Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Mɛ 2016

?Ngue yɛ é yó naan y’a fa ajalɛ kpa ɔ?

?Ngue yɛ é yó naan y’a fa ajalɛ kpa ɔ?

“An mian amun nyin kɛ amún sí like nga e Min’n klo kɛ an yo’n.”EFƐZFUƐ MUN 5:17.

JUE: 69, 57

1. (a) ?Mmla nga Zoova man e’n, be nun wie mun yɛle benin? (b) ?Kɛ e nanti Zoova i mmla sɔ’m be su’n, wafa sɛ yɛ i bo’n gua man e ɔ?

BIBLU’N nun’n, Zoova man e mmla fanunfanun naan e si like ng’ɔ fata kɛ e yo’n, ɔ nin ng’ɔ fataman kɛ e yo’n. I wie yɛle kɛ, nán e sɔ amuɛn. Nán e wua. Nán e nɔn nzan e bo. Yɛ nán e yo bla annzɛ bian kunndɛfuɛ. (1 Korɛntfuɛ Mun 6:9, 10) I Wa Zezi kusu mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be mmla trele kun. Ɔ seli be kɛ: “An wɔ ko kle nvle-nvle’n kwlaa be like maan be kaci n sɔnnzɔnfuɛ, yɛ an yo be batɛm e Si Nyanmiɛn, nin i Wa’n, ɔ nin i wawɛ’n be dunman nun. Yɛ like kwlaa nga n kleli amun’n, amun kusu an kle be maan be fa su. An nian, min nin amun e o cɛn kwlaa lele mɛn’n fá wíe.” (Matie 28:19, 20) Like kwlaa nga Zoova nin Zezi be se kɛ e yo’n, e bɔbɔ e kpa yolɛ ti ɔ. Zoova kle wafa nga e nanti’n, annzɛ e nin e awlofuɛ mun e nanti’n. Kɛ e nanti i mmla’m be su’n, e wun kpaja e. Yɛ e klun jɔ. Sanngɛ like nga e yo m’ɔ yo Zoova fɛ kpa’n, yɛle jasin fɛ’n i bolɛ’n. Kɛ e bo jasin fɛ’n, Zoova yra e su.

2, 3. (a) ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn w’a manman sa’n kwlaa be su mmla ɔ? (b) ?Kosan benin mun yɛ like suanlɛ nga wá tɛ́ be su ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

 2 Ɲanmiɛn w’a manman sa’n kwlaa be su mmla. I wie yɛle kɛ, Biblu’n kleman e tralɛ trele ng’ɔ fata kɛ e wla’n. I sɔ’n kle kɛ Zoova ti ngwlɛlɛfuɛ. Afin, wafa nga sran’m be wlawla be wun’n, ɔ timan kun. Asa ekun’n, Biblu’n kleman junman trele ng’ɔ fata kɛ e di’n. Annzɛ like ng’ɔ fata kɛ e fa yiyi e ɲin su’n. Kpɛkun, ɔ kleman e like trele ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a tɔman tukpacɛ mlɔnmlɔn’n. Sa kwlaa sɔ’m be nun’n, Zoova kunndɛ kɛ sran kun bɔbɔ fɛ i ajalɛ. Annzɛ awlobo kpɛnngbɛn mun yɛ be fa ajalɛ ɔ.

3 Sɛ e waan é fá ajalɛ cinnjin kun naan Biblu’n kleman e like trele ng’ɔ fata kɛ e yo’n, wie liɛ’n e usa e wun kɛ: ‘?Ajalɛ nga min waan ń fá’n, ɔ ti Zoova i cinnjin? ?Ajalɛ kwlaa nga n fa be’n, sɛ Biblu’n buman be fɔ trele’n, i sɔ’n kle kɛ, be jɔ Zoova klun? ?Wafa sɛ yɛ n kwla si kɛ ajalɛ nga n fa be’n, be ti Zoova liɛ’n su ɔ?’

?WAFA SƐ YƐ I BO’N GÚA Ɔ?

4, 5. ?Wafa sɛ yɛ ajalɛ nga e fa’n i bo’n kwla gua ɔ?

