Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 6

Like nga Biblu’n kle e Zoova su’n

Like nga Biblu’n kle e Zoova su’n

“Ndɛ nga ń má kán klé wɔ’n, klɛ be fluwa kun nun.”—ZER. 30:2.

JUE 96 Ɲanmiɛn i fluwa’n ti like kpa dan

I SU FITILƐ a

1. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e bu Biblu’n i like cinnjin-ɔn?

 BIBLU mɔ Ɲanmiɛn Zoova fa mannin e’n ti’n é lɛ́ i ase lele! Ɔ sin Biblu’n i lika man e afɔtuɛ kpakpa mun naan y’a wun sa nga be tɔ e su andɛ’n be trawlɛ. Asa’n, ɔ kle e kɛ e ɲrun lɔ’n yó kpa. Yɛ ng’ɔ ti cinnjin kpa’n yɛle kɛ Zoova sin Biblu’n i lika kɛn i nzuɛn wie’m be ndɛ. Kɛ e bu nzuɛn sɔ’m be su akunndan’n e wun blibli e kɛ é fá e wun é mɛ́ntɛn i naan é káci i janvuɛ.—Jue. 25:14.

2. ?Wafa sɛ yɛ Zoova yili i wun nglo kleli klɔ sran mun-ɔn?

2 Zoova kunndɛ kɛ sran’m be si i. Laa blɛ nun’n, ɔ yili i wun nglo kleli sran mun laliɛ nun annzɛ aolia nun annzɛ kusu ɔ sinnin anzi’m be lika kannin ndɛ kleli sran mun. (Kal. 12:6; Yol. 10:3, 4) Sɛ ɔ ti kɛ b’a klɛman laliɛ sɔ mun nin aolia nun sa sɔ mun nin ndɛ ng’ɔ kan kleli anzi mun’n, nn e su kwlá suanman be su like. I sɔ’n ti yɛ Zoova seli sran’m be kɛ be ‘klɛ ndɛ ng’ɔ kunndɛ kɛ e si i’n fluwa kun nun’n’ niɔn. (Zer. 30:2) Kɛ mɔ “Ɲanmiɛn Kpli i atin’n ti kpa lelele” ti’n, e si kɛ i sɔ m’ɔ yoli’n ɔ ti kpa yɛ é ɲán su ye.—Jue. 18:30.

3. ?Ngue yɛ Zoova yoli naan Biblu’n nun ndɛ’n w’a ka lɛ tititi-ɔ? (Ezai 40:8)

3 An kanngan Ezai 40:8 nun. Ɲanmiɛn Ndɛ’n ukali Ɲanmiɛn sufuɛ kpa mun afuɛ kpanngban kpa. ?Wafa sɛ yɛ i sɔ liɛ’n kwla yoli ye-ɔ? Fluwa nga i bo bolɛ nun’n be klɛli Biblu’n nun ndɛ’n su’n, be kwlaa be sacili. Ɔ maan be nun wie fi nunman lɛ andɛ. Sanngɛ Zoova maan sran wie’m be niannin nga be klɛli i klikli’n nun’n su be klɛli i fluwa uflɛ su. Kannzɛ fɔ o sran sɔ’m be nun’n, sanngɛ be niannin nun be dili be junman’n i kpa. Kɛ be nga be suan Biblu’n su like’n be nun kun fɛli i ɲin sieli i Ɲanmiɛn Ndɛ nga be klɛli i Ebre nun’n su’n, ɔ seli kɛ: “Lalafuɛ fluwa nga be klɛli be’n, Biblu’n ngunmin yɛ i nun ndɛ’n w’a kaciman-ɔn.” Be klɛli Biblu’n nun ndɛ’n w’a cɛ kpa yɛ fluwa nga i bo bolɛ nun’n be klɛli Biblu’n nun ndɛ’n su’n be sacili. Asa’n, fɔ o be nga be klɛli Biblu’n nun ndɛ’n fluwa uflɛ su’n be nun. Ɔ nin i sɔ ngba’n, e kwla lafi su kɛ Zoova mɔ Biblu’n fin i’n, i nuan ndɛ’n yɛ ɔ o Biblu nga e le be andɛ’n be nun-ɔn.

4. ?Ngue yɛ é wá kɛ́n i ndɛ like suanlɛ nga nun-ɔn?

