Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Mɛ 2016

Maan e fa ninnge nga Zoova man e’n, e yo e wun sa ye

Maan e fa ninnge nga Zoova man e’n, e yo e wun sa ye

“Min Anannganman bɔ n ti amun Nyanmiɛn’n, n kle amun like, amun bɔbɔ amun kpa yolɛ ti yɛ n kle amun-ɔn.”EZAI 48:17.

JUE: 117, 114

1, 2. (a) ?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bu Biblu’n niɔn? (b) ?Biblu’n i lika benin yɛ a klo i nun kannganlɛ ɔ?

E MƆ e ti Zoova i Lalofuɛ’n, e klo Biblu’n nun kannganlɛ. Afin, ɔ kle e ngwlɛlɛ. Yɛ ɔ wla e fanngan. Ɔ maan, e fa e wla gua Ɲanmiɛn su. (Rɔmfuɛ Mun 15:4) E bumɛn i kɛ sran mun yɛ be kpɛli be ti nun be klɛli ɔ. Sanngɛ, e wun i wlɛ kɛ ɔ ti “Nyanmiɛn ndɛ.”1 Tɛsalonikfuɛ Mun 2:13.

2 E tinuntinun e le Biblu’n i lika kun mɔ e klo i nun kannganlɛ kpa ɔ. Zezi Klist i jasin fɛ’n mɔ Matie, nin Marki, nin Liki, ɔ nin Zan be klɛli’n, sran wie’m be klo i nun kannganlɛ. Afin, kɛ be kanngan nun’n, be si Zoova i nzuɛn’n i kpa. (Zan 14:9) Wie’m be kusu, be klo fluwa nga be kan sa nga bé wá jú’n be ndɛ’n, be nun kannganlɛ. I wie yɛle Sa Nglo Yilɛ fluwa’n. Ɔ kan “sa nga ɔ cɛ kaan bé wá yó’n,” be ndɛ. (Sa Nglo Yilɛ 1:1) Sran wie mun ekun be klo Ɲanmiɛn Jue Mun be fluwa’n, i nun kannganlɛ. Afin ɔ cici be wla. Yɛ sran wie’m be klo Ɲanndra fluwa’n i nun kannganlɛ. Afin, afɔtuɛ kpakpa’m be o nun. Nanwlɛ, ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n ti sran kwlakwla liɛ.

3, 4. (a) ?Wafa sɛ yɛ e bu fluwa nga Anuannzɛ’n yi be’n mun ɔn? (b) ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ fluwa nga Anuannzɛ’n yi be’n, be nun wie’m be ti sran wie’m be liɛ trele ɔ?

 3 E klo fluwa nga Anuannzɛ’n yi be’n, be nun kannganlɛ wie. Afin, be uka e naan y’a wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ. Fluwa kwlaa nga Anuannzɛ’n yi be’n, e bu be kɛ Zoova yɛ ɔ man e ɔ. Afin kɛ e kanngan be nun’n, e fa e wun e mɛntɛn i. Kpɛkun, e jran kekle e lafi i su.Tit 2:2.

4 Fluwa sɔ’m be nun sunman be ti Zoova i Lalofuɛ’m be kwlaa be liɛ. Sanngɛ, be nun wie’m be ti gbanflɛn nin talua’m be liɛ. Yɛ wie ti siɛ nin niɛn’m be liɛ. Ndɛ akpasua nin video nga be o e ɛntɛnɛti adrɛsi’n su’n, be dan lika ti be nga be timan Zoova i Lalofuɛ’m be liɛ. I kwlaa sɔ’n kle kɛ Zoova yia ndɛ ng’ɔ kannin’n i nuan. Ɔ seli kɛ ɔ́ klé sran’m be kwlakwla be like.—Ezai 25:6.

5. ?Ngue yɛ kɛ e yo’n, Zoova i klun jɔ e wun ɔn?

5 E kunndɛ kɛ é kánngan Biblu’n nin fluwa nga Anuannzɛ’n yi be’n, be nun. Sanngɛ wie liɛ’n, blɛ nga e fa kanngan fluwa kun nun’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ e fa kanngan fluwa uflɛ nun ɔn. I kwlaa m’ɔ yoli o, ɔ fata kɛ e mian e ɲin e kanngan Biblu’n nin e fluwa’m be nun. Sɛ e yo sɔ’n, Zoova klun jɔ́ e wun. (Efɛzfuɛ Mun 5:15, 16) Sanngɛ, ɔ fata kɛ e nian e wun kpa. ?Ngue ti ɔ?

