, kɛ e si kɛ tukpacifuɛ’n su ɲanman nguan’n, i lika nianlɛ’n timan pɔpɔ.

LIKE NGA TI YƐ Ɔ TI KEKLE’N

Dɔɔtrɔ’m b’a yo maan sran’m be wuman kɛ laa’n sa kun. Laa kpa nun’n, sran’m be cɛman. Tukpacɛ nin sanvuɛ sa’m be ti’n, be wu ndɛndɛ. Dɔɔtrɔ sua’m b’a sɔnman naan sran’m b’a ɔ be nun ndɛndɛ. Ɔ maan, be osufuɛ’m be nian be lika be awlo lɔ. Kpɛkun, be wu be sa nun.

Andɛ’n, dɔɔtrɔ’m b’a yi ayre kpanngban. Ɔ maan, sran kwla cɛ kan. Laa kpa nun’n, tukpacɛ wie’m be kun sran mun ndɛndɛ. Andɛ’n, ɔ timan sɔ. Be nga be le i sɔ tukpacɛ’n, be kwla di le nɲɔn kun. Sanngɛ wie liɛ’n, nán kɛ be tukpacɛ’n wie mlɔnmlɔn naan b’a wu-ɔ. Sran wie’m be tukpacɛ’n tin be su dan. Ɔ maan, be kwlá yoman like fi. Sran sɔ’m be lika nianlɛ’n timan pɔpɔ kaan sa.

Laa tukpacifuɛ’m be wu be osufuɛ’m be sa nun awlo lɔ. Sanngɛ siɛn’n, dɔɔtrɔ lɔ yɛ be nun sunman  be wu-ɔ. Ɔ maan, sran kpanngban be siman like ng’ɔ kle kɛ sran kun su wu’n. I kpa bɔbɔ’n, sran nin a wuman sran sunman be ɲrun le. Sɛ sran kun wunman sa wie’m be wlɛ’n, i tukpacifuɛ’n i lika nianlɛ’n kwla yo kekle mɛn i. ?I lɛ nun’n, ngue yɛ be kwla yo-ɔ?

BE WUN BUABUALƐ

Kɛ sran sunman be si kɛ be tukpacifuɛ’n su ɲanman nguan’n, be wla bo be wun, be koko dan, yɛ srɛ kun be kɛ Dorɛnin liɛ’n sa. ?Blɛ sɔ nun’n, ngue yɛ be kwla yo-ɔ? Laa’n, kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ kun srɛ́ i’n, ɔ seli kɛ: “Yo maan e si kɛ e nguan nyanman’n ti tika kpa, kpɛkuun i liɛ’n, é sí ngwlɛlɛ.” (Jue Mun 90:12) Nanwlɛ, kɛ i sɔ sa ju’n, maan be srɛ Ɲanmiɛn Zoova kɛ ɔ kle be ngwlɛlɛ naan blɛ kan nga be sran’n te le nguan’n, be niɛn i lika kɛ ɔ nin i fata’n sa.

Kɛ be buabua be wun be sie’n, yɛ i sɔ’n kwla yo ye-ɔ. I sɔ’n ti, sɛ e tukpacifuɛ’n kwla ijɔ’n, maan e nin i e koko yalɛ. Kɛ tukpacɛ wá tín i su dan’n, ɔ su kwlá faman ajalɛ kun. I sɔ’n ti, maan ɔ kle sran ng’ɔ kwla ijɔ i nuan’n. Sɛ ɔ su ka nun naan ɔ kunndɛ kɛ be yo naan ɔ ɲan nguan ekun’n, maan ɔ kan. Yɛ sɛ ɔ kunndɛ kɛ be lɛ i dɔɔtrɔ’n, maan ɔ kan. Maan ɔ kle ayre ng’ɔ kunndɛ kɛ be fa yo i’n, i wie. I liɛ’n, sɛ ɔ kwlaman ijɔ kun’n, i osufuɛ’m be su faman ajalɛ wie m’ɔ́ yó be nzisɔ-ɔ. Kɛ awlofuɛ’m be nin be tukpacifuɛ’n be dun mmua koko ndɛ kɛ ngalɛ sa’m be su yalɛ weinwein’n, be kwla niɛn i lika kpa. Biblu’n se kɛ “like nga bé yó-ɔ be usa-man ngwlɛlɛ afɛ’n, ɔ kpɛn-man su.”—Nyanndra Mun 15:22.

WAFA NGA E KWLA NIAN SRAN’N I LIKA’N

Kɛ sran kun nian tukpacifuɛ kun i lika’n, like klikli ng’ɔ fata kɛ ɔ yo’n yɛle kɛ maan ɔ fɔnvɔ i. Sran m’ɔ la wie bɛ su’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ wún i wlɛ kɛ ɔ le sran naan i ndɛ lo be. I lɛ nun’n, sran’n kwla kanngan fluwa wie’m be nun, annzɛ ɔ to jue wie mun fa wlɛ i fanngan. Tukpacifuɛ sunman be wun kɛ, kɛ be osufuɛ’n tra be sa, annzɛ ɔ kan ndɛ kle be wɛtɛɛ su’n, be wla gua ase.

