Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

E Yifuɛ m’ɔ klo e’n ɔ nian e lika

E Yifuɛ m’ɔ klo e’n ɔ nian e lika

1. E YIFUƐ’N BO WIA’N

Sɛ ɔ ti kɛ wia’n boman sa’n, nn asiɛ’n su tranlɛ’n su yoman ye. Kɛ wia’n bo waka’m be su’n, be ɲan wunmiɛn. Ɔ maan be kwla yi nɲa, be bo nɲrɛ kpɛkun be su mma. Asa ekun’n, kɛ wia’n bo waka’m be su’n, be cuɛn nzue’n lele fa ju be nɲa’m be nun. Kɛ nzue sɔ’n ju nɲa’m be nun’n, ɔ kaci kpukpuwa.

2. E YIFUƐ’N TƆ NZUE’N

Kɛ nzue’n tɔ asiɛ’n su’n e fie’m be yo ye. Ɔ maan e ɲan aliɛ kpanngban e di. Nanwlɛ, nzue m’ɔ tɔ’n ɔ ti like cinnjin kpa kun mɔ Ɲanmiɛn fa mannin e-ɔ.

3. E YIFUƐ’N MAN E ALIƐ NIN TRALƐ

Kɛ ɔ ko yo naan siɛ kpanngban wie’m b’a ɲan aliɛ nin tralɛ b’a man be awlobofuɛ mun’n, ɔ ti kekle man be. I sɔ’n ti’n be koko. Sanngɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Amun nian anunman mɔ be tu sin nglo lɔ’n be kpa. Be luaman like, kusu be kpɛman like yɛ be tiantianman like nuan tanngannin nun, sanngɛ amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n ta be. ?Amun kpa traman be?”—Matie 6:25, 26.

‘Amun fa blo lɔ ijre nɲrɛ mun tu amun wun fɔ. Amun nian wafa nga be ɲin’n. [...] Sanngɛ ń kán klé amun kɛ [Famiɛn] Salomɔn bɔbɔ nin i aɲrunɲan’n kwlaa w’a kwlá wlɛwlɛmɛn i wun klanman kɛ be nun kun sa. ?Sɛ Ɲanmiɛn wlawla bo nun ijre’m be wun kɛ ngalɛ’n sa’n, amun yɛ ɔ su wlawlaman amun wun-ɔn?’—Matie 6:28-30.

Kɛ mɔ Ɲanmiɛn kwla man e aliɛ’n nin tralɛ’n ti’n, e kwla lafi su kɛ ɔ́ mán e ninnge uflɛ nga e sa mian be wun’n. Sɛ e yo Ɲanmiɛn klun sa’n, ɔ́ yrá e su maan sɛ fie wie yɛ e dili-ɔ, ɔ́ yó ye annzɛ sɛ e su kunndɛ junman’n, ɔ́ yó maan é ɲán wie. I liɛ’n, é ɲán sika kan e fa toto ninnge nga e sa mian be wun’n.—Matie 6:32, 33.

Sɛ e bu ninnge nga Ɲanmiɛn fa mannin e’n, be akunndan’n é kló i kpa. Ninnge sɔ’m be nun wie mun yɛle wia’n nin nzue’n, nin anunman mun nin flɛli mun. Ndɛ akpasua nga i sin liɛ’n nun’n, é wá kán wafa nga e Yifuɛ’n nin e koko yalɛ’n i ndɛ.