Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Mɛ 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | KƐ E AWLƐN SU SRAN WU’N

Sɛ e sun’n, i su ɔ

Sɛ e sun’n, i su ɔ

Kɛ e tɔ tukpacɛ’n, e wunman e wun fɛ. Sanngɛ, kɛ e yo juejue’n, e wla fi su ndɛndɛ kpa kɛ e tɔli tukpacɛ. Kɛ e sran wu’n, ɔ timan sɔ. Fluwa sifuɛ dan kun seli kɛ: ‘Kɛ e sran wu’n, wafa ng’ɔ yo e ya’n, ɔ leman wunsu. Sanngɛ e wiengu’m be fɔnvɔ e. Kpɛkun kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, e wla gua ase kan.’

Maan e fa Abraamun i wun ndɛ’n e nian. Kɛ i yi Sara wuli’n, Biblu’n kan wafa nga i sɔ’n yoli i’n i ndɛ. I waan: “Abraam i yi’n i wie ndɛ’n ɔ wluli i wun dan, ɔ sunnin i.” Ndɛ sɔ’n kle kɛ, ɔ cɛli kpa naan Abraamun w’a yaci sunlɛ. * I wie ekun yɛle Zakɔbu liɛ’n. Be wa kpɛli i gblɛ kɛ nnɛn wlɛfuɛ wie kunnin i wa Zozɛfu. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zakɔbu yoli i wa’n i sɛ’n ɔ “cɛli lɔun kpa.” I mma’m be kwlakwla be sɔli i kpatalɛ lele ngbɛn. Kɛ afuɛ kpanngban sín’n, nn Zakɔbu te sun i wa Zozɛfu.—Bo Bolɛ 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Andɛ kusu kɛ e awlɛn su sran wu’n, like kunngba’n yɛ e yo ɔ. Maan e fa sran nɲɔn be wun ndɛ’n e nian.

  • Be flɛ bla kun kɛ Gaɛli. Ɔ le afuɛ 60. I waan: “Afuɛ 2008 nun, Zuie i le 9, yɛ min wun Robɛli wuli ɔ. Kɛ nga e fa yo i titi’n sa’n, cɛn sɔ’n nun’n, e dili e nglɛmun aliɛ’n. Kɛ ɔ́ wá kɔ́ junman’n, e tɔli e wun nun. Kpɛkun, e seli e wiengu kɛ: ‘N klo wɔ.’ Kɛ ɔ wuli’n, w’a di afuɛ nsiɛn. Sanngɛ, i wie’n te yo min ya. N kwlá yaciman Robɛli i sunlɛ le.”

  • Be flɛ bian kun kɛ Etiɛni. Ɔ le afuɛ 84. I waan: “Min yi’n wuli w’a di afuɛ 18 tra su. Sanngɛ, n te sun i. Sɛ n wun like kun m’ɔ yo ɲɛnmɛn’n, min wla kpɛn min yi su. N se min klun lɔ kɛ sɛ ɔ o lɛ’n, nn ɔ́ yó i ɲɛnmɛn wie.”

Sɛ e sran kun i wie’n yo e ya ɔ cɛ kpa’n, maan e wun i wlɛ kɛ nán e ngunmin yɛ ɔ yo e sɔ ɔ. Sanngɛ, ɔ le sran kun nin i ninnge yolɛ. Ɔ maan, sɛ e wiengu kun i sran wu naan ɔ su yi ngwlɛ’n, ɔ fataman kɛ e bu i fɔ. Sɛ kusu e sran wu naan e su sun dan’n, nán e bu i kɛ ɔ timan su. ?Ngue yɛ é yó naan e wla w’a gua ase kan ɔn?

^ ndɛ kpɔlɛ 4 Abraamun i wa Izaaki sunnin i nin Sara ɔ cɛli kpa wie. Kɛ afuɛ nsan sín bɔbɔ’n, nn ɔ te sun i nin’n.—Bo Bolɛ 24:67.