4 Zoova yɛ ɔ man “like kpa kwlaa nin like nga fiɛn kaan sa nunmɛn i wun mɔ be fa cɛ sran’n” niɔn. (Zak. 1:17) Ninnge cinnjin nga Zoova fa cɛli e’n, be nun kun yɛle Biblu’n. Kɛ sran kun cɛ e like kun’n, i sɔ’n kle kɛ sran sɔ’n si e kpa yɛ ɔ si like nga e sa miɛn i wun’n wie. I kunngba’n yɛle sran ng’ɔ cɛli e Biblu’n i liɛ’n. Kɛ e fa e ɲin e sie i Biblu’n su kpa’n, e si Zoova i su like kpanngban. I wie yɛle kɛ e wun i wlɛ kɛ ɔ si e kpa yɛ ɔ si like nga e sa miɛn i wun’n. Ɔ maan like suanlɛ nga nun’n, é wá fá e ɲin é síe i wafa nga Biblu’n kan Zoova i nzuɛn nsan be ndɛ’n i su. Be yɛle i ngwlɛlɛ’n nin i sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n nin i sran klolɛ’n. Maan e dun mmua e kan wafa nga Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn i ngwlɛlɛ’n leman wunsu’n i ndɛ ka.

BIBLU’N KLE KƐ ƝANMIƐN I NGWLƐLƐ’N LEMAN WUNSU

5. ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun ndɛ’n kle kɛ Zoova si ngwlɛlɛ-ɔ?

5 Zoova si kɛ ɔ fata kɛ ɔ man e afɔtuɛ wie mun naan e liɛ w’a yo ye. Kusu be diman afɔtuɛ kpakpa’m be yalɛ Biblu m’ɔ fa mannin e’n nun. Be nga be nanti Biblu’n nun ndɛ’n su’n, be ɲan su ye afin be nzuɛn’n kaci. Kɛ Moizi klɛ́ Biblu’n nun fluwa klikli mun’n, ɔ seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ: “Nán ndɛ finfin yɛ n su kan-ɔn. Afin i ti yɛ amún ɲán nguan-ɔn.” (Mml. 32:47) Ɔ maan sran kwlaa ng’ɔ nanti Biblu’n nun ndɛ’n su’n, i liɛ yó ye kpɛkun ɔ́ dí aklunjɔɛ. (Jue. 1:2, 3) Kannzɛ bɔbɔ be klɛli Biblu’n w’a cɛ’n, sanngɛ ɔ kwla uka sran mun naan b’a kaci be nzuɛn’n. Sran 50 tra su nga be kan be ndɛ ndɛ akpasua ng’ɔ suan “Biblu’n maan sran’m be kaci” m’ɔ o jw.org su’n, kle sɔ weiin. Andɛ bɔbɔ’n, Biblu’n nun ndɛ’n ɲannin ‘ta sran sɔ mɔ be ti e Min’n i sran mun’n, be su.’—1 Tes. 2:13.

6. ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Biblu’n timan kɛ fluwa onga’m be sa-ɔ?

6 Ɲanmiɛn Ndɛ’n timan kɛ fluwa onga’m be sa. ?Ngue ti yɛ e se sɔ-ɔ? Afin Ɲanmiɛn Kpli Zoova mɔ Biblu’n fin i’n, ɔ kwla like kwlaa yo, ɔ o lɛ tititi yɛ i ngwlɛlɛ’n leman wunsu. Be nga be klɛli fluwa nga be o lɛ andɛ’n, be sunman lika b’a wu. Kannzɛ sran’m be te kanngan be fluwa’m be nun’n, sanngɛ kɛ blɛ’m bé sín’n be kwlá diman be nun ndɛ’n su kun. Sanngɛ Biblu’n nun ndɛ liɛ’n ɔ sinman le. I nun ndɛ’n ukali sran mun laa blɛ’n nun yɛ andɛ nin andɛ ɔ te uka sran mun. Kɛ e kanngan fluwa ngunmin kun sɔ’n nun mɔ e bu su akunndan’n, Ɲanmiɛn mɔ Biblu’n fin i’n ɔ fɛ i wawɛ’n uka e naan y’a wun wafa nga e kwla nanti Biblu’n nun ndɛ’n su titi’n i wlɛ. (Jue. 119:27; Mal. 3:16; Ebr. 4:12) Nanwlɛ, Ɲanmiɛn m’ɔ o lɛ tititi’n mɔ Biblu’n fin i’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka e sakpa. I sɔ’n ti’n, maan e kanngan Biblu’n nun cɛn kwlakwla!

