Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Kɛ nga junman su kpɛn kun se i junman difuɛ kun kɛ ɔ klɛ i fluwa’n sa’n, Ɲanmiɛn kusu seli i nuan ijɔfuɛ’m be kɛ be klɛ i nuan Ndɛ’n.

?Ngue yɛ Ɲanmiɛn yoli naan y’a si i klun ndɛ’n niɔn?

?Ngue yɛ Ɲanmiɛn yoli naan y’a si i klun ndɛ’n niɔn?

Laa’n, e Yifuɛ’n sinnin anzi mun nin i nuan ijɔfuɛ’m be lika kannin ndɛ kleli sran mun. Ɔ kunndɛli kɛ be klɛ ndɛ ng’ɔ kannin be’n ɔ nin ninnge nga i waan ɔ́ yó be’n, be sie. Ninnge sɔ’m be ti’n cɛn wie lele é dí aklunjuɛ. ?Sanngɛ andɛ’n, nin yɛ e kwla wun ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be’n niɔn?

Ndɛ nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ kán klé e’n i kwlaa o i nuan Ndɛ’n nun. (2 Timote 3:16) ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn yoli naan i nuan ijɔfuɛ’m b’a klɛ ndɛ sɔ’n niɔn? (2 Piɛli 1:21) Ɲanmiɛn yoli maan be sili i klun akunndan’n. Wienun-ɔn, junman su kpɛn kun waan ɔ́ klɛ́ fluwa kun. Kpɛkun ɔ se i junman difuɛ kun kɛ ɔ klɛ fluwa sɔ’n mɛn i. Kannzɛ bɔbɔ junman difuɛ’n yɛ ɔ klɛli fluwa’n, sanngɛ i nun ndɛ’n fin junman su kpɛn’n. I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn kɛnnin i klun ndɛ’n kleli sran mun yɛ be kusu be klɛli-ɔ. Kannzɛ sran mun yɛ be klɛli ndɛ sɔ’n, sanngɛ ndɛ sɔ’n finman be bɔbɔ. Ɔ fin Ɲanmiɛn.

ƝANMIƐN NDƐ’N W’A TRU

Ɲanmiɛn Ndɛ’n ti cinnjin dan ti’n, ɔ kunndɛ kɛ sran “nga be o mɛnmɛn kwlaa nun’n, ɔ nin nga be fin akpasuaakpasua kwlaa su’n nin nga be kan aniɛn wafawafa kwlaa’n’ be kanngan nun naan be wun i wlɛ. (Sa Nglo Yilɛ 14:6) Ɲanmiɛn maan be kacili i nuan Ndɛ’n i wunmuan’n, annzɛ i bue aniɛn 3.000 tra su nun. Fluwa nga sran’m be yili be mɔ be kacili be aniɛnaniɛn’m be nun’n, be nun wie fi toman Ɲanmiɛn Ndɛ’n kaan sa.