Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sɛ e nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n, é dí aklunjuɛ kpafuɛ’n.

Ɲanmiɛn yra be nga be ɲin yi i’n be su

Ɲanmiɛn yra be nga be ɲin yi i’n be su

Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Moizi seli kɛ sɛ e nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n, Ɲanmiɛn yrá e su. (Mmla’n 10:13; 11:27) Nán kɛ sɛ y’a nantimɛn i mmla’m be su’n, ɔ́ tú e fɔ’n, i ti yɛ e nanti be su-ɔ. Sanngɛ i nzuɛn kpa’n, nin klolɛ m’ɔ e klo i’n, i ti yɛ e ɲin yi i-ɔ. Asa ekun’n, e kunndɛman kɛ é yó like wie naan ɔ fa e wun ya. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Ɲanmiɛn i klolɛ’n yɛle kɛ e fɛ i mmla’m be su. Yɛ kusu i mmla’m be su falɛ yoman ya.”—1 Zan 5:3.

?Kɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn’n, i su ye benin yɛ e ɲɛn i-ɔ? Maan e fa e ɲin e sie i like nɲɔn nga’m be su.

1. KƐ E ƝIN YI ƝANMIƐN’N E SI NGWLƐLƐ

“Min Anannganman bɔ n ti amun Nyanmiɛn’n, n kle amun like, [...] Min yɛ n kle amun atin ng’ɔ fata kɛ amun sin nun nin-ɔn.”—EZAI 48:17.

Zoova m’ɔ yili e’n, ɔ si e kpa kpɛkun ɔ kle e like naan e si ngwlɛlɛ. Sɛ e kunndɛ kɛ like ng’ɔ kle e’n ɔ uka e naan y’a fa ajalɛ kpa’n, ɔ fata kɛ e suɛn i nuan Ndɛ’n i nun like naan e si like ng’ɔ kunndɛ kɛ e yo’n, kpɛkun e yo like sɔ’n.

2. KƐ E ƝIN YI ƝANMIƐN’N E DI AKLUNJUƐ

“Be nga be ti Ɲanmiɛn ndɛ’n mɔ be fa su’n, be liɛ su ti ye!”—LIKI 11:28.

Andɛ’n, sran kpanngban kpa mɔ be nanti Ɲanmiɛn Ndɛ’n su’n be di aklunjuɛ kpafuɛ’n. I wie yɛle bian kun m’ɔ tran Ɛspaɲin lɔ’n i liɛ’n. Bian sɔ’n i awlɛn ti fufu, yɛ ɔ yo i wiengu’m be kpokokpoko. I li i yi’n yɛ ɔ yo i sɔ kpa’n niɔn. Cɛn kun’n, ɔ kanngannin ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Moizi kɛnnin i Zozɛfu m’ɔ ti Zakɔbu i wa yasua kun su’n, i nun. Be yoli Zozɛfu i atɛ kɛ kanga sa. Kpɛkun be tɔnnin i suɛn kɛ w’a yo like tɛ wie ti’n, be wlɛli i bisua. Ɔ nin i sɔ ngba’n, Zozɛfu yoli wɛtɛɛfuɛ titi kpɛkun ɔ yacili be nga be yoli i tɛtɛ’n be wun sa cɛli be. (Bo Bolɛ ndɛ tre 37-45) Bian’n dili i nanwlɛ kɛ: “Kɛ n buli Zozɛfu i ajalɛ’n i su akunndan’n, n ma sili min awlɛn tra, n yoli wɛtɛɛfuɛ nin aklunyefuɛ. Ɔ maan, n di aklunjuɛ kpa siɛn’n.”

Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle e wafa ng’ɔ fata kɛ e nin e wiengu mun e nanti’n i su like kpa ekun. Ndɛ akpasua nga i sin liɛ’n nun’n, é wá yíyí ndɛ sɔ’n nun kpa ekun.