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n ukali Zoova i sufuɛ mun laa blɛ’n nun nin e blɛ liɛ’n nun wie-ɔ? (An nian ndɛ kpɔlɛ 7-8 be nun.)

7. ?Laa blɛ’n nun’n, wafa sɛ yɛ Biblu’n ukali Ɲanmiɛn i sufuɛ mun naan be bo w’a yo kun-ɔn?

7 Like kun ekun m’ɔ kle kɛ ngwlɛlɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n leman wunsu’n, yɛle kɛ i nun ndɛ’n yo maan Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be bo yo kun. Kɛ Izraɛlifuɛ’m be juli mɛn nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá be’n i nun lɔ’n be trannin lika fanunfanun nun. Wie’m be kacili jue trafuɛ, wie’m be tali nnɛn yɛ wie’m be kacili fie difuɛ. Ɔ maan Izraɛlifuɛ nga be tran nvle’n i bue kun su’n be kwla se kɛ be ndɛ nunman Izraɛlifuɛ nga be tran nvle’n i bue uflɛ su’n be ndɛ nun. Sanngɛ Zoova fali ajalɛ wie mun naan Izraɛlifuɛ’m be yia blɛ fanunfanun nun naan be kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun kpɛkun be yiyi nun kle be. (Mml. 31:10-13; Nee. 8:2, 8, 18) Ɔ maan kɛ Izraɛlifuɛ kun kɔ Zerizalɛmun m’ɔ wun i wiengu Izraɛlifuɛ kpanngban kpa mɔ be fin nvle’n i bue kwlaa su mɔ b’a ba Zoova i sulɛ’n, i sɔ’n yo i fɛ dan! Ajalɛ sɔ mɔ Zoova fali’n ti’n, i sufuɛ’m be bo yoli kun tititi. Klisifuɛ klikli’m be liɛ’n be kan aniɛn wafawafa yɛ be finwlɛ’n ti fanunfanun. Yasua o nun, bla o nun. Asa’n, wie’m be le ɲrun yɛ wie’m be leman ɲrun. Asa ekun’n, wie’m be le sika yɛ wie’m be ti yalɛfuɛ. Sanngɛ kɛ mɔ be klo Ɲanmiɛn Ndɛ’n ti’n, be kwlakwla be bo yoli kun be suli Ɲanmiɛn likawlɛ. Ɔ maan sɛ be nga be kaci Klisifuɛ’n be kunndɛ kɛ bé wún Ɲanmiɛn Ndɛ’n i wlɛ’n, be wiengu Klisifuɛ mun yɛ be kwla yiyi nun kle be-ɔ. I sɔ yolɛ nun’n, ɔ fata kɛ be yia lika kun nun.—Yol. 2:42; 8:30, 31.

8. ?Andɛ’n, wafa sɛ yɛ Biblu’n uka Zoova i sufuɛ mun naan be bo w’a yo kun-ɔn?

8 E Ɲanmiɛn m’ɔ si ngwlɛlɛ’n te sin Biblu’n i lika te kle i sufuɛ’m be lika naan be bo yo kun. Zoova i su ndɛ kwlaa ng’ɔ fata kɛ e si i’n ɔ o Biblu’n nun. Asɔnun aɲia mun nin akpasua kun aɲia mun nin nvle kun aɲia’m be bo’n, be kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun yɛ be yiyi nun kle e. Ɔ ju wie’n, e koko su yalɛ. Ɔ maan Biblu’n ti fluwa cinnjin kpa kun mɔ Zoova fa ukɛ i sufuɛ mun naan ‘be bo w’a yo kun b’a su i-ɔ.’—Sof. 3:9.

