Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

AN TINNGE! No. 3 2021 | ?Sran kun yɛ ɔ yili ninnge mun annzɛ be boli nun sa ngbɛn? ?A bu i sɛ?

Wafa nga mɛn’n boli i bo’n i su ndɛ nga sran’m be kan’n ti fanunfanun. Fluwa nga wá fá ɔ ɲin sie i ndɛ sɔ’m be nun wie’m be su. Kpɛkun ɔ́ úka wɔ naan w’a wun ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n. ?Ninnge nga be o mɛn’n nun’n be boli nun sa ngbɛn annzɛ sran kun yɛ ɔ yili be-ɔ? Sɛ a si kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n, á ɲán su ye kpa.

 

?Wan yɛ i ndɛ yo fɛ-ɔ?

Wafa nga mɛn’n boli i bo’n i su ndɛ nga sran’m be kan’n ti fanunfanun.

?Ngue yɛ ninnge nga be o nglo lɔ’n be kle e-ɔ?

Wafa nga nglo lɔ ninnge mun nin asiɛ’n be fa ti’n ti’n, sran’m be kwla tran nguan nun. ?I sɔ’n kleman kɛ sran kun yɛ ɔ yili be-ɔ?

?Ngue yɛ ninnge nga be o nguan nun’n be kle e-ɔ?

Ninnge nga be o nguan nun’n be ti’n asiɛ’n ti i liɛ ngunmin kun. ?Ngue yɛ be kle e wafa nga mɛn boli i bo’n i su-ɔ?

Like nga siansifuɛ’m be simɛn i’n

?Siansifuɛ’m be kwla yiyi wafa nga mɛn’n boli i bo’n i nun?

Like nga Biblu’n kle e’n

?Ndɛ nga Biblu’n kan’n ɔ nin siansifuɛ’m be liɛ’n be kɔ likawlɛ?

?Ngue ti yɛ ndɛ sɔ’n ti cinnjin-ɔn?

Sɛ a wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn Kpli o lɛ naan i yɛ ɔ yili ninnge mun’n, á ɲán su ye dɔ nga su. Kpɛkun á ɲán su ye e ɲrun lɔ wie.

Ninnge wie mɔ be kwla uka wɔ’n

Ɔ bɔbɔ nian sɛ sran kun yɛ ɔ yili ninnge mun sakpa-o.