Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Novanblu 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?WAN MUN YƐLE AOLIA NUN SRAN MUN?

Be nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n

Be nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n

Aolia nun’n, sran wie’m be wunnin ɲanmiɛn su lɔ. Yɛ be kannin ninnge nga be wunnin be’n, be ndɛ Biblu’n nun. Ninnge sɔ’m be nun wie’m be ti nzɔliɛ like. Sanngɛ, sɛ e fa e ɲin sie be ndɛ’n su kpa’n, é sí aolia nun sran’m be su ndɛ. Kpɛkun, é wún wafa nga be le ta e su’n.

LIKE FI NUNMAN ZOOVA SIN

‘Ń nían nyanmiɛn su lɔ-ɔ, bia kun o lɔ sran kun ti su. Sran ng’ɔ ti su’n i nyrun’n ti nyannyannyan kɛ yɛbuɛ bɔ be flɛ be zasp nin sarduani’n sa. Nyanngondin b’ɔ ti nyannyannyan kɛ yɛbuɛ bɔ be flɛ i emɛrɔd sa’n, ɔ sin yia bia sɔ’n.’Sa Nglo Yilɛ 4:2, 3.

‘Lika ng’ɔ kpaja weiin ng’ɔ sin yiɛ i’n, ɔ ti kɛ nyanngondin m’ɔ fite nzue tɔlɛ cɛn’n nun’n sa. Nyanmiɛn i nyannyan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Kɛ n wunnin i sɔ’n, n tɔli yɛ n utuli min nyin ase. Kpɛkuun n tili sran kun i nɛn.’Ezekiɛl 1:27, 28.

Akoto Zan nin Ezekiɛli m’ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, be kan ninnge nga e kwla wun be’n be ndɛ. I wie yɛle yɛbuɛ kpakpa mun, nin ɲanngondin’n, nin famiɛn bia’n. Ninnge sɔ mɔ be wunnin be aolia nun’n, be kle kɛ Ɲanmiɛn Kpli Zoova le ɲrun dan. Be kle ekun kɛ lika ng’ɔ tran’n, ɔ ti klanman dan. Yɛ lɔ’n ti fɔuun.

Wafa nga be kannin Ɲanmiɛn i ndɛ’n, ɔ nin jue tofuɛ’n i liɛ’n ti kun. Ɔ seli kɛ: “[Zoova] ti dan, ɔ nin manmanlɛ fata. Ɔ yo sro tra amuɛn’m be kwlaa. Afin nvle-nvlefuɛ’m be amuɛn’m be ti ato ninnge mun. Anannganman yɛ ɔ yili nglo lɔ nin-ɔn. Ɔ ti dan sakpa, ɔ nin sulɛ fata. Kan ɔ tran lɛ’n ɔ ti kpajawa yɛiin, yɛ ɔ yi i fanngan’n i nglo lɛ.”Jue Mun 96:4-6.

Like fi nunman Zoova sin. I sɔ’n ti, ɔ se kɛ e srɛ i, naan sɛ e yo sɔ’n, ɔ́ tí. (Jue Mun 65:3) Ɲanmiɛn klo e dan, yɛ e ndɛ lo i dan. I sɔ’n ti, akoto Zan seli kɛ: “Nyanmiɛn’n yɛ ɔ ti sran klofuɛ nin-ɔn.”1 Zan 4:8.

ZEZI O ƝANMIƐN I WUN LƆ

‘Etiɛni bɔ Nyanmiɛn Wawɛ sie i’n, ɔ niannin nyanmiɛn su lɔ siin, yɛ ɔ wunnin kɛ Nyanmiɛn yi i wun nglo nyannyannyan yɛ Jésus jin Nyanmiɛn’n i fama su. Yɛ ɔ seli kɛ: ‘An nian, n wun nyanmiɛn su lɔ kɛ ɔ ti tikewa, yɛ i b’ɔ kacili Sran’n ɔ jin Nyanmiɛn fama su.’’Sa Nga Be Yoli’n 7:55, 56.

Zuifu’m be kpɛnngbɛn mɔ be kunnin Zezi’n, be yɛ Etiɛni kan ndɛ sɔ’n kleli be-ɔ. Kɛ Zezi wuli’n w’a cɛman sɔ liɛ yɛ Etiɛni wunnin Ɲanmiɛn nin Zezi aolia nun-ɔn. I sɔ’n kle kɛ Zezi cɛnnin nguan, naan w’a ɲan ɲrun. Akoto Pɔlu klɛli kɛ: “[Zoova] kwla cɛnnin Krist yɛ ɔ fɛ i sieli i fama su nyanmiɛn su lɔ nin-ɔn. Krist sie like’n kwlaa blɛ nga e o nun yɛ’n. Yɛ ɔ́ síe like’n kwlaa blɛ ng’ɔ́ bá lɔ’n. Krist sie mmusu mun, nin kpɛnngbɛn mun, nin bae, nin be nga be sie sran mun ɔ nin sran nga be lɛ dunman’m be kwlaa.”Efɛzfuɛ Mun 1:20, 21.

Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ Zezi le ɲrun dan. Yɛ ɔ kle ekun kɛ sran’m be ndɛ lo i dan kɛ Zoova sa. Kɛ Zezi bó jasin fɛ’n asiɛ’n su wa’n, ɔ yoli bubuwafuɛ mun nin tukpacifuɛ’m be juejue. Yɛ ɔ cɛnnin sran wie mɔ be wuli’n be nguan. Kpɛkun, ɔ fɛli i wun yili sran’m be ti tɛ. I sɔ m’ɔ yoli’n kle kɛ ɔ klo Ɲanmiɛn  nin sran mun dan. (Efɛzfuɛ Mun 2:4, 5) Zezi o Ɲanmiɛn i fama su lɔ. Ɔ cɛ kan ɔ́ wá síe sran nga be ɲin yi Ɲanmiɛn’n. Kpɛkun, ɔ́ yrá be su.

ANZI’M BE SU ƝANMIƐN

Daniɛli seli kɛ: ‘N tɛ nian, kpɛkuun ń wún i-ɔ, b’a siesie famiɛn bia mun. Kpɛkuun sran oke kun wa trannin ase su. [...] Sran akpi sɔ lele akpi be su i. Yɛ sran akpinngbin be jinjin i nyrun lɛ.’Daniɛl 7:9, 10.

Nán anzi kunngba yɛ Daniɛli wunnin i aolia nun-ɔn. Sanngɛ, ɔ wunnin anzi akpi kpanngban. Nanwlɛ, like ng’ɔ wunnin i’n, ɔ yoli i sro dan. Anzi’m be ti aolia nun sran. Be le ɲrun dan. Be si ngwlɛlɛ dan. Yɛ be ti tinwa. Be flɛ anzi’m be akpasua kun kɛ serafɛn. Yɛ be akpasua kun ekun nian Ɲanmiɛn i ninnge’m be su. Biblu’n kan anzi’m be ndɛ kpɛ 250 tra su.

Nán sran nga be wuli’n be yɛ be kacili anzi mun-ɔn. Afin, Ɲanmiɛn dun mmua yili anzi mun lele naan w’a yi klɔ sran. Kɛ Ɲanmiɛn yí asiɛ’n, anzi’m be wunnin nun. Yɛ be kpannin aklunjuɛ kpanlɛ.Zɔb 38:4-7.

Anzi nanwlɛfuɛ’m be tu be klun be su Ɲanmiɛn. Like kun m’ɔ kle sɔ’n yɛle kɛ be nin sran mun di junman cinnjin kpa kun. Junman sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n i bolɛ. (Matie 24:14) Ɲanmiɛn maan akoto Zan wunnin junman sɔ mɔ be di wie’n i aolia nun. Ɔ klɛli kɛ: “N wunnin anz kun ekun ɔ tu sin nyanmiɛn ble kpa nun lɔ, ɔ lɛ jasin fɛ kun b’ɔ ti anannganman, b’ɔ́ kán klé sran nga be o asiɛ’n su bɔ be fin mɛnmɛn nin nvle-nvle’n kwlaa nun’n, ɔ nin be kwlaa nga be aniɛn’n ti fanunfanun’n, ɔ nin sran wafa-wafa’n kwlaa.” (Sa Nglo Yilɛ 14:6) Anzi’m be kanman ndɛ kleman sran mun trele kɛ nga laa’n be fa yo i cɛn kunngun’n sa. Sanngɛ, be suan be nga be bo jasin fɛ’n be bo. Ɔ maan, be kwla wun sran nga be kunndɛ kɛ bé sí Ɲanmiɛn’n.

SATAN LAKA SRAN MILIƆN KPANNGBAN

‘Alɛ tɔli nyanmiɛn su lɔ. Misɛl nin i anz mun be nin dragɔn nin i anz mun be kunnin. Dragɔn’n w’a nyan-man jranwlɛ, b’a mɛn-mɛn i nin i anz’m be lika nyanmiɛn su lɔ kun. Be kannin dragɔn sroesroe dan sɔ’n nin i anz’m be bo guali be asiɛ’n su wa. I yɛ be flɛ i wuo lalaa, nin  mmusu’m be si, nin Satan nin-ɔn, i yɛ ɔ laka mɛn wunmuan nunfuɛ’m be kwlaa nin-ɔn.’Sa Nglo Yilɛ 12:7-9.

Mɛn’n i bo bolɛ’n nun’n, anzi kun kunndɛli kɛ be su i. I sɔ’n ti, ɔ yoli ɲin kekle Zoova su. Kɛ ɔ yoli sɔ’n be wa flɛli i kɛ Satan. I bo’n yɛle kɛ “ɲrun tanndanfuɛ.” Anzi wie’m be yoli ɲin kekle Zoova su wie. Be flɛli be kɛ mmusu mun. Be dunman nun ti’n, ɲanmiɛn su lɔ’n w’a yoman fɔuun titi. Anzi sɔ’m be klun yo wi dan. Be kunndɛman kɛ Zoova klun sa’n kpɛn su. Kpɛkun, be lakali sran kpanngban naan be kaci be sin be si Zoova.

