Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Biblu’n uka e naan y’a si sa kpa’n nin sa tɛ’n

Biblu’n uka e naan y’a si sa kpa’n nin sa tɛ’n

Sɛ akunndan nga e bɔbɔ e bu’n annzɛ ndɛ nga e wiengu’m be kan’n be ngunmin su yɛ e jran e fa ajalɛ’n, nán blɛ kwlaa nun yɛ i bo’n gúa kpa mán e-ɔ. Biblu’n kan sa nga ti yɛ ɔ ti sɔ’n i ndɛ. Asa’n ɔ man e afɔtuɛ kpakpa wie mun naan e liɛ w’a yo ye.

Ɔ TI CINNJIN KƐ ƝANMIƐN KLE E ATIN

Biblu’n se kɛ, Zoova a w’a yiman e kɛ e bɔbɔ e kle atin nga é fá’n. (Zeremin 10:23) I sɔ’n ti’n ɔ man e afɔtuɛ Biblu’n nun. Ɔ klo e, yɛ ɔ kunndɛman kɛ e ti ko si talɛ’n ka naan y’a si like ng’ɔ ti kpa’n annzɛ ɔ ti tɛ’n. (Mmla’n 5:29; 1 Zan 4:8) Kɛ mɔ i yɛ ɔ yili e’n ti’n ɔ si ngwlɛlɛ, yɛ ɔ si sa kwlakwla. Ɔ maan kɛ ɔ man afɔtuɛ mɔ e fa su’n, saan é ɲán su ye. (Jue Mun 100:3; 104:24) Sanngɛ Ɲanmiɛn mianman sran kɛ ɔ fa ndɛ ng’ɔ kan’n su.

Adan nin Ɛvu yɛ Zoova dun mmua yili be-ɔ. Ɔ mannin be like kwlaa nga be miɛn i wun naan b’a kwla di aklunjɔɛ’n. (Bo Bolɛ 1:​28, 29; 2:​8, 15) Asa’n ɔ mannin be mmla wie mɔ be su dilɛ timan kekle-ɔ. Sanngɛ w’a mianman be kɛ be nanti su. (Bo Bolɛ 2:​9, 16, 17) Sanngɛ Adan nin Ɛvu b’a faman Ɲanmiɛn i mmla’m be su, like nga be bɔbɔ be waan bé yó’n yɛ be yoli-ɔ. (Bo Bolɛ 3:6) ?Kɛ be yoli sɔ’n, i bo’n guali sɛ? ?Kɛ klɔ sran’m be yo like nga be bɔbɔ be klo’n yɛ be di aklunjɔɛ-ɔ? Cɛcɛ, afin kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n sa nga be juli mɛn’n nun’n, be kle kɛ kɛ klɔ sran’m be faman Ɲanmiɛn ndɛ’n su’n, i bo’n guaman kpa manman be.—Akunndanfuɛ’n 8:9.

Biblu’n man e afɔtuɛ naan y’a fa ajalɛ kpa. Afɔtuɛ sɔ’m be ti sran kwlakwla liɛ. (2 Timote 3:​16, 17; nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Fluwa kun m’ɔ kwla uka sran kwlakwla’n” nun.) Maan e kan wafa nga Biblu’n nun ndɛ’n kwla uka sran mun’n i ndɛ.

?A kunndɛ kɛ á sí sa nga ti yɛ be flɛ Biblu’n kɛ ‘Ɲanmiɛn i ndɛ’n’?—1 Tesalonikifuɛ Mun 2:13. Nian video nga be flɛ i kɛ ?Biblu’n nun ndɛ’n fin wan? Ɔ o jw.org su.

BIBLU’N KLE E LIKE NGA ƝANMIƐN KUNNDƐ KƐ E YO’N

Biblu’n kan wafa nga Ɲanmiɛn nin klɔ sran’m be fa trannin’n i ndɛ. Ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n uka e naan y’a si like nga Ɲanmiɛn se kɛ ɔ ti kpa annzɛ ɔ ti tɛ’n. Asa’n ɔ kle e ninnge nga Ɲanmiɛn waan be kwla yo e ye annzɛ be kwla yo e tɛ’n. (Jue Mun 19:​7, 11) Afɔtuɛ nga be o nun’n be kwla yo e ye blɛ kwlaa nun. Yɛ be kwla uka e naan y’a fa ajalɛ kpa.

I wie yɛle afɔtuɛ ng’ɔ o Ɲanndra Mun 13:20 nun’n. Ɔ se kɛ: “Sran ng’ɔ nin ngwlɛlɛfuɛ’n be nanti’n, ɔ́ káci ngwlɛlɛfuɛ, sanngɛ sran ng’ɔ nin sinnglinfuɛ’n be san nun’n, ɔ́ ɲán ndɛ.” Ndɛ sɔ’n ukali sran mun laa yɛ ɔ te uka sran mun andɛ. Afɔtuɛ kpakpa kɛ ngalɛ’n sa’m be diman be yalɛ Biblu’n nun.—Nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Biblu’n nun afɔtuɛ’m be blɛ’n sinman le” nun.

Sanngɛ a kwla usa ɔ wun kɛ: ‘?Ngue yɛ ɔ kle kɛ n kwla di Biblu’n nun ndɛ’n su andɛ-ɔ?’ Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n nun’n é wá kán sran wie mɔ Biblu’n nun ndɛ’n ukali be’n be ndɛ.

a Ɲanmiɛn i dunman bɔbɔ ba’n m’ɔ o Biblu’n nun’n yɛle Zoova. —Jue Mun 83:18.