SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 3 2020 | Ɲanmiɛn m’ɔ klo sran’n ɔ́ yrá e su titi

?Ngue like yɛ Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó-ɔ? ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ ɔ́ yó i sɔ sakpa-ɔ? ?É yó sɛ naan y’a ɲan ninnge sɔ’m be su ye wie?

A kwla ɲan ninnge nga Ɲanmiɛn yo’n be su ye wie

?A kunndɛ kɛ á trán mɛn kun mɔ alɛ nin nzaje sa nin tukpacɛ’m be nunman nun’n, i nun? Ndɛ sɔ’n timan laliɛ nun ndɛ. E Si Ɲanmiɛn yɛ ɔ ta e nda kɛ ɔ́ yó i sɔ ninnge mun-ɔn.

E Yifuɛ m’ɔ klo e’n ɔ nian e lika

Kɛ siɛ kpa kun sa’n, Ɲanmiɛn niɛn i awlobofuɛ’m be lika. ?Wafa?

?Ngue yɛ Ɲanmiɛn yoli naan y’a si i klun ndɛ’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn yoli naan i ijɔfuɛ’m b’a klɛ i nuan ndɛ’n niɔn?

?Be kpɛli Ɲanmiɛn Ndɛ’n i wun?

Amun fa amun ɲin be sie i like nga Fluwa sifuɛ’m be wunnin i Biblu’n ng’ɔ o e sa nun andɛ’n su’n, i su.

?Ngue yɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n ɔ kle e Ɲanmiɛn su-ɔ?

Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ nsan m’ɔ be nin i nantili seiin’n be su ndɛ’n kle e Ɲanmiɛn i su like nin like nga e kwla yo naan w’a yra e su’n.

Maan e srɛ Ɲanmiɛn titi naan i klun jɔ e wun

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan w’a ti naan w’a yra e su-ɔ?

Ɲanmiɛn yra be nga be ɲin yi i’n be su

Maan e fa e ɲin e sie i like nɲɔn nga kɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn’n e ɲɛn i’n, be su.

?Wafa sɛ yɛ e kwla yi i nglo kɛ e klo e wiengu-ɔ?

Nán blɛ kwlaa nun yɛ e kwla yi i nglo kɛ e klo e wiengu mun-ɔn. Sanngɛ ɔ fata kɛ e kle kɛ e klo be.

Ɲanmiɛn yra be nga be ti be wiengu’m be wun ɲanman nun’n be su

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e ti be nga be sa w’a mian’n be wun ɲanman nun. Ɔ maan kɛ e yo sɔ’n, i klun jɔ e wun kpɛkun ɔ yra e su.

A kwla ɲan ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be’n be su ye wie

?Kɛ Ɲanmiɛn wá yía nda ng’ɔ tali Abraamun’n i nuan’n, asiɛ’n su tranlɛ’n yó sɛ?

W’a usa ɔ wun le kɛ:

Amun kwla si kosan wie mɔ amun fa usa amun wun’n, nin Ɲanmiɛn i su kosan wie’m be su tɛlɛ’n.