Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Mɛ 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | KƐ E AWLƐN SU SRAN WU’N

Maan e fɔnvɔ be nga be sran w’a wu’n

Maan e fɔnvɔ be nga be sran w’a wu’n

Kɛ e mantanfuɛ kun i sran wu’n, e kunndɛ kɛ é fɔ́nvɔ i. Sanngɛ wie liɛ’n, e wunman ndɛ nga é kán naan w’a fɔnvɔ i’n. Annzɛ e wunman like nga é yó é mɛ́n i’n. Sanngɛ nn, ninnge wie’m be o lɛ mɔ e kwla yo ɔ.

Wie liɛ’n, like nga e kwla yo’n, yɛle kɛ maan e ko yo i yako. Lika sunman nun’n, kɛ bé fɔ́nvɔ sran’n, be tɔ i nun. Annzɛ be fa be sa be sie sran’n i wati. Sɛ sran mɔ i fuɛ w’a wu’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kɛ́n i klun ndɛ klé e’n, maan e sie e su kpa. Like nga e kwla yo m’ɔ ti cinnjin kpa’n, yɛle kɛ maan e di sran’n i awlo’n nun junman wie mun. E kwla tɔn i aliɛ’n. Sɛ ɔ le ba’n, e kwla niɛn i lika. Yɛ maan e yo ninnge wie mun ekun mɔ be kwla miɛn i sa’n, e mɛn i. Sɛ e yo ninnge kɛ ngalɛ’n sa mun’n, ɔ ti kpa tra ndɛ kpanngban kanlɛ’n.

Sran ng’ɔ wuli’n i nzuɛn kpa’n, maan e kɛn i ndɛ. Yɛ maan e kan sa kpakpa ng’ɔ yoli be’n, be ndɛ. I sɔ ndɛ’m be kwla fɔnvɔ sran mɔ i wla w’a bo i wun’n. Be flɛ bla kun kɛ Pamu, yɛ be flɛ i wun’n kɛ Ɛnin. Yasua’n wuli i afuɛ nsiɛn yɛ. Pamu waan: “Ninnge kpakpa wie mɔ Ɛnin yoli be’n, m’an siman be ngba. Wie liɛ’n, sran’m be kan ninnge sɔ’m be ndɛ kle min. I sɔ’n yo min fɛ dan.”

Fluwa sifuɛ wie’m be sieli i nzɔliɛ kɛ, kɛ sran kun i fuɛ wu’n, i wiengu’m be bɛ i fɔnvɔlɛ ndɛndɛ. Sanngɛ kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, be niɛnmɛn i osu kun. E liɛ’n, sɛ e janvuɛ kun i sran wu’n, nán e wla fi i su. Maan e flɛ i cɛn kunngun. * Sɛ e yo sɔ’n, é cící i wla dan.

Be flɛ talua kun kɛ Kaori, yɛ ɔ fin Zapɔn. Kɛ i nin wuli m’ɔ dili afuɛ kun anglo nsan’n, i ɲrun kpɛnngbɛn bla’n wa wuli wie. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, i wla’n boli i wun dan. Sanngɛ, Kaori i janvuɛ kpa’m be suɛnnin i bo. I janvuɛ sɔ’m be nun bla kun o lɛ’n, be flɛ i kɛ Ritsuko. I kpɛnngbɛn tra Kaori lele. Bla sɔ’n niɛnnin i lika kpa. Kaori waan: “Nanwlɛ’n ti kpa, bla’n i ayeliɛ’n yoli min kɛnsrɛn. Afin, m’an kunndɛman kɛ bla kun yo kɛ min nin’n sa. Yɛ m bumɛn i kɛ bla kun kwla yo sɔ. Sanngɛ, wafa nga Ritsuko niannin min lika’n ti’n, n fali min wun mɛntɛnnin i kpa. E bo jasin fɛ’n likawlɛ le mɔcuɛ kwlaa nun, yɛ e kɔ aɲia’m be bo. Ɔ flɛ min i awlo lɔ e nɔn thé. Yɛ ɔ man min aliɛ. Ɔ klɛ min fluwa kpɛ sunman. Nanwlɛ, Manmin Ritsuko yoli min ye dan.”

Kaori i nin’n wuli w’a di afuɛ blu nin nɲɔn. Kɛ é sé yɛ’n, Kaori w’a ja bian. Yɛ ɔ nin i wun’n be fa blɛ kpanngban be bo jasin fɛ’n. Kaori waan: “Andɛ nin andɛ, Manmin Ritsuko te nian min lika. N ko niɛn i osu cɛn kunngun wie. Kpɛkun, e bo nzɛmundɛ.”

Be flɛ bla kun kɛ Poli. Ɔ tran Abloki lɔ nvle nga be flɛ i Sipri’n i su lɔ. I kusu i wiengu Zoova i Lalofuɛ’m be suɛnnin i bo kpa wie. Be flɛ i wun’n kɛ Sɔzɔsu. Sɔzɔsu ti asɔnun kpɛnngbɛn. Yɛ i klun ti ufue kpa. Ɔ flɛ angbeti nin aika ba mun i awlo lɔ cɛn kunngun. Yɛ ɔ nin be wla asa. (Zak 1:27) Sanngɛ, Sɔzɔsu wa tɔli tukpacɛ naan w’a wu. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ le afuɛ 53. Poli waan: “E nin min wun’n e trannin afuɛ 33. Ɔ ti bian kpa. W’a wu w’a yaci min.”

Kɛ be sieli bian’n, Poli nin i wa kun be ko trannin Kanada. Be flɛ i wa’n kɛ Daniɛli, yɛ ɔ le afuɛ 15. Kɛ be juli lɔ’n, be ɔli aɲia’m be bo. Poli waan: “Zoova i Lalofuɛ nga be o lɔ’n, be siman e. Yɛ be siman sa ng’ɔ o e su’n. Sanngɛ,  be fa be wun mantannin e. Blɛ sɔ’n nun mɔ min wun’n nunman nun’n, aniaan sɔ’m be yoli e nin min wa’n e ye kpa. Asɔnun kpɛnngbɛn’m be niannin Daniɛli i lika dan. Be nun kun liɛ’n, kɛ ɔ flɛ i janvuɛ mun i awlo lɔ’n, annzɛ kɛ ɔ nin bé kɔ́ balɔn bolɛ’n, ɔ flɛ Daniɛli wie.” Kɛ é sé yɛ’n, Daniɛli nin i nin’n be wun ti kpa.

Nanwlɛ, kɛ sran kun i fuɛ wu’n, e kwla yo ninnge kpanngban e fɔnvɔ i. Ɲanmiɛn Ndɛ’n fɔnvɔ sran wie. Afin, ɔ fa e ɲin sie i sa kpakpa nga cɛn wie lele Ɲanmiɛn wá yó mán e’n, be su.

^ ndɛ kpɔlɛ 6 Sran wie’m be sie cɛn nga sran’n wuli’n i nzɔliɛ Kananndrie su. Kpɛkun, kɛ cɛn sɔ’n mántan koko’n, annzɛ kɛ ɔ ko ju’n, be flɛ i fuɛ’n be fɔnvɔ i.