6. ?Sɛ y’a nianman e wun kpa’n, akunndan benin yɛ e kwla bu ɔ?

6 Sɛ y’a nianman e wun kpa’n, e kwla bu i kɛ Biblu’n i lika wie annzɛ fluwa nga Anuannzɛ’n yi be’n, be nun wie’m be kwlá yoman e ye. Wie liɛ’n, e kwla wun kɛ Biblu’n i lika kun kanman sa ng’ɔ o e su’n i ndɛ. Annzɛ fluwa nga e su kanngan nun’n, i nun ndɛ’n ti sran uflɛ liɛ. Ɔ maan, e flafla su annzɛ e kannganman nun bɔbɔ. Sɛ e yo sɔ’n, ndɛ kpa sán e wun. ?Ngue yɛ é yó naan i sɔ sa w’a juman ɔn? Kɛ é kánngan fluwa kun nun’n, maan e wla kpɛn su kɛ Zoova yɛ ɔ su kle e like ɔ. Afin, i bɔbɔ seli kɛ: “Min Anannganman bɔ n ti amun Nyanmiɛn’n, n kle amun like, amun bɔbɔ amun kpa yolɛ ti yɛ n kle amun-ɔn.” (Ezai 48:17) ?Ngue yɛ é yó naan ninnge nga Zoova man e’n, b’a yo e ye ɔ? Like suanlɛ nga wá klé e like nsan mɔ e kwla yo be’n.

LIKE NGA É YÓ NAAN Y’A ƝAN BIBLU’N NUN KANNGANLƐ’N I SU YE’N

7. ?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e bu i kɛ Biblu’n i lika kun timan e liɛ wie ɔ?

7 Nán e bu i kɛ i nun ndɛ wie’m be timan e liɛ. Ɔ ti su kɛ, Biblu’n i lika wie’m be ti sran wie’m be liɛ trele. Sanngɛ, ‘Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n, i bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli-ɔ. Be fa kle like.’ (2 Timote 3:16) I sɔ’n ti, kɛ é kánngan nun’n, maan e wun i wlɛ kɛ ɔ ti e liɛ wie. Aniaan bian kun seli kɛ: ‘Kɛ ɔ́ kánngan Biblu’n i lika kun nun’n, ɔ wun i wlɛ kɛ ɔ kwla wun ndɛ fɛ sunman. I sɔ’n ti, ɔ bo i ɲin ase kanngan nun.’ Sɛ é wá kánngan Biblu’n nun’n, maan e srɛ Zoova naan ɔ tike e ɲin. I liɛ’n, é wún afɔtuɛ ng’ɔ o nun’n i wlɛ.Ɛsdras 7:10; an kanngan Zak 1:5 nun.

?Amun yo like kwlaa nga amun kwla yo’n naan amun a wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ? (An nian ndɛ kpɔlɛ 7 nun.)

8, 9. (a) ?Kɛ é kánngan Biblu’n nun’n, kosan benin mun yɛ ɔ fata kɛ e usa e wun ɔn? (b) ?Kɛ e bu nzuɛn ng’ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be yi i nglo’n i akunndan’n, ngue yɛ e wun i wlɛ ɔ?

8 Maan e usa e wun kosan wie mun. Kɛ é kánngan Biblu’n nun’n, maan e jran kan. Yɛ e usa e wun kosan nga mun: ‘?Zoova i su like benin yɛ ndɛ nga kle min ɔn? ?Wafa sɛ yɛ n kwla nanti su ɔ? ?Ngue yɛ ń yó naan min wiengu’m b’a ɲan su ye wie ɔ?’ Sɛ e usa e wun sɔ’n, é ɲán Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ye. Maan e fa sa kun e nian. Biblu’n kan nzuɛn ng’ɔ fata kɛ Klistfuɛ kun yi i nglo naan b’a sie i asɔnun kpɛnngbɛn’n i ndɛ. (1 Timote 3:1) Sɛ e timan asɔnun  kpɛnngbɛn’n, e kwla se kɛ ndɛ sɔ’n timan e liɛ wie. Sanngɛ, sɛ e fa kosan nsan sɔ mun e usa e wun’n, é wún kɛ ndɛ sɔ’n m’ɔ ti kpɛnngbɛn’m be liɛ’n, ɔ ti e liɛ wie.

