Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Ngue yɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n ɔ kle e Ɲanmiɛn su-ɔ?

?Ngue yɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n ɔ kle e Ɲanmiɛn su-ɔ?

Lalafuɛ nun’n, Ɲanmiɛn sinnin i nuan ijɔfuɛ’m be lika kannin ndɛ kleli sran mun. ?Ngue yɛ ndɛ nga be kannin’n ɔ kle e Ɲanmiɛn su-ɔ? Maan e fa e ɲin e sie i like nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ nsan be kle e’n i su.

ABRAAMUN

Ɲanmiɛn kpaman sran nun yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yrá sran’m be kwlaa be su.

Ɲanmiɛn tɛli i nuan ijɔfuɛ Abraamun i nda kɛ i ‘dunman nun’n, ɔ́ yó nvlenvle’m be kwlaa be ye.’—Bo Bolɛ 12:3.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Ɲanmiɛn klo e dan yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yrá yasua nin bla nin bakan nga be ɲin yi i’n, be su.

MOIZI

Ɲanmiɛn ti aunnvuɛ sifuɛ yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yrá be kwlaa nga be mian be ɲin be si i kpa’n be su.

Ɲanmiɛn m’ɔ kwla sa kwlaa yo’n, ɔ mɛnnin i nuan ijɔfuɛ Moizi i tinmin naan ɔ yo abonuan sa wie mun. Sanngɛ Moizi srɛli Ɲanmiɛn kɛ: “Yi wɔ akunndan’m be nglo kle min. I sɔ nun yɛ ń sí wɔ yɛ ń nyán ye ɔ sa nun-ɔn.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 33:13) Ɲanmiɛn i klun jɔli ndɛ nga Moizi kannin’n su. I sɔ’n ti’n, ɔ yoli maan Moizi sili i nzuɛn’n, nin wafa ng’ɔ yo ninnge mun’n, be kpa. I wie yɛle kɛ Moizi wunnin i wlɛ kɛ e Yifuɛ’n ti “Nyanmiɛn aklunyefuɛ, nin aunnvuɛ sifuɛ.”—Ezipt Lɔ Tulɛ 34:6, 7.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ ɔ́ yrá yasua nin bla nin bakan nga be mian be ɲin naan b’a si i kpa’n be su. I nuan Ndɛ’n nun’n, ɔ kannin wafa ng’ɔ kunndɛ kɛ e su i’n i ndɛ. Asa ekun’n ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yrá e su.

ZEZI

Zezi sili be kwlaa nga be kwlaman nun’n be aunnvuɛ yɛ ɔ yoli be juejue.

Sɛ e suan Zezi nin ninnge ng’ɔ yoli’n, ɔ nin ndɛ ng’ɔ kannin be’n be su like’n, Ɲanmiɛn yrá e su tititi.

Ɲanmiɛn Ndɛ’n kannin Zezi nin like ng’ɔ kleli’n, be su ndɛ tɛkɛtɛkɛ wie mun. Ɲanmiɛn mannin Zezi i tinmin naan w’a kwla yo abonuan sa sunman. I wie yɛle kɛ ɔ yoli maan aɲinsifuɛ’m be wunnin ase, sutrefuɛ’m be tili sa, yɛ bubuwafuɛ’m be yoli juejue. I kpa bɔbɔ’n, ɔ cɛnnin be nga be wuli’n be nun wie mun. Ninnge kwlaa nga Zezi yoli be’n, be ti ninnge nga Ɲanmiɛn wá yó mán e’n i bue kaan sa. Zezi kannin like nga e tinuntinun e kwla yo naan cɛn wie lele Ɲanmiɛn w’a yra e su wie’n, i ndɛ. I waan: “Kɛ ɔ ko yo naan b’a ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n, ɔ ti cinnjin kɛ be si wɔ mɔ ɔ kunngba cɛ yɛ a ti Ɲanmiɛn’n, ɔ nin sran nga a sunmɛnnin i’n mɔ yɛle Zezi Klisi’n.”—Zan 17:3.

Zezi ti aunnvuɛ sifuɛ nin aklunyefuɛ. Cɛn kun’n ɔ seli kɛ: “Amun fa like nga n kle’n su. Afin n ti wɛtɛɛfuɛ, yɛ n ti wun ase kanfuɛ. Ɔ maan amun wla wá gúa ase.” (Matie 11:29) Kɛ Zezi kannin sɔ’n, i yasua-o, i bla-o, i gbanflɛn-o, i kpɛnngbɛn-o, be kwlaa be fali be wun mɛntɛnnin i. Asa ekun’n, Zezi i blɛ su sran’m be yo bla’m be tɛtɛ, sanngɛ Zezi liɛ’n i ɲin yili be yɛ ɔ buli be sran.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Zezi kloli sran mun dan. Asa’n, ɔ kleli e wafa ng’ɔ fata kɛ e nin e wiengu mun e nanti’n, i su ajalɛ.

ZEZI TIMAN ƝANMIƐN KPLI

Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ “Ɲanmiɛn ti kunngba” yɛ Zezi Klisi yɛ Ɲanmiɛn sunmɛnnin i asiɛ’n su wa-ɔ. (1 Korɛntifuɛ Mun 8:6) Zezi bɔbɔ seli kɛ Ɲanmiɛn ti dan trɛ i naan Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunmɛnnin i asiɛ’n su wa-ɔ.—Zan 11:41, 42; 14:28. *

^ ndɛ kpɔlɛ 17 Sɛ amun kunndɛ kɛ amún sí Zezi Klisi i su ndɛ uflɛ wie mun ekun’n, amun wɔ jw.org su naan amun kanngan fluwa La vraie foi: le chemin qui mène au bonheur i ndɛ akpasua 8 nin 9 be nun.