9. ?Sɛ sran kun kunndɛ kɛ ɔ́ wún Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ’n, nzuɛn benin yɛ ɔ fata kɛ ɔ yi i nglo-ɔ? (Liki 10:21)

9 Like kun ekun kle kɛ Zoova i ngwlɛlɛ’n leman wunsu. I wie yɛle kɛ Biblu’n nun ndɛ wie’m be o lɛ’n, be nga be kan be wun ase’n kpɛkun be kanngan Biblu’n nun titi’n yɛ be kwla wun be wlɛ-ɔ. (An kanngan Liki 10:21 nun.) Asiɛ wunmuan’n su’n, sran’m be kanngan Biblu’n nun. Be nga be suan Biblu’n su like’n, be nun kun seli kɛ sran’m be kanngan Biblu’n nun tra fluwa onga mun yɛ be bo be ɲin ase be kanngan nun kpa. Sanngɛ be nga be kan be wun ase’n be ngunmin yɛ be kwla wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ kpɛkun be nanti su-ɔ.—2 Kor. 3:15, 16.

10. ?Zoova i ngwlɛlɛ dan m’ɔ si i’n i ɲin fite ngue nun ekun?

10 Zoova i ngwlɛlɛ dan m’ɔ si i’n i ɲin fite like uflɛ nun. Yɛle kɛ Zoova fɛ i nuan Ndɛ’n fa kle e kwlaa e like. Sanngɛ kusu ɔ fa kle e tinuntinun e atin kpɛkun ɔ fa fɔnvɔ e wie. Kɛ e kanngan Biblu’n nun’n, e wun i wlɛ kɛ e tinuntinun e ndɛ lo Zoova. (Eza. 30:21) Kɛ sa o e su mɔ e kanngan Biblu’n nun mɔ e tɔ ndɛ mma wie’m be su’n, wie liɛ’n ɔ yo e kɛ e bɔbɔ e liɛ ti yɛ be klɛli ndɛ sɔ’n niɔn. I sɔ’n kusu ti abonuan, afin be klɛli Biblu’n naan sran miliɔn kpanngban be wun i nun ndɛ’n i wlɛ. ?Yɛ nn ngue ti yɛ i nun ndɛ’n wɔ e trele sɔ-ɔ? Like nga ti yɛ ɔ ti sɔ’n, yɛle kɛ sran nga i nuan ndɛ yɛ ɔ o Biblu’n nun’n, i ngwlɛlɛ’n leman wunsu kaan sa.—2 Tim. 3:16, 17.

BIBLU’N KLE KƐ ƝANMIƐN YO SA NUAN SU SƐSƐSƐ

11. ?Kɛ bé klɛ́ Biblu’n wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kleli kɛ ɔ kpaman sran nun-ɔn?

11 Zoova i nzuɛn’m be nun kun ekun yɛle sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n. (Mml. 32:4) Sran ng’ɔ yo sa nuan su sɛsɛsɛ’n ɔ kpaman sran nun. Ɔ maan Zoova kpaman sran nun. (Yol. 10:34, 35; Rɔm. 2:11) Like ng’ɔ kle kɛ ɔ kpaman sran nun’n, i wie yɛle kɛ ɔ kplinnin su kɛ be klɛ i nuan ndɛ’n aniɛn fanunfanun nun. Biblu’n nun fluwa klikli’m be ti 39 yɛ be klɛli be Ebre nun. Afin blɛ sɔ’n nun’n, aniɛn sɔ’n yɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be ti i kpa-ɔ. Sanngɛ Klisifuɛ klikli’m be blɛ su’n, aniɛn nga sran’m be ti i kpa’n yɛle Glɛki’n. Ɔ maan be klɛli Biblu’n nun fluwa 27 kasiɛn mun aniɛn sɔ’n nun. Zoova w’a seman kɛ maan be klɛ i nuan Ndɛ’n aniɛn kunngba cɛ nun. Andɛ’n sran kɔe miliaa mɔcuɛ mɔ be o asiɛ wunmuan’n su’n be kan aniɛn fanunfanun. ?Wafa sɛ yɛ sran wlawla sɔ’m be kwla si Zoova i su ndɛ nanwlɛ’n niɔn?

12. ?Wafa sɛ yɛ ndɛ ng’ɔ o Daniɛli 12:4 nun’n kpɛn su andɛ-ɔ?