9 “?Zoova i su like benin yɛ ndɛ nga kle min ɔn?” Zoova kleli nzuɛn ng’ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be yi i nglo’n. I sɔ’n kle kɛ, Zoova kunndɛ kɛ sran nga bé nían asɔnun’n i lika’n, be ɲan nzuɛn kpa. Asɔnun’n ti Zoova i cinnjin kpa. Afin, Biblu’n waan ɔ “fɛ i bɔbɔ wa’n” toli asɔnun’n. (Sa Nga Be Yoli’n 20:28) Zoova kunndɛ kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be nzuɛn’n yo kpa. Afin, bé wá kán wafa nga be nian asɔnun’n i lika’n i ndɛ klé i. Ɔ kunndɛ kɛ asɔnunfuɛ’m be su i aklunjuɛ su. (Ezai 32:1, 2) Kɛ e bu nzuɛn ng’ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be yi i nglo’n i akunndan’n, e wun i wlɛ kɛ e ndɛ lo Zoova dan.

10, 11. (a) ?Ngue ti yɛ nzuɛn ng’ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be yi i nglo’n mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n, ɔ ti e kwlakwla e liɛ ɔ? (b) ?Ngue yɛ é yó naan e wiengu’m b’a ɲan ndɛ sɔ’n i su ye wie ɔ?

10 “?Wafa sɛ yɛ n kwla nanti ndɛ sɔ’n su ɔ?” Sɛ e ti asɔnun kpɛnngbɛn’n, ɔ fata kɛ cɛn kunngun e nian sɛ e kwla yi nzuɛn wie’m be nglo kpa ekun o. Sɛ kusu e kunndɛ kɛ é yó asɔnun kpɛnngbɛn’n, maan e mian e ɲin e fa nzuɛn sɔ mun. (1 Timote 3:1) I kpa bɔbɔ’n, Zoova kunndɛ kɛ i sufuɛ’m be tinuntinun be nzuɛn’n yo kpa. I wie yɛle kɛ, ɔ kunndɛ kɛ be yo wɛtɛɛfuɛ nin akunndanfuɛ. (Filipfuɛ Mun 4:5; 1 Piɛr 4:7) Kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be “yo sa ng’ɔ ti kpa’n” asɔnunfuɛ’m be nian su. Kpɛkun, ‘be lafi Ɲanmiɛn su’ kɛ be sa.1 Piɛr 5:3; Ebre Mun 13:7.

11 “?Ngue yɛ ń yó naan min wiengu’m b’a ɲan ndɛ sɔ’n i su ye wie ɔ?” Kɛ é klé sran’m be Biblu’n nun like’n, maan e kan nzuɛn ng’ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be yi i nglo’n, i ndɛ e kle be. I liɛ’n, bé wún i wlɛ kɛ e asɔnun kpɛnngbɛn mun nin be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Klistfuɛ’n be kpɛnngbɛn’m be timan kun. Asa ekun’n, sɛ e bu nzuɛn nga asɔnun kpɛnngbɛn’m be yi i nglo’n i akunndan’n, é wún i wlɛ kɛ be di junman dan asɔnun’n nun. Ɔ maan, e ɲin yí be. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:12) Yɛ be kusu, bé dí be junman’n aklunjuɛ su.Ebre Mun 13:17.

12, 13. (a) ?Kɛ é súan Biblu’n nun like’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a wun ndɛ’n i wlɛ kpa ɔ? (b) An fa Biblu’n nun ndɛ kun be yiyi nun.

12 Maan e nian e fluwa’m be nun naan e wun ndɛ wie’m be wlɛ kpa. Kɛ é súan Biblu’n nun like’n, maan e usa e wun kosan nga mun naan e kunndɛ be su tɛlɛ’n:

  • ?Wan yɛ ɔ klɛli ndɛ nga ɔ?

  • ?Blɛ benin nun yɛ ɔ klɛli ndɛ sɔ’n niɔn? ?Kɛ ɔ́ klɛ́ ndɛ sɔ’n, nn ɔ o nin?

  • ?Kɛ ɔ́ klɛ́ ndɛ sɔ’n, sa cinnjin kpa benin yɛ ɔ juli ɔ?

Sɛ e kunndɛ kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n, é wún ndɛ nga e su kanngan nun’n, i nun afɔtuɛ’n.