4 Sran wie’m be bu i kɛ be kwla yo like kwlaa nga be klo’n. Sanngɛ e liɛ’n, e kunndɛ kɛ é yó like ng’ɔ yo Zoova fɛ’n. I sɔ’n ti’n, kwlaa naan y’a fa ajalɛ kun’n, e bu ndɛ nga Biblu’n kan’n i akunndan. Kpɛkun, e fa su. I wie yɛle kɛ, Biblu’n kan like nga Zoova kunndɛman kɛ e fa mmoja’n e yo’n i ndɛ. Ɔ fata kɛ e nanti ndɛ sɔ’n su. (Bo Bolɛ 9:4; Sa Nga Be Yoli’n 15:28, 29) Sa’n kwlaa nun’n, maan e srɛ Zoova kɛ ɔ uka naan e fa ajalɛ nga be jɔ i klun’n.

5 Ajalɛ nga e fa’n, i bo’n kwla gua kpa man e. Annzɛ ɔ kwla gua tɛ. Sɛ e fa ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n, e nin Zoova e afiɛn’n mántan. Sanngɛ, sɛ e fa ajalɛ tɛ’n, e nin i e afiɛn’n sáci. Wie liɛ’n, ajalɛ nga e fa’n ɔ kwla yo e niaan Klistfuɛ wie’m be kɛnsrɛn. Annzɛ ɔ kwla bubu be sa sin. Nanwlɛ, e kunndɛman kɛ ajalɛ nga e fa’n ti’n, ndɛnngan tɔ asɔnun’n nun. I sɔ’n ti, ɔ ti cinnjin kɛ e fa ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n.An kanngan Rɔmfuɛ Mun 14:19, ɔ nin Galasifuɛ Mun 6:7 be nun.

6. ?Ngue yɛ é yó naan y’a fa ajalɛ kpa ɔ?

6 ?Sɛ Biblu’n kleman e ajalɛ trele ng’ɔ fata kɛ e fa’n, ngue yɛ é yó ɔ? Nán e yo like ng’ɔ yo e bɔbɔ e fɛ’n. Sanngɛ, maan e bu Zoova i akunndan. I liɛ’n, é fá ajalɛ ng’ɔ jɔ i klun’n. Kpɛkun, i bo’n gúa kpa. Afin, Zoova súan e bo.An kanngan Jue Mun 37:5 nun.

MAAN E SI LIKE NGA ZOOVA KUNNDƐ KƐ E YO’N

7. ?Sɛ Zoova w’a manman ajalɛ kun i su mmla trele’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ?

7 ?Ngue yɛ é yó naan y’a si like nga Zoova kunndɛ kɛ e yo’n niɔn? Efɛzfuɛ Mun ndɛ tre 5 i mma 17 se kɛ: “An mian amun nyin kɛ amún sí like nga e Min’n klo kɛ an yo’n.” Ɔ maan, sɛ Ɲanmiɛn w’a manman ajalɛ kun i su mmla trele’n, ɔ fata kɛ e yo ngwlɛlɛfuɛ naan e wun like ng’ɔ kunndɛ kɛ e yo’n i wlɛ. ?Ngue yɛ é yó naan y’a wun i wlɛ ɔ? Maan e srɛ Ɲanmiɛn. Kpɛkun, e fa atin nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kle e’n su.

8. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Zezi wunnin like nga Zoova kunndɛ kɛ ɔ yo’n, i wlɛ titi ɔ? An fa sa kun yiyi nun.

8 Zezi wunnin like nga Zoova kunndɛ kɛ ɔ yo’n, i wlɛ titi. I wie yɛle kɛ blɛ wie nun’n, ɔ wunnin kɛ sran kpanngban kpa mɔ be bɛli i wun lɛ’n, awe kun be. Kɛ ɔ  wunnin i sɔ’n, ɔ srɛli Ɲanmiɛn. Kpɛkun, ɔ yoli maan be ɲannin aliɛ be dili. (Matie 14:17-20; 15:34-37) Sanngɛ, i nun m’ɔ o aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ mɔ awe kún i’n, Satan seli i kɛ ɔ yo maan yɛbuɛ’m be kaci aliɛ. I lɛ’n nun’n, Zezi w’a kplinman su. (An kanngan Matie 4:2-4 nun.) Zezi si i Si Zoova kpa. Ɔ si kɛ Zoova w’a fɛmɛn i wawɛ’n w’a mɛnmɛn i naan ɔ fa yo i bɔbɔ i klun sa. Ɔ maan, ɔ lafili su kɛ Zoova klé i like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo’n. Naan sɛ awe kun i’n, ɔ́ níɛn i lika.

9, 10. ?Sɛ e waan é fá ajalɛ kpa’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ? An fa sa kun yiyi nun.

