Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

E ɛntɛnɛti adrɛsi’n i su kɔlɛ ajalɛ wie mun

E ɛntɛnɛti adrɛsi’n i su kɔlɛ ajalɛ wie mun

Wafa nga e kwla yo naan y’a wun ninnge nga be kan be ndɛ’n

Aniaan kpanngban be fa ninnge nga be fite jw.org i bo bolɛ lika’n nun’n be bo jasin fɛ’n. Be kwla fa man sran mun ndɛndɛ be ajulisu mannzin’m be su. Wie liɛ’n, ndɛ sɔ’m be yiyi wafa nga Biblu’n nun ndɛ’n kpɛn su’n i nun. Aniaan bian kun kannin ndɛ nga be o jw.org i bo bolɛ lika’n nun’n, i ndɛ seli kɛ: “Like ng’ɔ fata kɛ e ɲɛn i naan y’a bo jasin fɛ i kpa andɛ’n bɔɔ cɛ yɛ be o lɔ-ɔ.”

?Kɛ mɔ ndɛ’m be kacikaci’n, á yó sɛ naan w’a wun ndɛ nga be fitemɛn i bo bolɛ lika’n nun lɔ kun’n?

  • Kɔ jw.org su naan tin “Nian wie mun ekun” su. I sin’n lika nga be flɛ i kɛ “Ndɛ nga be boli be jɔ i bo bolɛ lika’n nun lɔ koko nun wa’n” ɔ́ wá fíte. Lika sɔ’n nun’n, á wá wún ndɛ wie mɔ be fiteli ɔ nin-a cɛman’n.

  • Kɔ jw.org su naan tin “Ninnge nga e yili be’n” su. I sin’n tin “Ndɛ akpasua mun” su. I kasiɛn su’n tin “Ndɛ wie mun ekun” su. Annzɛ kɔ JW Library® su naan tin “Bibliothèque” su. I sin’n, tin “Rubriques” su. I kasiɛn su’n tin “Ndɛ wie mun ekun” su. Lika sɔ’n nun’n, ndɛ kpanngban mɔ be fiteli jw.org i bo bolɛ lika’n nun lɔ laa’n be o lɔ.