Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Ulda kwla yoli like ng’ɔ sunnzunnin’n

Ulda kwla yoli like ng’ɔ sunnzunnin’n

ANIAAN bla nsan be tran Ɛndonezi lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Sangii Besaa’n su. Sɛ amun a wɔ klɔ sɔ’n su lɔ le’n, atrɛkpa’n amun wunnin aniaan bla nsan sɔ mun jenvie nuan lɛ. Sran’m be si be kpa lika sɔ’n nun, afin be bo jasin fɛ’n yɛ be kle sran’m be Biblu’n nun like. Sanngɛ andɛ liɛ’n é wá kán like uflɛ mɔ be yoli’n i ndɛ.

Sangii Besaa’n, ɔ o Ɛndonezi i nglo lɔ lika’n nun.

Be jra nzue’n nun, kpɛkun be kunndɛ yɔbuɛ dandan wie mun be fa sie i ce’n su lɛ. Yɔbuɛ sɔ’m be nun wie’m be dan lika be ju kɛ balɔn sa. I sin’n be ko tran bia kanngan wie’m be su, kpɛkun be fa malito kpukekpuke yɔbuɛ sɔ’m be nun. Kɛ be kpukekpuke nun’n i dan nun ti kɛ akɔ klenzua sa. I sin’n be isa yɔbuɛ sɔ mun be guɛ i potomo so wie’m be nun, kpɛkun be fa kɔ kan bla’m be tran lɔ’n. Be fa gua bajɛ dandan wie’m be nun. Loto wie’m be wa fa yɔbuɛ sɔ mun be fa ko yi akpɔ.

Ulda su isa yɔbuɛ jenvie nuan lɛ.

Be flɛ aniaan bla sɔ’m be nun kun kɛ Ulda. Ɔ le blɛ kpanngban di junman sɔ’n tra i wiengu mun. Ɔ fa sika ng’ɔ ɲɛn i’n fa niɛn i awlofuɛ’m be lika. Sanngɛ like kun ekun o lɛ m’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó-ɔ. Yɛle kɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ tó tablɛti kun naan ɔ́ fá JW Library® síe su. Ɔ si kɛ ninnge nga be o JW Library® su’n be kwla ukɛ i jasin fɛ’n i bolɛ’n nun, yɛ be kwla ukɛ i naan w’a wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ kpa.

Nglɛmun kwlakwla’n, Ulda di junman dɔ nɲɔn. Ɔ yoli sɔ anglo kun nin sin, naan yɔbuɛ ng’ɔ ɲɛn i’n w’a kwla yi loto kaan kun. Ɔ maan ɔ ɲannin sika naan w’a kwla to tablɛti’n.

Ulda i tablɛti’n o i sa nun.

Ulda seli kɛ: “Kannzɛ yɔbuɛ isalɛ’n kleli min yalɛ kpa’n sanngɛ kɛ n ɲannin tablɛti’n n wla fili min afɛ’n i kwlaa su. Ɔ uka min kpa jasin fɛ’n i bolɛ nun, yɛ ɔ yo maan n kwla siesie min wun kpa naan m’an tran aɲia’m be bo.” Asa’n ɔ seli kɛ tablɛti sɔ’n ukɛli i kpa koronavirisi blɛ’n nun, afin ɔ fa tran aɲia’m be bo, yɛ ɔ fa bo jasin fɛ’n. Nanwlɛ, i sɔ mɔ Ulda kwla yoli’n ɔ yo e fɛ kpa.