13 Maan e fa Biblu’n nun ndɛ kun e nian. Ezekiɛl ndɛ tre 14 i mma 13 nin 14 se kɛ: “Sɛ mɛn kun nun sran’m be yo sa tɛ b’ɔ kle kɛ be lafiman min su’n, sɛ be ko sɔ amuɛn wie mun’n, sɛ ń yí kwlalɛ bɔ n kwla’n i nglo ń klé be’n, ń sáci be aliɛ siewlɛ lika mun, yɛ sɛ ń fá awe ń yí be su, ń yó maan sran nin nnɛn mun bé wú bé núnnún mɛn sɔ’n nun. Kannzɛ bɔ sran nsan nga mun: ‘Noe, nin Daniɛl, ɔ nin Zɔb be o mɛn sɔ’n i nun tranfuɛ’m be afiɛn’n bɔbɔ’n, sɛ be yo sa kpa’n, be ngunmin yɛ bé nyán be ti-ɔ.’ Anannganman Nyanmiɛn’n yɛ ɔ kan sɔ-ɔ.” Sɛ e nian e fluwa’m be nun kpa’n, é wún kɛ Ezekiɛli klɛli ndɛ sɔ’n ɔ dili afuɛ 612 naan b’a wu Klist. Blɛ sɔ’n nun’n, nn Nowe nin Zɔbu be wuli w’a cɛ kpa. Sanngɛ, Ɲanmiɛn i wla w’a fimɛn i sufuɛ kpa sɔ’m be su. I nun nga Ezekiɛli klɛ́ ndɛ sɔ’n, nn Daniɛli i ɲin te o su. Yɛ  atrɛkpa’n, ɔ le afuɛ 20. Ɲanmiɛn fɛ i sunnzunnin Nowe nin Zɔbu. ?Ngue yɛ i sɔ’n kle e ɔ? Ɔ kle e kɛ sran kwlaa nga be nin Zoova be nanti klanman’n, i kpɛnngbɛn o, i gbanflɛn nin talua o, i wla fiman be su.Jue Mun 148:12-14.

MAAN E KANNGAN FLUWA FANUNFANUN NGA ANUANNZƐ’N YI BE’N BE NUN

14. (a) ?Kɛ gbanflɛn nin talua’m be kanngan fluwa ng’ɔ ti be liɛ’n be nun’n, ngue yɛ ɔ kle be ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ fluwa sɔ’m be nun ndɛ’n kwla yo e kwlakwla e ye ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

14 Fluwa ng’ɔ ti gbanflɛn nin talua’m be liɛ’n. E wunnin kɛ ndɛ kwlaa ng’ɔ o Biblu’n nun’n, be kwla yo e ye. I wafa kunngba’n, fluwa kwlaa nga Anuannzɛ’n yi be’n be kwla yo e ye wie. Maan e fa sa wie mun e nian. Koko nun wa’n, Anuannzɛ’n yili fluwa wie mɔ be ti gbanflɛn nin talua’m be liɛ’n. [1] (An nian “ndɛ wie mun ekun” nun.) Fluwa sɔ’m be kle wafa nga gbanflɛn nin talua’m be kwla nanti klanman suklu lɔ’n. Kpɛkun, ɔ kle be wafa nga be kwla jran sa ng’ɔ o be su’n, be ɲrun kekle’n. Sanngɛ fluwa sɔ’m be nun ndɛ’n kwla yo e kwlakwla e ye. Afin, kɛ e kanngan be nun’n, e si sa nga be o gbanflɛn nin talua’m be su’n. Ɔ maan, e kwla wla be fanngan. Yɛ e kwla man be afɔtuɛ.

15. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e kwlakwla e kanngan fluwa nga be ti gbanflɛn nin talua’m be liɛ’n, be nun wie ɔ?

15 Sa nga be kan be ndɛ gbanflɛn nin talua’m be fluwa’m be nun’n, be nun sunman be ti kpɛnngbɛn’m be liɛ wie. I wie yɛle kɛ, ɔ fata kɛ e kwlakwla e kan like nga ti yɛ e lafi Ɲanmiɛn su’n i ndɛ. Ɔ fata kɛ e kwlakwla e nian e wun su. Ɔ fata kɛ e si e ɲin su yiyi. Yɛ ɔ fataman kɛ e nin sran tɛ e san nun. I sɔ’n ti, kannzɛ fluwa sɔ’m be ti gbanflɛn nin talua’m be liɛ’n, ɔ fata kɛ e kanngan be nun. Afin, be nun ndɛ’n taka Biblu’n su. Yɛ ɔ kwla yo e kwlakwla e ye.

16. ?Kɛ gbanflɛn nin talua’m be kanngan fluwa ng’ɔ ti be liɛ’n be nun’n, wafa sɛ yɛ i bo’n gua man be ɔ?

