Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sɛ e waan é úka e wiengu mun’n, nán e fa e ɲin e sie i be afuɛ’n, nin be finwlɛ’n, nin asɔnun nga be kɔ nun’n, be su.

Ɲanmiɛn yra be nga be ti be wiengu’m be wun ɲanman nun’n be su

Ɲanmiɛn yra be nga be ti be wiengu’m be wun ɲanman nun’n be su

Andɛ’n, be diman be nga be sa mian aliɛ nin lawlɛ wun’n, be yalɛ. Be nun wie’m be kunndɛ kɛ be cici be wla. Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e ti be nga be sa w’a mian’n be wun ɲanman nun. Ɔ maan kɛ e yo sɔ’n, i klun jɔ e wun kpɛkun ɔ yra e su. ?Wafa sɛ?

NDƐ NGA ƝANMIƐN NDƐ’N KAN’N

“Sɛ a lɛ ninnge naan ɔ wiengu leman wie’n, nán yo i anwɛn.”—NYANNDRA MUN 3:27.

?KƐ BE SE KƐ MAAN E UKA BE NGA BE SA W’A MIAN’N I BO’N YƐLE BENIN?

Cɛn kun’n, Zezi kannin ndɛ kun. Ɔ seli kɛ bian kun ko tɔli awiefuɛ’m be nun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be deli i sa nun ninnge’m be kwlaa kpan, be boli i. Kɛ ɔ ka kan ɔ́ wú’n, be yacili i lɛ be ɔli. (Liki 10:29-37) Ɔsiaunnvuɛ wie wunnin bian’n naan w’a niɛn i lika. Kannzɛ be finwlɛ’n timan kun’n, sanngɛ ɔ niannin bian sɔ’n i lika kpa.

Bian klun ufuefuɛ sɔ’n yoli bian’n i ayre kpɛkun ɔ mannin sika naan be fa niɛn i lika. Sanngɛ nɛ́n i ngba-ɔ. Ɔ fɔnvɔli i kpɛkun like ng’ɔ ko yo naan bian’n i sa w’a mianman like wie wun’n, yɛ ɔ yoli-ɔ.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Zezi waan ɔ fata kɛ e ti e wiengu’m be wun ɲanman nun. (Nyanndra Mun 14:31) Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ ɔ ka kan’n, Ɲanmiɛn wá yó maan sran’m be su diman yalɛ kun yɛ ɲrɛnnɛn kwlaa wíe. Sanngɛ e kwla usa e wun kɛ: ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn yó i sɔ like liɛ’n niɔn? ?Yɛ blɛ benin nun-ɔn? Ndɛ akpasua nga i sin liɛ’n nun’n, é wá kán like nga Ɲanmiɛn wá yó mán e’n, i ndɛ.