12 Zoova sinnin i nuan ijɔfuɛ Daniɛli i lika seli kɛ blɛ’n i awieliɛ nun’n “sa silɛ’n i kpafuɛ’n” m’ɔ o Biblu’n nun’n “ɔ́ trú.” Sran kpanngban be wun i wlɛ kɛ ndɛ sɔ’n kpɛn su andɛ. (An kanngan Daniɛli 12:4 nun.) Like kun m’ɔ kle kɛ sa silɛ’n w’a tru sakpa’n, yɛle kɛ be yili Biblu’n nin fluwa nga be fa yiyi Biblu’n nun ndɛ’n nun’n aniɛn fanunfanun nun, kpɛkun be fa cɛcɛli sran mun. Be kacili Biblu’n aniɛn’m be nun trali fluwa onga’m be kwlaa yɛ be fa cɛcɛli sran mun trali fluwa onga mun wie. Biblu’n nga susute wie’m be yi’n, ɔ ju wie’n ɔ le gua kpa. Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, Zoova i sufuɛ’m b’a kaci Biblu’n i wunmuan’n annzɛ i bue aniɛn 240 tra su nun. Sran kwlaa ng’ɔ klo’n ɔ kwla ɲan Biblu kun yɛ ɔ su tuɛmɛn i ti sika. I sɔ’n ti’n, nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ’m be ti ‘Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n’ ka naan mɛn’n w’a wie. (Mat. 24:14) E Ɲanmiɛn m’ɔ yo sa nuan su sɛsɛsɛ’n, ɔ kunndɛ kɛ sran kpanngban kpa be kɛnngɛn i nuan Ndɛ’n nun naan be si i kpa. Like nga ti yɛ ɔ yo sɔ’n yɛle kɛ ɔ klo e kwlakwla.

BIBLU’N KLE KƐ ƝANMIƐN KLO SRAN

13. ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Biblu’n yi Zoova i sran klolɛ’n i nglo-ɔ? (Zan 21:25)

13 Biblu’n kle kɛ Zoova i nzuɛn’m be nun dan kpafuɛ’n yɛle klolɛ’n. (1 Zan 4:8) Ninnge nga Zoova kplinnin su kɛ be kan be ndɛ’n, nin nga w’a kplinman kɛ be kan be ndɛ Biblu’n nun’n, kle sɔ weiin. I wie yɛle kɛ ninnge ng’ɔ fata kɛ e si be naan e nin i e afiɛn w’a mantan kpa’n, annzɛ e liɛ w’a yo ye’n, annzɛ y’a ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n yɛ ɔ yoli maan be kannin be ndɛ-ɔ. Kɛ mɔ Zoova klo e’n ti’n, w’a seman kɛ be klɛ ndɛ tɛkɛtɛkɛ wie mun Biblu’n nun. Afin ɔ si kɛ e mianman ndɛ kwlaa sɔ’m be wun naan y’a su i.—An kanngan Zan 21:25 nun.

14. ?Wafa sɛ yɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n kle kɛ Ɲanmiɛn klo e-ɔ?

14 Wafa nga Zoova sin Biblu’n i lika kan ndɛ kle e’n kusu ɔ kle kɛ ɔ klo e naan ɔ bu e sran. Yɛle kɛ Biblu’n nun’n w’a kleman e ninnge tɛkɛtɛkɛ kwlaa ng’ɔ fata kɛ e yo’n, ɔ nin ng’ɔ fataman kɛ e yo’n. Sanngɛ ɔ sin ndɛ nga i nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n, nin sran wie’m be su ndɛ mun, ɔ nin afɔtuɛ kpakpa wie m’ɔ man e’n, be lika uka e naan y’a fa ajalɛ kpa. Ɔ yo i kwlaa sɔ’n naan e bɔbɔ e bu akunndan naan y’a fa ajalɛ. Ɔ maan Biblu’n uka e naan y’a klo Ɲanmiɛn naan y’a tu e klun y’a yo i klun sa.

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e bu wafa nga Zoova nin i sufuɛ’m be nantili laa blɛ’n nun’n i su akunndan-ɔn? (An nian ndɛ kpɔlɛ 15 nun.)

15. (1) ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kle kɛ e ndɛ lo Zoova-ɔ? (2) ?Foto’n su’n, wan mun yɛ ba bla kan’n, nin aniaan gbanflɛn’n nin aniaan bla oke’n be su bu be akunndan-ɔn? (Bob. 39:1, 10-12; 2 Fam. 5:1-3; Lik. 2:25-38)

15 Biblu’n kle kɛ e ndɛ lo Zoova kpa. ?Ngue yɛ ɔ kle sɔ-ɔ? I nuan Ndɛ’n nun’n, be kan wafa nga sa wie’m be nun’n sran’m be wun yo be’n i ndɛ. Ɔ maan e kwla wun wafa nga sa wie nun’n be nga Biblu’n kan be ndɛ’n be wun yoli be’n i wlɛ. Afin be ti “sran kɛ e sa.” (Zak. 5:17) Yɛ ng’ɔ ti cinnjin kpa’n yɛle kɛ, kɛ e fa e ɲin e sie i wafa nga Zoova nin sran sɔ’m be nantili’n su’n, e wun i kɛ ‘ɔ klo sran dan naan ɔ si sran aunnvɔɛ.’—Zak. 5:11.