16 Kɛ gbanflɛn nin talua’m be kanngan fluwa ng’ɔ ti be liɛ’n be nun’n, be nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n mantan wie. (An kanngan Akunndanfuɛ’n 12:1, 13 nun.) Sanngɛ, fluwa sɔ’m be kwla yo kpɛnngbɛn’m be ye wie. I wie yɛle fluwa Réveillez-vous ! ng’ɔ fiteli afuɛ 2009, Avrili nun’n. I nun ndɛ  akpasua kun wlali gbanflɛn nin talua’m be fanngan kɛ be kanngan Biblu’n nun. Like ng’ɔ fata kɛ be yo naan Biblu’n nun kannganlɛ’n w’a yo be fɛ’n, ɔ kleli be. Ndɛ akpasua sɔ’n yoli kpɛnngbɛn’m be ye wie. Bla kun seli kɛ, kɛ ɔ yo naan w’a kwla kanngan Biblu’n nun titi’n, ɔ timan pɔpɔ. Sanngɛ, ɔ nantili ndɛ akpasua sɔ’n i nun afɔtuɛ’m be su. Ɔ maan siɛn’n, ɔ wun kɛ Biblu’n i nun ndɛ’m be sasa su sɛsɛsɛ. Yɛ i sɔ’n yo ɲɛnmɛn. I waan: ‘Biblu’n i nun kannganlɛ’n yo min fɛ kpa siɛn’n.’

17, 18. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ fluwa nga e fa bo jasin fɛ’n be nun ndɛ’m be kwla yo e ye wie ɔ? An fa sa kun yiyi nun.

17 Fluwa nga e fa bo jasin fɛ’n. Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 2008 nun’n, Sasafuɛ Tranwlɛ’n ng’ɔ fite blɔfuɛ nun’n, ɔ ti nɲɔn. Kun ti asɔnun’n i like suanlɛ liɛ. Yɛ kun ti jasin fɛ’n bolɛ liɛ. Nga e fa bo jasin fɛ’n i nun ndɛ’n, ɔ kwla yo e ye wie. Maan e fa sunnzun ase kun e nian. Wienun ɔn, sran kun mɔ e yiɛli i’n, w’a ba aɲia’n i bo. I sɔ’n yo e fɛ kpa. Kɛ aniaan ng’ɔ o cenje’n su lɔ’n, ɔ́ yíyí ndɛ’n nun’n, e bu sran nga e yiɛli i’n, i akunndan. Yɛle kɛ, e bu wafa nga ndɛ sɔ’n kwla yo i ye’n i akunndan. Ɔ maan, ndɛ nga aniaan’n su yiyi nun’n, e fa e ɲin e sie su kpa.

18 I wie yɛle fluwa nga e fa bo jasin fɛ’n. Be nun ndɛ’n kwla yo e fɛ kpa wie. Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga e fa bo jasin fɛ’n, ɔ nin ndɛ akpasua wie mɔ be o ɛntɛnɛti su’n, be yiyi Biblu’n nun ndɛ wie’m be nun. Yɛ be wlɛ wunlɛ’n ti pɔpɔ. Kɛ e kanngan ndɛ sɔ’m be nun’n, e wun Ɲanmiɛn ndɛ’n i wlɛ kpa. Kpɛkun, e klo ndɛ nanwlɛ’n i kpa tra laa’n. Asa ekun’n, e wun wafa nga e kwla yiyi Ɲanmiɛn ndɛ’n nun e kle sran mun’n. I wie ekun yɛle fluwa nga be flɛ i kɛ Réveillez-vous !. I nun ndɛ’n kle e kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa, naan i yɛ ɔ yili like kwlaa ɔ. Kpɛkun, wafa nga e kwla kan like nga ti yɛ e lafi Ɲanmiɛn su i ndɛ’n, ɔ kle e.An kanngan 1 Piɛr 3:15 nun.

19. ?Kɛ Zoova kle e like’n, wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e si ye ɔ?

19 E kpa yolɛ ti’n, Zoova kle e like kpanngban. (Matie 5:3) I sɔ’n ti, maan e kanngan fluwa kwlaa nga Anuannzɛ’n yi be’n, be nun. Yɛ maan e nanti be nun afɔtuɛ’m be su. Sɛ e yo sɔ’n, é klé kɛ e si ye.Ezai 48:17.

^ [1] (ndɛ kpɔlɛ 14) Fluwa sɔ’m be nun wie mun yɛle Les jeunes s’interrogent — Réponses pratiques, volumes 1 et 2, ɔ nin ndɛ akpasua nga be flɛ i kɛ « Les jeunes s’interrogent » m’ɔ fite e ɛntɛnɛti adrɛsi’n su’n.