Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Ebre nun fluwa mma nnan nga be fa klɛ Ɲanmiɛn i dunman Zoova’n, be kɛnngɛn i fama su be kɔ bɛ su.

Ebre nun fluwa mma’m be nun kaan’n gua sran awlɛn su nzue dan

Ebre nun fluwa mma’m be nun kaan’n gua sran awlɛn su nzue dan

?Ninnge kwlaa nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ yó be’n, ɔ́ yó be sakpa? Zezi lafili su kɛ Ɲanmiɛn yó be sakpa. Yɛ ɔ kleli sran’m be like naan be lafi su wie. Kɛ ɔ́ kán Ɲanmiɛn ndɛ oka’n su lɔ’n, ɔ fali sunnzun ase kun naan sran’m be lafi Ɲanmiɛn su. Sunnzun ase sɔ’n, ɔ o Matie 5:18 nun. Ɔ seli kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ be su nunnun-man mmla’n i nun fluwa mma kaan kun annzɛ i nun ndɛ kaan kun lele saan kɛ nglo’n nin asiɛ’n be nun-man lɛ kun’n. Saan i kwlaa sɔ’n ɔ́ kpɛ́n su.”

Fluwa mma kaan sɔ’n, yɛle Ebre nun fluwa mma י (yod). Fluwa mma sɔ’n, yɛ be fa bo Ɲanmiɛn i dunman Zoova’n i klɛlɛ’n bo-ɔ. * Farizifuɛ mun nin Mmla klefuɛ’m be ɲin kpaman Mmla fluwa’n i nun “ndɛ mma kaan” fi su.

Zezi kannin kɛ be su nunnunman mmla’n i nun fluwa mma kaan lele saan kɛ nglo’n nin asiɛ’n be nunman lɛ kun. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kusu kle kɛ nglo nin asiɛ’n be su nunnunman le. (Jue Mun 78:69) Ɔ maan, ndɛ nga Zezi kannin’n kle kɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn kannin be Mmla fluwa’n nun’n, be kwlaa bé kpɛ́n su.

Ɲanmiɛn Zoova kunndɛman kɛ ndɛ ng’ɔ kan be’n, be nun kaan sa ka lɛ. Be kwlaa bé kpɛ́n su. I wie yɛle delɛ cɛn nnɛn’n i dilɛ’n i su ndɛ ng’ɔ kan kleli Izraɛlifuɛ mun’n. Ɔ seli be kɛ nán be bobo nnɛn’n i owie mun. (Ezipt Lɔ Tulɛ 12:46) Be kwla bu i kɛ ndɛ sɔ’n timan ndɛ cinnjin. Yɛ atrɛkpa’n, b’a siman like nga ti yɛ ɔ fataman kɛ be bobo nnɛn’n i owie mun’n. Sanngɛ, Zoova si like nga ti yɛ ɔ seli kɛ nán be yo sɔ’n. Yɛle kɛ, nnɛn’n i owie m’ɔ fataman kɛ be bobo i’n, ɔ ti sa nzɔliɛ. Yɛle kɛ, kɛ bé wá kún Zezi waka’n su’n, i owie kun sa su buman.—Jue Mun 34:21; Zan 19:31-33, 36.

?Ngue yɛ ndɛ nga Zezi kannin’n, ɔ kle e-ɔ? Yɛle kɛ, ndɛ kanngan kwlaa nga Ɲanmiɛn Zoova kannin be’n, maan e lafi su kɛ ɔ́ yía be nuan. Nanwlɛ, Ebre nun fluwa mma’m be nun kaan’n, ɔ gua e awlɛn su nzue dan.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Glɛki nun fluwa mma’n be nun kaan’n yɛle ι (iota). Sran’m be waan fluwa mma sɔ’n, i kunngba’n yɛle Ebre nun fluwa mma י (yod). Kɛ mɔ Moizi klɛli Mmla fluwa’n i Ebre nun’n ti’n, atrɛkpa’n, Ebre nun fluwa mma י (yod), i ndɛ yɛ Zezi kannin-ɔn.