9 Sɛ e waan é fá ajalɛ kpa kɛ Zezi liɛ’n sa’n, ɔ fata kɛ e lafi Zoova su. Biblu’n se kɛ: “Nán lafi ɔ bɔbɔ wɔ akunndan liɛ’n su. Anannganman i su yɛ lafi-ɔ. Sɛ á fín ase o á jáo o, Anannganman i dunman, yɛ bo-ɔ. Sɛ a bo i dunman’n, ɔ́ bó ɔ nyrun atin’n. Nán bu ɔ wun kɛ a si akunndan, maan ɔ nyin yi Anannganman, nán yo tɛ.” (Nyanndra Mun 3:5-7) Sɛ e suan Biblu’n nun like’n, é sí Zoova i akunndan liɛ’n. Ɔ maan, é wún like ng’ɔ kunndɛ kɛ e yo’n i wlɛ. Nanwlɛ, maan e si Zoova i akunndan’n i kpa. I liɛ’n, ɔ́ mán e “anwlɛn wɛtɛɛ.” Yɛ é fá ajalɛ ng’ɔ jɔ i klun’n.Ezekiɛl 11:19.

10 Wienun ɔn, bla kun w’a ɔ gua dilɛ. Kpɛkun, w’a wun ngbabua klanman kun. Sanngɛ, i gua’n cɛnnin. Ɔ si kɛ sɛ ɔ to ngbabua sɔ’n, ɔ su yomɛn i wun’n i fɛ. ?Ngue ti yɛ ɔ si sɔ ɔ? Yɛle kɛ, ɔ nin i wun’n be jali w’a cɛ kan. Yɛ i wun’n seli i kɛ maan be yo be sika’n i cɛcɛ. I wafa kunngba’n, maan e si Zoova i akunndan liɛ’n i kpa. Yɛ maan e si sa ng’ɔ yoli be laa’n be kpa. I liɛ’n, ajalɛ nga é fá m’ɔ́ jɔ́ i klun’n, é wún i wlɛ.

 LIKE NGA É YÓ NAAN Y’A SI ZOOVA BƆBƆ I AKUNNDAN’N

11. ?Kɛ é kánngan Biblu’n nun annzɛ é súan nun like’n, kosan benin mun yɛ ɔ fata kɛ e fa usa e wun ɔn? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Kɛ á súan Biblu’n nun like’n, usa ɔ wun kɛ” i nun.)

11 ?Ngue yɛ é yo naan y’a si Zoova i akunndan’n niɔn? Like cinnjin kpafuɛ ng’ɔ fata kɛ e yo’n, yɛle kɛ maan e kanngan Biblu’n nun. Yɛ e suan nun like. Kɛ é yó sɔ’n, maan e usa e wun kosan yɛ mun: ‘?Zoova i su like benin yɛ ndɛ sɔ’n kle min ɔn? ?Ngue ti yɛ Zoova yoli sa sɔ’n niɔn?’ Kpɛkun, kɛ Davidi sa’n, maan e srɛ Zoova kɛ ɔ tike e ɲin naan e si i kpa. Davidi seli kɛ: “Anannganman, kle min wɔ atin’n, kle min kan n sin’n. Yo maan n fa ɔ nanwlɛ atin’n, kle min ngwlɛlɛ maan n si i, afin a ti min Nyanmiɛn, a ti min defuɛ. Ɔ su yɛ n fa min wla’n n gua-a.” (Jue Mun 25:4, 5) Kɛ é súan Biblu’n nun like’n, maan e bu blɛ nga e kwla nanti su’n i akunndan e sie. Ɔ kwla yo awlo lɔ, annzɛ junman’n su lɔ, annzɛ suklu lɔ annzɛ kɛ é bó jasin fɛ’n. Sɛ e yo sɔ’n, sa’n kwlaa nun é sí like nga Zoova kunndɛ kɛ e yo’n.

12. ?Ngue ti yɛ e fluwa’m be nun kannganlɛ’n, ɔ nin aɲia’m be bo kɔlɛ’n be ti kpa ɔ?

