Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | KƐ E AWLƐN SU SRAN WU’N

Be nga be wuli’n bé ɲán nguan ekun

Be nga be wuli’n bé ɲán nguan ekun

Ndɛ akpasua klikli’n kannin bla kun mɔ be flɛ i Gaɛli’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ ɔ kwlá yacimɛn i wun Robɛli i sunlɛ le. Sanngɛ, ɔ lafi su kɛ Ɲanmiɛn i mɛn uflɛ’n nun lɔ’n, ɔ́ wún i wun’n ekun. Ɔ seli kɛ: “Biblu’n nun ndɛ ng’ɔ yo min fɛ kpa’n, yɛle ng’ɔ o Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4 nun’n.” Be kɛnngɛn i lɔ kɛ Ɲanmiɛn nin sran’m “bé trán, [...] ɔ́ núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun, afin laa ninnge sɔ’m be su tran-man lɛ kun.”

Gaɛli waan: “Ndɛ sɔ’n cici sran wla. Kɛ n kanngan nun’n, m bu sran kwlaa nga be sran w’a wu mɔ be bu i kɛ be kwlá wunman be kun’n, be akunndan.” Gaɛli lafi ndɛ sɔ’n su. I sɔ’n ti’n, ɔ fa blɛ kpanngban kpa bo jasin fɛ’n naan i wiengu’m be si kɛ cɛn wie lele’n, “wie’n su tran-man lɛ kun.”

Atrɛkpa’n, amun se kɛ: ‘M buman ndɛ sɔ’n i nanwlɛ.’ Sanngɛ, maan e kan Ɲanmiɛn i sufuɛ kun mɔ be flɛ i kɛ Zɔbu’n i ndɛ e nian. Ɔ tɔli tukpacɛ kekle kpa. (Zɔb 2:7) Yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ wú. Sanngɛ, ɔ lafili su kɛ Ɲanmiɛn cɛ́n i nguan. Ɔ seli Ɲanmiɛn kɛ: “Fa min fia blɔlɔ lɔ. [...] I sin, á klé cɛn, sɛ ɔ ju’n, kpɛkuun ɔ wla kpɛ́n min su. Kpɛkuun blɛ nga a kleli kɛ sɛ ɔ ju-ɔ á wún min’n, sɛ ɔ ju naan a flɛ min’n ń sró, afin n ti ɔ sa nuan like.” (Zɔb 14:13, 15) Nanwlɛ, Zɔbu lafili su kɛ Ɲanmiɛn kwla cɛn i.

Ɔ ka kan’n, Ɲanmiɛn wá cɛ́n Zɔbu nin sran kpanngban kpa wie mun ekun. Kpɛkun, bé trán asiɛ’n m’ɔ́ wá káci lika klanman’n su. (Lik 23:42, 43) Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ sran nga be wuli’n “bé cɛ́n.” (Sa Nga Be Yoli’n 24:15) Zezi seli kɛ: “Nán maan ndɛ sɔ’n bo amun nuan, afin cɛn wie lele be kwlaa nga be o ndia nun’n, bé tí i nɛn, yɛ bé fín ndia’n nun fíte.” (Zan 5:28, 29) Zɔbu fín ndia’n nun fíte wie. Kpɛkun, ɔ́ “sɛ́ i sin ɔ́ yó kpinndin-kpinndin kɛ i gbanflɛn nun’n sa.” (Zɔb 33:24, 25) Be kwlaa nga be lafi Ɲanmiɛn su’n, bé liɛ yó ye sɔ wie.

Sɛ ɔ awlɛn su sran kun w’a wu’n, atrɛkpa’n, ndɛ ng’ɔ o fluwa nga nun’n, w’a cici ɔ wla kan. Kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun wie. Kpɛkun, like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ wá yó be’n, bu be akunndan. Sɛ a yo sɔ’n, ɔ wla’n gúa ase dan.—1 Tɛsalonikfuɛ Mun 4:13.

Like nga sran kun kwla yo naan i wla w’a gua ase kan’n, atrɛkpa’n, a kunndɛ kɛ á sí nun ekun. Yɛ atrɛkpa’n, a usa ɔ wun kɛ: “?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn ɔn?” Sɛ a kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su’n, á wún wafa nga Biblu’n yiyi ndɛ sɔ’m be nun ekun’n.