Kɛ sran’m be kɔ be wiengu kun i fɔnvɔlɛ’n, be kle i like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo naan i wla w’a gua ase kan’n. Ndɛ nga be kan’n, ɔ ti fanunfanun. Yɛ nɛ́n i ngba yɛ ɔ kwla fɔnvɔ sran ɔn. Wie liɛ’n, be se sran’n kɛ nán maan ɔ sun. Wie liɛ kusu’n, be se i kɛ ɔ yo ninnge wie mun fa kle kɛ i sran’n i wie’n yo i ya dan. Biblu’n kle e like ng’ɔ fata kɛ e yo’n. Ndɛ ng’ɔ kan’n, i wie yɛ fluwa sifuɛ wie’m be kan ɔn.

Lika wie’m be nun’n, sran’m be bu i kɛ sɛ yasua sun nzra nun’n, nn ɔ timan yasua. ?Sanngɛ, sɛ yasua kun i sran wu naan ɔ sun’n, i tɛ lika’n o nin? Fluwa sifuɛ wie’m be waan kɛ sran’n sun’n, i wla gua ase kan. Sɛ ɔ sunman’n, i wla’n kwla bo i wun dan. Biblu’n kleman kɛ sɛ e sran wu naan e sun’n, ɔ ti tɛ. Kpɛkun, ɔ seman kɛ nán yasua’m be sun. Maan e kan Zezi i ndɛ e nian. Ɲanmiɛn tinnin i kɛ ɔ cɛn sran mun. Sanngɛ, kɛ i janvuɛ  Lazali wuli’n, ɔ sunnin sran’m be kwlaa be ɲrun.—Zan 11:33-35.

Kɛ wie’n kpɛ e awlɛn su sran kun nun kpo’n, ɔ yo e ya dan. Sanngɛ, like ng’ɔ yo e ya dan ekun’n, yɛle ndɛ nga sran wie mɔ e ɲin yi be’n, be kan kle e’n. Be flɛ bian kun kɛ Maiki. Ɔ fin Afliki di Sidi. I waan: “Kɛ min si’n wú’n, nn n le afuɛ 14. Kɛ bé yó i sɛ’n, asɔnun nga be flɛ i Plotɛstan’n be kpɛnngbɛn’n kun seli min kɛ Ɲanmiɛn i sa mian sran kpa’m be wun. Naan ɔ fa be ndɛndɛ kpa. * Ndɛ sɔ’n yoli min ya dan. Afin, e klo e si’n kpa. Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n, i afuɛ 63 yɛ. Sanngɛ, ɔ te yo min ya.”

Sran wie’m be liɛ’n, kɛ be sran kun i wie’n fu be nun’n, be bu i kɛ be dunman nun ti yɛ ɔ wuli ɔ. Wie liɛ’n, be se kɛ: ‘Sɛ ɔ ti kɛ n yoli like nga sa’n, nn w’a wuman.’ Wie liɛ’n, be nin sran’n be ɲannin ndɛ yɛ b’a siesieman naan w’a wu. Kɛ ɔ yo sɔ’n, be wla’n bo be wun lele.

Sɛ sa kɛ ngalɛ sa’m be nun kun o wɔ su’n, nán fia su. Kan kle sran ng’ɔ kwla sie i su ɔ nuan bo’n. Biblu’n se kɛ: “Janvuɛ kpa’n ɔ nunnun wunfle. Be niaan’n kusu, ɔ nunnun mmoja.”—Nyanndra Mun 17:17.

Janvuɛ kpafuɛ’n ng’ɔ kwla fɔnvɔ e kpa’n, yɛle e Yifuɛ Ɲanmiɛn Zoova. An koko sa ng’ɔ o amun su’n i kwlaa kle i. Afin, “i yɛ ɔ nian amun lika-a.” (1 Piɛr 5:7) I kpa bɔbɔ’n, i waan sɛ amun yo sɔ’n, ɔ́ yó maan “amun wun jɔ́ amun fɔuun, amun su wun-man sa ti bɔ amun wun jɔ amun fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn.” (Filipfuɛ Mun 4:6, 7) Ɲanmiɛn Ndɛ’n fɔnvɔ e kpa. I sɔ’n ti, amun kanngan nun. Fɔnvɔlɛ ndɛ nga amun wun i nun’n, amun klɛ be sie. (An nian  kuku’n nun.) Amun fa ndɛ sɔ’m be nun wie sie amun klun. Sɛ amun bu be ndɛ sɔ’m be su akunndan tikatika’n, ɔ́ yó amun ye. I li sɛ kɔnguɛ amun kwlá lafiman’n, yɛ ndɛ sɔ’m be su akunndan bulɛ’n, ɔ́ yó amun ye kpa ɔ.—Ezai 57:15.

Be flɛ bian kun kɛ Zaki, ɔ le afuɛ 40. Koko nun wa’n, tukpacɛ tɛ wie kunnin i yi’n. Cɛn kunngun’n, i wla lo i yi’n lele. Sanngɛ kɛ ɔ srɛ Ɲanmiɛn’n, i wla’n gua ase. Zaki waan: “Kɛ n srɛ Ɲanmiɛn’n, n wun kɛ Ɲanmiɛn nin min o nun. Cɛn wie’n, n tinnge kɔnguɛ afiɛn. Kpɛkun, n kwlá lafiman kun. Kɛ ɔ yo sɔ’n, n kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun. M bu su akunndan. Kpɛkun, n srɛ Ɲanmiɛn n kan min klun ndɛ n kle i. Kɛ n yo sɔ’n, min wla’n gua ase. Min wun jɔ min fɔuun. Kpɛkun, m’an lafi ekun.”

Be flɛ bla kun kɛ Vanesa. Tukpacɛ kunnin i nin’n. I kusu wunnin kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti like kpa. I waan: “Kɛ min wla’n bo min wun dan’n, n sun flɛ Ɲanmiɛn. M bo i dunman. Zoova tie min srɛlɛ’n. Yɛ ɔ suan min bo.”

Fluwa sifuɛ wie’m be se kɛ sɛ sran kun i fuɛ wu’n, ɔ fata kɛ ɔ yo like ng’ɔ kwla yo i wiengu’m be ye’n. I liɛ’n, i wla gúa ase kan. Sran ng’ɔ yo sɔ’n, i wla gua ase sakpa. Kpɛkun, ɔ di aklunjuɛ. (Sa Nga Be Yoli’n 20:35) Klistfuɛ nga be sran wuli’n, be nun sunman be yoli sɔ. Yɛ, be wla guali ase kan.—2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4.

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Ndɛ nga Plotɛstan bian’n kɛnnin i lɛ’n, Biblu’n kanman sɔ. Sanngɛ, ɔ kan like nga ti yɛ sran wu’n i ndɛ.—Akunndanfuɛ’n 9:11; Zan 8:44; Rɔmfuɛ Mun 5:12.