Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

AN TINNGE! No. 1 2022 | Mɛn’n w’a yo kekle: ?É yó sɛ naan y’a fite nun?

Andɛ’n, mɛn’n w’a yo kekle kpa. Like kɛ asiɛ m’ɔ keje’n annzɛ aunmuan m’ɔ tu saci like’n ɔ nin sa tɛtɛ nga sran’m be yo’n be ti’n, e kwlaa e wun e ɲrun. Nian wafa nga a kwla jran sa sɔ’m be ɲrun kekle’n ɔ nin wafa nga a kwla sasa ɔ wun ɔ nin be nga a klo be’n.

 

Mɛn’n w’a yo kekle: ?É yó sɛ naan y’a fite nun?

Kɛ sa kekle’m be tɔ e su’n, ɔ fata kɛ e fa ajalɛ wie mun naan y’a sasa e bɔbɔ nin e awlofuɛ mun.

1 | Nian ɔ wun lika

Sɛ a ti juejue’n, á kwlá jrán sa wie’m be ɲrun kekle.

2 | Yo ɔ sika’n i cɛcɛ

Sɛ lika’n ti kekle ɔ su’n naan a yo ɔ sika’n i cɛcɛ’n, á ɲán su ye.

3 | A nin sran’m be tran klanman

Nian afɔtuɛ kpa wie mɔ be kwla uka wɔ naan a nin ɔ yi annzɛ ɔ wun annzɛ ɔ janvuɛ mun annzɛ ɔ mma mun amun a tran fɛfɛ’n.

4 | Nán ɔ sa sin bubu wɔ

Biblu’n kwla uka e naan y’a jran e su sa’m be ɲrun kekle naan y’a lafi like kpa kun su.

Fluwa nga i nun ndɛ mun

Read articles that can help you and your family cope with the turmoil affecting humankind.