Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?WAN MUN YƐLE AOLIA NUN SRAN MUN?

Aolia nun sran’m be su kosan mun

Aolia nun sran’m be su kosan mun

?Wan mun yɛle aolia nun sran mun? ?Nin yɛ be tran-ɔn? Atrɛkpa’n, w’a usa ɔ wun kosan sɔ mun le. Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán bu i kɛ ɔ kunngba yɛ a usa ɔ wun sɔ-ɔ. Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, sran’m be si kosan sɔ’m be su akplowa. Sran wie’m be se kɛ, kɛ sran’m be wu’n, be kaci wunmiɛn naan be yɛ be ti aolia nun sran mun-ɔn. Yɛ ɔ fata kɛ e manman be. Sran wie mun ekun be bu i kɛ anzi mun nin sran kpa nga be wuli’n, be yɛ be ti aolia nun sran mun-ɔn. Be waan lika nga be tran lɔ’n, ɔ ti fɔuun, naan lika sɔ’n yɛle ɲanmiɛn su. Sran wie’m be liɛ’n, be bu i kɛ mmusu mun yɛ be ti aolia nun sran mun-ɔn, naan be ju miliɔn ya kpanngban.

Sran sunman be se kɛ sran fi nin a wunman aolia nun sran’m be tranwlɛ’n le, naan i sɔ’n ti’n, e kwlá siman be su ndɛ. Be ndɛ sɔ’n timan su. Afin, Zezi Klist trannin ɲanmiɛn su lɔ lele naan w’a ba asiɛ’n su. Blɛ sɔ’n nun’n, nn ɔ ti aolia nun sran. Ɔ seli i blɛ su Ɲanmiɛn sufuɛ’m be su kpɛnngbɛn mun kɛ: “N fin nyanmiɛn su lɔ bali, m’an ba-man m bɔbɔ n klun sa yolɛ, sanngɛ sran ng’ɔ sunmannin min’n, i klun sa yɛ n yo-ɔ.” Kɛ mɔ Zezi fin ɲanmiɛn su lɔ’n ti’n, ɔ seli i akoto mun kɛ: “N Si i awlo lɔ tranwlɛ’n sɔnnin.”Zan 6:38; 14:2.

Zezi i Si’n yɛle Ɲanmiɛn Zoova. Yɛ Zoova i ‘awlo’n,’ ɔ o ɲanmiɛn su lɔ. (Jue Mun 83:18, NW) Ɔ maan, be nga be kwla kan aolia nun sran’m be su ndɛ kpa kle e’n, be yɛle Ɲanmiɛn Zoova nin Zezi Klist. I kpa bɔbɔ’n, be yili sa wie’m be nglo kleli sran kpa wie mun. Ɔ maan, be kwla sili aolia nun sran’m be su ndɛ kpanngban.

Ninnge nga sran sɔ’m be wunnin be aolia nun’n, be klɛli be Biblu’n nun. Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n, wá fá e ɲin síe be nun wie’m be su. Kɛ á kánngan ndɛ sɔ’m be nun’n, wun i wlɛ kɛ ninnge nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n, e kwlá wunman be. Yɛ e kwlá kanman be. I sɔ’n ti, wafa nga be kwla yiyi ninnge nga be wunnin be’n i nun naan klɔ sran’m b’a wun i wlɛ’n, yɛ be yoli ɔ. Ɔ maan, á wún i wlɛ kɛ ɲanmiɛn su lɔ “tranwlɛ’n sɔnnin.”