12 Like kun ekun nga é yó naan y’a si Zoova i akunndan liɛ’n, yɛle kɛ maan e nanti like nga i Anuannzɛ’n kle e’n su. Kwlaa naan y’a fa ajalɛ’n, maan e nian Zoova i Lalofuɛ’m be like kunndɛlɛ fluwa, annzɛ fluwa nga be flɛ i kɛ Index des publications be nun. I liɛ’n, é sí Zoova bɔbɔ i akunndan liɛ’n. Kɛ e kɔ aɲia’m be bo’n, maan e sie e su kpa e tie ndɛ nga be kan’n. Yɛ e bu be su akunndan. Sɛ e yo sɔ’n, é bú akunndan nga Zoova bu’n wie. Ɔ maan, é fá ajalɛ nga be ti kpa’n. Kpɛkun, Zoova yrá su.

MAAN E BU ZOOVA I AKUNNDAN NAAN Y’A FA AJALƐ

13. Kɛ be se kɛ maan e bu Zoova i akunndan naan y’a fa ajalɛ kpa’n, an fa sa kun yiyi nun.

13 Kɛ sa’n kwlaa nun e bu Zoova i akunndan’n, e fa ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n. Maan e fa sa kun e yiyi nun. Wienun ɔn, e kunndɛ kɛ é yó atin bofuɛ. I sɔ’n ti’n, y’a siesie e wun naan y’a ɲan e ti y’a bo jasin fɛ’n i kpa. Sanngɛ, kɛ mɔ e su ɲanman sika kpanngban’n annzɛ ninnge wie mun ti’n, e kwla bu i kɛ e su diman aklunjuɛ. Biblu’n w’a seman kɛ e yo atin bofuɛ naan Zoova klun w’a jɔ e wun. Sanngɛ, Zezi seli kɛ sran ng’ɔ klɛn i wun Zoova i klun sa yolɛ’n ti’n, i liɛ yó ye. (An kanngan Lik 18:29, 30 nun.) Asa ekun’n, Biblu’n se kɛ e yo like kwlaa nga e kwla yo’n naan Zoova ɲan ɲrun. Yɛ maan e man Zoova i like klun ufue su. Sran ng’ɔ yo sɔ’n, Zoova klun jɔ i wun. (Jue Mun 119:108; 2 Korɛntfuɛ Mun 9:7) Sɛ e bu Biblu’n nun ndɛ sɔ’m be su akunndan’n, naan e srɛ Zoova’n, é kwlá fá ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n. Kpɛkun, Zoova yrá su.

14. ?E wun wlawlalɛ nun’n, wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e si Zoova i akunndan liɛ’n niɔn?

14 Wienun ɔn, e klo tralɛ kun. Sanngɛ, e si kɛ sɛ e wla tralɛ sɔ’n, ɔ kwla yo aniaan wie’m be kɛnsrɛn. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kusu w’a kleman tralɛ trele kun ng’ɔ fata kɛ e wla’n. Sanngɛ Zoova kan wafa ng’ɔ fata kɛ e wlawla e wun’n i ndɛ. Biblu’n waan: “Tannin nga mmla’m be kla’n be klɛ i kpa, nán maan be fa be wun kle, sanngɛ maan be sie be wun kpa. Kɛ bé síesíe be wun’n, nán maan be fa be wla guɛ i be ti bɔ be yo’n, nin sika ɔkwlɛ, nin afle, nin tralɛ b’ɔ lɛ gua’m be su, sanngɛ maan be yo sran ye, afin bla nga be sro Nyanmiɛn’n, sɛ be yo sɔ-ɔ ɔ ti kpa.” (1 Timote 2:9, 10) Afɔtuɛ sɔ’n ti Zoova i sufuɛ kwlakwla, i bla o, i yasua o, be liɛ. Sɛ e bu e wiengu’m be akunndan’n, é wláwlá e wun kpa. Kɛ mɔ e klo be’n ti’n, e su yoman like  ng’ɔ́ sánngan be akunndan’n. (1 Korɛntfuɛ Mun 10:23, 24; Filipfuɛ Mun 3:17) Nanwlɛ, maan e bu ndɛ nga Biblu’n kan’n i akunndan. Yɛ maan e si Zoova i akunndan liɛ’n. I liɛ’n, é fá ajalɛ ng’ɔ jɔ i klun’n.

15, 16. (a) ?Sɛ e bu bian nin bla kunndɛlɛ i akunndan’n, i sɔ’n yó Zoova sɛ? (b) ?Kɛ é yíyí e ɲin su’n, ngue yɛ é yó naan y’a si kɛ e ɲin su yiyilɛ sɔ’n ti Zoova i liɛ’n su ɔ? (c) ?Kwlaa naan y’a fa ajalɛ’n, wie liɛ’n ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ?