Sɛ be si sran kwlaa ng’ɔ ba tukpacifuɛ’n i osu nianlɛ’n, ɔ ti kpa. Afin fluwa kun seli kɛ: “Sran’m be waan kannzɛ sran kun timan nvan kun, ɔ wunman ase kun, i nuan nun yomɛn i fɛ kun’n, sanngɛ ɔ kwla ti sa. I sɔ’n ti, sɛ sran kun la wie bɛ su naan ɔ ti kɛ ɔ su lafi sa’n, nán e kan ndɛ mɔ sɛ i ɲin o su’n e su kan klemɛn i’n.”

 Sɛ e nin sran’n e kwla srɛ’n, maan e srɛ. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ blɛ kun nun’n, lika’n yoli kekle kpa akoto Pɔlu nin i wiengu’m be su. Be buli i kɛ be su fiteman nun bɔbɔ. ?Ngue yɛ be kunndɛli kɛ be niaan onga’m be yo-ɔ? Pɔlu seli i niaan mun kɛ be ‘srɛ [Ɲanmiɛn] kɛ ɔ yo be ye.’ (2 Korɛntfuɛ Mun 1:8-11) Kɛ tukpacɛ’n ti, sran kun i wla bo i wun dan mɔ e nin i srɛ Ɲanmiɛn’n, i sɔ’n ti kpa dan.

MAAN E WUN I WLƐ KƐ E LƐMƐN I YOWLƐ

Kɛ sran kun si kɛ i tukpacifuɛ’n su ɲanman nguan’n, i wla bo i wun. Sran fi kunndɛman kɛ i sran wu. Afin, Ɲanmiɛn w’a yiman e kɛ e wu. (Rɔmfuɛ Mun 5:12) Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan wie’n ti e ‘kpɔfuɛ.’ (1 Korɛntfuɛ Mun 15:25) Ɔ maan, kɛ e si kɛ e tukpacifuɛ kun su ɲanman nguan’n, ɔ yo e ya dan. Sɛ ɔ yo e sɔ’n, i su-ɔ.

Sanngɛ, sɛ e dun mmua buabua e wun e sie’n, e wla kwla gua ase naan y’a yo ninnge mun kɛ ɔ nin i fata’n sa. Kuku nga be flɛ i kɛ “ Like ng’ɔ kle kɛ sran’n su wa wu’n,” ɔ kan ninnge wie mɔ sran m’ɔ su wa wu’n yo be’n, be ndɛ. Sanngɛ, nán sran ngba yɛ kɛ bé wá wú’n, be yo i sɔ ninnge mun tɛɛn-ɔn.

Kɛ e sran’n ko saci’n, maan e bo su e kle e janvuɛ kpa kun m’ɔ kwla uka e’n. Kɛ sran kun wu’n, ɔ fata kɛ sran nga be niɛnnin i lika’n nin i osufuɛ’m be wun i wlɛ kɛ i su afɛ’n w’a wie. I lɛ nun’n, Ɲanmiɛn m’ɔ yili e’n gua e awlɛn su nzue kɛ “be nga b’a wu’n be liɛ’n be wun-man sa fi wlɛ.”—Akunndanfuɛ’n 9:4.

SRAN NG’Ɔ KWLA NIAN E LIKA KPA’N

Sran kwlaa ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka e’n, maan e kplin su.

Sɛ e sran’n la wie bɛ su naan e srɛ Ɲanmiɛn’n, i sɔ’n ti kpa. Sanngɛ, kɛ ɔ ko wu mɔ e wla bo e wun’n, maan e srɛ Ɲanmiɛn wie. Afin i yɛ ɔ nian e lika kpa-ɔ. Ɔ kwla yo maan e wiengu’m be fɔnvɔ e, annzɛ be yo ninnge wie mun man e. Kɛ sa juli Dorɛnin su’n, ɔ seli kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ úka min’n, n kplinnin su. Ɔ maan, sran kpanngban be suannin min bo. Ɔ ti kɛ Zoova su se e nin min wun kɛ ‘ɔ nin e o nun naan ɔ́ nían e lika’ sa. Min wla su fimɛn i sɔ’n su le.”

Nanwlɛ, Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ kwla nian e lika kpa-ɔ. I yɛ ɔ yili e-ɔ. Ɔ maan, ɔ wun wafa nga sa kun yo e’n i wlɛ. Like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan e wla w’a gua ase’n, ɔ sisimɛn i bo naan w’a yo. Like ng’ɔ yo e fɛ dan’n, yɛle kɛ ɔ seli kɛ ɔ ka kan’n, wie’n su tranman lɛ kun. Kpɛkun, ɔ́ cɛ́n sran miliar kpanngban nga b’a wu mɔ i wla te kpɛn be su’n. (Zan 5:28, 29; Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4) Blɛ sɔ’n nun’n, e kwlakwla é kán ndɛ nga akoto Pɔlu kannin’n wie. Ɔ seli kɛ: “?Wie, like nga b’ɔ maan a kwla’n ɔ o nin? ?Wie, ɔ je’n wo nin?”—1 Korɛntfuɛ Mun 15:55.

^ ndɛ kpɔlɛ 2 Be kacili be dunman’n.