Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

“Fie’m be su ninnge’m be yoli kpa, Nyanmiɛn b’ɔ ti e Nyanmiɛn’n, ɔ yo e wun sa ye.”—Jue Mun 67:7.

A kwla ɲan ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be’n be su ye wie

A kwla ɲan ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be’n be su ye wie

Ɲanmiɛn tɛli i nuan ijɔfuɛ Abraamun i nda kɛ ɔ́ sín i anunman’m be nun kun i lika yó “asiɛ’n su nvlenvle’m be kwlaa” be ye. (Bo Bolɛ 22:18) ?Abraamun i anunman sɔ’n yɛle wan?

Kɛ afuɛ kɔe 2.000 sinnin’n, Ɲanmiɛn mannin Zezi m’ɔ ti Abraamun i anunman’n i tinmin naan ɔ yo abonuan sa mun. Abonuan sa sɔ’m be kle kɛ Klisi Zezi dunman nun yɛ nvlenvle’m be nunfuɛ’m bé ɲán ye nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ yó Abraamun’n niɔn.—Galasifuɛ Mun 3:14.

Abonuan sa nga Zezi yoli be’n ti’n, e wun i wlɛ kɛ ɔ ti be nga Ɲanmiɛn sín be lika yrá sran’m be su’n, be nun kun. Kpɛkun e wun wafa nga Ɲanmiɛn sín i lika yrá sran’m be su titi’n, i wlɛ. Abonuan sa nga Zezi yoli be’n, be nun wie’m be yi i nzuɛn wie’m be nglo. Maan e fa e ɲin e sie i abonuan sa sɔ’m be su.

Zezi yoli tukpacifuɛ’m be juejue. I sɔ’n kle kɛ sran’m be ndɛ lo i.

Cɛn kun’n, kokowefuɛ kun srɛli Zezi kɛ ɔ yo i juejue. Kɛ ɔ yoli sɔ’n Zezi kɛnnin i, kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Ɔ ti min klun su!” Be ja nun lɛ’n, bian’n i kokowe’n wieli weiin.—Marki 1:40-42.

Zezi mannin sran’m be aliɛ. I sɔ’n kle kɛ ɔ ti aklunyefuɛ.

Zezi kloman kɛ awe kun sran mun. Ɔ maan ɔ mannin sran’m be aliɛ kpɛ sunman. I sɔ yolɛ nun’n cɛn kun’n, kɛ ɔ srɛli kpanwun nin jue kanngan wie’m be su’n, be wa sɔnnin kpa. Ɔ maan sran kpanngban kpa be ɲannin aliɛ be dili. (Matie 14:17-21; 15:32-38) Be dili i lele be ku yili yɛ i wie kali bɔbɔ. Ng’ɔ kali’n sɔnnin kpa.

Zezi cɛnnin be nga be wuli’n. I sɔ’n kle kɛ ɔ si aunnvuɛ.

Cɛn kun’n, angbeti bla kun i wa yasua kunngba cɛ’n wuli. Kɛ Zezi wunnin bla’n “ɔ yoli i annvɔ.” Afin ɔ leman sran niɛnmɛn i lika kun. I sɔ’n ti’n, ɔ cɛnnin bla’n i wa’n.—Liki 7:12-15.