16. ??Ngue like yɛ be nga be fɔnnin Zoova wun mɔ Biblu’n kan be ndɛ’n, be su ndɛ’n kle e-ɔ? (Ezai 55:7)

16 Like kun ekun m’ɔ kle kɛ Zoova klo e’n, yɛle kɛ kɛ e fɔn bɔbɔ’n, ɔ yiman e ase. Izraɛlifuɛ’m be fɔnnin Zoova wun kpɛ sunman. Sanngɛ kɛ be kle kɛ be sa tɛ’n yo be nsisɔ sakpa’n, Ɲanmiɛn yaci be wun sa’n cɛ be. (An kanngan Ezai 55:7 nun.) Klisifuɛ klikli’m be wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn klo be kpa liɛ su wie. Kɛ aniaan kun fɔnnin Ɲanmiɛn mmla’n tɛtɛ kpa m’ɔ kleli kɛ i sa sɔ’n yo i nsisɔ’n, Ɲanmiɛn maan akoto Pɔlu seli i wiengu Klisifuɛ’m be kɛ ‘be yaci i wun sa’n be cɛ i klun ufue su, yɛ be yo maan i wla gua ase.’ ( 2 Kor. 2:6, 7; 1 Kor. 5:1-5) Kannzɛ laa Zoova i sufuɛ ’m be fɔnnin i wun’n, sanngɛ w’a yiman be ase. I kpa bɔbɔ’n, ɔ ukali be, ɔ tuli be fɔ yɛ ɔ yoli maan be bɛli i sin ekun. Nanwlɛ i sɔ’n yo ɲɛnmɛn dan! Ɔ ta e nda kɛ i sɔ yɛ ɔ́ yó i be nga be fɔn i wun andɛ’n be lika-ɔ.—Zak. 4:8-10.

ƝANMIƐN NDƐ’N TI “LIKE KPA” DAN

17. ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Biblu’n ti i liɛ ngunmin kun-ɔn?

17 Zoova cɛli e like cinnjin kpa kun. ?Ngue ti yɛ i nuan Ndɛ’n ti i liɛ ngunmin kun-ɔn? Kɛ nga e fa wunnin i sa’n, Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn si ngwlɛlɛ dan, ɔ yo sa nuan su sɛsɛsɛ, yɛ ɔ klo sran. Biblu’n kle ekun kɛ Zoova kunndɛ kɛ e si i kpa naan e kaci i janvuɛ.

18. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e si Biblu’n mɔ Zoova fa cɛli e’n i su ye-ɔ?

18 Ɔ fataman kɛ e wla fi su kɛ Biblu’n ti “like kpa” kun mɔ Zoova fa cɛli e-ɔ. (Zak. 1:17) Maan e kle titi kɛ e si like sɔ m’ɔ fa cɛli e’n i su ye. I lɛ nun’n, maan e mian e ɲin e kanngan Biblu’n nun yɛ e bu su akunndan. Sɛ e yo sɔ’n, e kwla lafi su kɛ Ɲanmiɛn mɔ Biblu’n fin i’n, ɔ́ yrá e su kpɛkun ‘é sí i.’—Ɲan. 2:5.

JUE 98 Biblu’n fin Ɲanmiɛn

a Biblu’n uka e naan y’a fa e wun y’a mantan Zoova. ?Ɲanmiɛn i ngwlɛlɛ’n nin i sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n, ɔ nin i sran klolɛ’n be su like benin yɛ Biblu’n kle e-ɔ? Sɛ e si kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n, i sɔ’n úka e maan é bú Ɲanmiɛn Ndɛ’n i like cinnjin. Kpɛkun é wún i wlɛ weiin kɛ Biblu’n ti like cinnjin kpa kun mɔ e Si Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n fa cɛli e-ɔ.