15 Biblu’n kle kɛ, kɛ sran’m be klun akunndan’n yo tɛ’n, i sɔ’n yo Zoova i ya dan. (An kanngan Bo Bolɛ 6:5, 6 nun.) Zoova kunndɛman kɛ e akunndan’n tran sa tɛ’n su. I wie yɛle bla nin bian kunndɛlɛ’n. Sɛ e bu i sɔ sa’n i akunndan trilili’n, ɔ cɛman naan y’a yo wie. I sɔ’n ti, Zoova kunndɛ kɛ e akunndan’n tran ninnge nga be ti kpa’n, be su. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ Zaki seli kɛ: “Ngwlɛlɛ b’ɔ fin nyanmiɛn su’n, sɛ ɔ ti sran’n, wuun é sé kɛ sa tɛ kaan sa nun-mɛn i wun. Ɔ klo-man ndɛnngan, ɔ ti wɛtɛfuɛ, be nin i kwla koko yalɛ, ɔ si aunnvuɛ dan, ɔ yo sa kpa, ɔ bu-man sran’n wie kpa tra-man wie, yɛ ɔ klo-man dunman.” (Zak 3:17) Sɛ e nanti ndɛ sɔ’n su’n, é yíyí e ɲin su kɛ ɔ nin i fata’n sa. Asa ekun’n, é kpɔ́ like nga Zoova kpɔ i’n. Yɛ é kló like ng’ɔ klo i’n. Ɔ maan, é sí flimun ng’ɔ fataman kɛ e nian, annzɛ fluwa ng’ɔ fataman kɛ e kanngan be nun’n. Sɛ e si Zoova bɔbɔ i akunndan liɛ’n, nán sran uflɛ yɛ ɔ́ klé e like ng’ɔ ti kpa annzɛ ng’ɔ timan kpa’n niɔn.

16 Sa wie nun’n, e kwla fa ajalɛ fanunfanun mɔ be jɔ Zoova klun ɔn. Sanngɛ wie liɛ’n, ɔ fata kɛ e usa ngwlɛlɛ afɛ. I lɛ’n nun’n, e kwla wun asɔnun kpɛnngbɛn’m be wun. Annzɛ aniaan wie mɔ i ɲin w’a ti’n, i wun. (Tit 2:3-5; Zak 5:13-15) Sanngɛ i kwlaa m’ɔ yoli o, e bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ e fa ajalɛ kun ɔn. I sɔ’n ti’n, maan e bu like nga Biblu’n kle e’n, i akunndan kpa naan e wun ajalɛ ng’ɔ fata kɛ e fa’n. (Ebre Mun 5:14) Akoto Pɔlu seli kɛ: “Sran kun bɔbɔ yɛ ɔ́ súɛ i trɔ nin-ɔn.”Galasifuɛ Mun 6:5.

17. ?Sɛ e fa ajalɛ nga be jɔ Zoova klun’n, mmlusuɛ benin yɛ é ɲɛ́n i ɔ?

17 Kɛ e fa ajalɛ ng’ɔ jɔ Zoova klun’n, e nin i e afiɛn’n sɛ. Kpɛkun, ɔ yra e su. (Zak 4:8) Asa ekun’n, e lafi i su kpa tra laa’n. I sɔ’n ti, maan e bu Biblu’n nun like nga e suan’n i su akunndan titi naan e si Zoova i akunndan liɛ’n. Kannzɛ e yo sɛ’n, e su siman Zoova i akunndan’n kwlaa e guɛmɛn i ti nin i bo. (Zɔb 26:14) Sanngɛ, sɛ e bo e ɲin ase e suan Biblu’n nun like’n, é yó ngwlɛlɛfuɛ. Yɛ é fá ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n. (Nyanndra Mun 2:1-5) Akunndan nga sran kun bu’n, ɔ kwla kaci. Sanngɛ Zoova liɛ’n, ɔ kaciman le. Jue tofuɛ kun seli kɛ: “Sa nga [Zoova] bɔbɔ yɛ ɔ jajali’n, kɛ ɔ o lɛ’n yɛ ɔ wo ɔ. Yɛ like ng’ɔ bu i akunndan b’ɔ yo’n, ɔ ka lɛ tititi.” (Jue Mun 33:11) I sɔ’n ti, maan e bu akunndan nga Zoova bu’n wie. I liɛ’n, é fá ajalɛ nga be ti kpa’n. Kpɛkun Zoova klun jɔ́ e wun.