SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 2 2020 | ?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n?

Nán andɛ sa yɛ sran’m be usa kosan sɔ’n niɔn. Sanngɛ i su tɛlɛ’n o Biblu’n nun.

“Maan ɔ Sielɛ’n i blɛ’n ju”—Srɛlɛ kun mɔ sran miliɔn kaka be si i’n

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su kosan benin mun yɛ ɔ fata kɛ e si be su tɛlɛ naan y’a si srɛlɛ sɔ’n i bo-ɔ?

?Ngue ti yɛ e mian Ɲanmiɛn i Famiɛn Dilɛ’n i wun-ɔn?

Kɛ klɔ sran mɔ fɔ o be nun’n be sie be wiengu’n, sran’m be wun be ɲrun.

?Wan yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su famiɛn’n niɔn?

Be nga be klɛli Biblu’n be nun sunman be klɛli sran ng’ɔ́ wá yó Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n i su famiɛn’n i su ndɛ wie mun. Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, sran kunngba cɛ yɛ ɔ kleli kɛ ɔ kwla sie klɔ sran’m be kpa-ɔ.

?Blɛ benin nun yɛ Famiɛn nga Ɲanmiɛn sieli i’n ɔ́ wá síe asiɛ’n niɔn?

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ wie’m be kunndɛli kɛ bé sí blɛ sɔ’n wie. ?Wafa sɛ yɛ ɔ tɛli be su-ɔ?

?Ngue yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó-ɔ?

Zezi si kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i kunngba cɛ yɛ ɔ kwla siesie asiɛ’n su sa’m be kwlaa-ɔ. ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n w’a dun mmua w’a yo mɔ i ti yɛ e kwla lafi i su-ɔ?

Maan amun suan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i bo dɔ nga su!

Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be dun mmua kunndɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n. ?Wafa sɛ yɛ amun kwla yo sɔ-ɔ?

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n?

Sran kaka be srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ yo naan i Sielɛ’n i blɛ’n ju. ?Sanngɛ ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n? ?Yɛ ngue yɛ ɔ́ wá yó-ɔ?