Satan nin i mmusu’m be ti klunwifuɛ. Be kpɔ sran mun. Blɛ sunman’n be ti yɛ sran’m be fɛ asiɛ’n su-ɔ. Sa ng’ɔ juli Zɔbu m’ɔ ti Ɲanmiɛn i sufuɛ nanwlɛfuɛ’n su’n, ɔ kle sɔ. Satan kunnin i nnɛn’m be ngba. I sin’n, ɔ yoli maan “aunngban dan” kun buli sua mɔ i mma blu’m be o nun’n. Be ngba be wuli. Kpɛkun, ɔ fali tukpacɛ tɛ wie guali Zɔbu wunnɛn’n su. “Tukpacɛ sɔ’n ɔ yoli Zɔb i ja’n bo lele fa juli i ti’n su.”Zɔb 1:7-19; 2:7.

Kɛ be yili Satan asiɛ’n su wa’n, ɔ si kɛ “i cɛn’n w’a sɔn-man kun.” (Sa Nglo Yilɛ 12:12) Be buli Satan i fɔ. Ɔ ka kan Satan i liɛ wíe mlɔnmlɔn. I sɔ’n ti ndɛ fɛ.

BE NGA BE KƆ ƝANMIƐN SU’N

‘Sran’m bɔ be fin nvle-nvle’n kwlaa nun’n, nin be bɔ be aniɛn’n ti wafa-wafa’n kwlaa’n, ɔ nin be nga be fin mɛnmɛn’n kwlaa nun, a [Zezi] fa ɔ wun toli be mannin Nyanmiɛn. Ɔ maan b’a kaci e Nyanmiɛn’n i awlo sran bɔ be trɛn i nyrun. Be yɛ bé síe sran mun asiɛ’n su wa-a.’Sa Nglo Yilɛ 5:9, 10.

Kɛ Zezi cɛnnin nguan’n, ɔ ɔli ɲanmiɛn su. Ɲanmiɛn wá cɛ́n sran wie mun naan be wɔ ɲanmiɛn su wie. Zezi seli i akoto nga be nin i nantili klanman’n be kɛ: “N su ko siesie lika ń mán amun. [...] Ḿ bá ḿ má fá amun naan lika nga n tran lɔ’n, an tran lɔ wie.”Zan 14:2, 3.

Be nga be kɔ ɲanmiɛn su’n, be kɔ junman kun dilɛ. Yɛle kɛ be nin Zezi bé dí famiɛn. Bé síe sran nga be o asiɛ’n su’n. Yɛ bé yrá be su. Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be srɛ maan be Sielɛ sɔ’n i blɛ’n ju. I waan be se kɛ: “E si bɔ a o nyanmiɛn su lɔ’n, maan sran’m be wun i wlɛ kɛ wɔ ngunmin yɛ a ti Nyanmiɛn nin-ɔn, maan ɔ sielɛ blɛ’n ju, maan e bɔ e wo asiɛ’n su wa’n e yo ɔ klun sa kɛ be bɔ be o nyanmiɛn su lɔ’n be yo’n sa.”Matie 6:9, 10.

LIKE NGA BE MƆ BE O ƝANMIƐN SU LƆ’N BÉ WÁ YÓ’N

Akoto Zan seli kɛ: ‘N tili sran kun nɛn kekle kpa bia’n wun lɔ, ɔ seli kɛ: ‘Siɛn’n Nyanmiɛn i tranwlɛ’n wo sran’m be afiɛn! [...] Ɔ́ núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun, afin laa ninnge sɔ’m be su tran-man lɛ kun.’’Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4.

Sa nga bé wá jú Ɲanmiɛn Sielɛ blɛ’n nun’n, yɛ Zan wunnin be-ɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, Zezi nin be nga fin asiɛ’n su wa mɔ be nin i bé dí famiɛn’n, bé yó maan Satan su sieman sran mun kun. Yɛ bé yó maan asiɛ’n káci lika klanman. Sa nga ti yɛ maan klɔ sran’m be wun ɲrɛnnɛn’n, be su tranman lɛ kun. Wie’n bɔbɔ su tranman lɛ kun.

?Yɛ sran miliar kpanngban nga be wuli mɔ be su kɔman ɲanmiɛn su’n, be li? Cɛn wie lele’n, Ɲanmiɛn cɛ́n be nguan. Kpɛkun bé trán mɛn klanman’n nun asiɛ’n su wa.Matie 5:5.

E ndɛ lo Ɲanmiɛn Zoova nin i Wa Zezi, nin anzi nanwlɛfuɛ mun, ɔ nin be nga be fin asiɛ’n su’n, be kpa. Be kunndɛ kɛ e liɛ yo ye. I sɔ yɛ ninnge nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be wunnin be aolia nun’n, be kle e-ɔ. Sɛ ɔ waan á sí like nga bé wá yó’n, bo su kle Zoova i Lalofuɛ mun. Annzɛ kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi www.jw.org/bci su naan fa fluwa nga be klɛli su kɛ ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?