Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Mɛ 2016 | Kɛ e awlɛn su sran wu’n

Wie’n kpaman sran nun. ?Kɛ e janvuɛ kun annzɛ e awlɛn su sran wu’n, ngue yɛ e kwla yo ɔ?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Kɛ e awlɛn su sran wu’n

?Sɛ e sran wu’n, ngue yɛ e kwla yo naan y’a yaci kokolɛ ɔ? ?E fuɛ nga be wuli’n, be liɛ’n w’a wie mlɔnmlɔn?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Sɛ e sun’n, i su ɔ

?Sɛ e wiengu’m be se e kɛ e su sun e sran m’ɔ wuli’n i ngboko’n nin?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Like nga é yó naan e wla w’a gua ase kan’n

Biblu’n kle e like ng’ɔ fata kɛ e yo’n.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Maan e fɔnvɔ be nga be sran w’a wu’n

Sran wie’m be wunman like ng’ɔ fata kɛ be yo naan b’a fɔnvɔ be janvuɛ mɔ i fuɛ w’a wu’n.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Be nga be wuli’n bé ɲán nguan ekun

?Ɔ́ yó sɔ sakpa?

Maan e siesie e afiɛn wɛtɛɛ su

?Kɛ e ko wun e niaan’n i wun’n, i ijɔlɛ ti yɛ e kɔ ɔ? ?Annzɛ like uflɛ ti ɔ?

‘An wɔ ko kle nvle-nvle’n kwlaa be like maan be kaci n sɔnnzɔnfuɛ’

Sɛ e waan é sí be nga andɛ be bo jasin fɛ’n, ɔ fata kɛ e tɛ kosan nnan su

?Ngue yɛ é yó naan y’a fa ajalɛ kpa ɔ?

?Sɛ Biblu’n kleman e like trele ng’ɔ fata kɛ e yo’n, ngue yɛ é yó ɔ?

Maan e nanti Ɲanmiɛn ndɛ’n su naan e nzuɛn’n yo kpa titi

Bian kun yacili sika nun mma, nin siklɛti nɔnlɛ, nin nzan nɔnlɛ ngboko’n, ɔ nin drɔgi nɔnlɛ yɛ be yoli i batɛmun, sanngɛ nzuɛn wie’m be ase wlalɛ’n ti kekle mɛn i.

Maan e fa ninnge nga Zoova man e’n, e yo e wun sa ye

?Sɛ y’a nianman e wun kpa’n, akunndan benin yɛ e kwla bu ɔ?