Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

[Kɛ ɔ fɛ i bɛ su m’ɔ́ fá kɔ́ fama su’n] Maaselo nin Yomara ɔ nin Ivɛɛ. Mɛn Uflɛ Biblu’n m’ɔ ti aɲinsifuɛ’m be liɛ’n, ɔ o be tinuntinun be sa nun.

Be wunnin i wlɛ kɛ aniaan’m be klo be

Be wunnin i wlɛ kɛ aniaan’m be klo be

YOMARA nin i niaan bian Maaselo nin Ivɛɛ be tran Guatemala lɔ klɔ kaan kun su. Yomara yɛ ɔ dun mmua boli Biblu’n nun like suanlɛ bo-ɔ. I sin’n, i niaan bian’m be wa suannin like wie. Sanngɛ sa kun kle be yalɛ. Yɛle kɛ be sran nsan’n be ti aɲinsifuɛ yɛ be siman aɲinsifuɛ’m be fluwa’m be nun kanngan. Ɔ maan kɛ aniaan ng’ɔ kle be like’n ba’n, i bɔbɔ kanngan ndɛ kpɔlɛ mun nin Biblu’n nun ndɛ mma’m be nun.

Kɛ ɔ ko yo naan b’a tran aɲia’m be bo’n, ɔ ti kekle wie. Sɛ be waan bé kó yó aɲia Ɲanmiɛn Sielɛ Sua ng’ɔ mantan be koko nun’n, ɔ fata kɛ be nanti miniti 40. Kusu be ngunmin be kwlá kɔman. Sanngɛ aniaan’m be ukali be naan b’a kwla tran aɲia’m be kwlaa be bo. Kɛ be wa boli junman dilɛ bo lemɔcuɛ afiɛn nun aɲia’n i bo’n, aniaan’m be ukali be wie. Yɛle kɛ be yo maan be suan ndɛ’n lele ɔ ka be klun.

Afuɛ 2019, Mɛ anglo’n nun’n be wa boli aɲia’m be yolɛ bo be klɔ’n su lɔ. Aniaan bian kun nin i yi mɔ be ti titi atin bofuɛ’n be ko trannin be klɔ’n su lɔ. Be fali ajalɛ kɛ bé úka aniaan nsan sɔ mun naan be si aɲinsifuɛ’m be fluwa’n nun kanngan. Kusu be bɔbɔ be siman aɲinsifuɛ’m be fluwa’m be nun kanngan. Ɔ maan be ɔli fluwa siewlɛ kun nun be ko kunndɛli aɲinsifuɛ’m be fluwa wie mun. Kpɛkun be kunndɛli wafa nga be kwla fa fluwa sɔ mun kle sran like’n be su ndɛ wie.

Maaselo su tɛ kosan su aɲia kun bo.

Kɛ ɔ dili anglo nɲɔn kun’n, aniaan nsan sɔ’m be wa sili aɲinsifuɛ’m be fluwa’m be nun kanngan kpa. I sɔ’n ukali be naan be nin Zoova be afiɛn w’a mantan kpa. Kɛ é sé yɛ’n, Yomara nin Maaselo nin Ivɛɛ be ti titi atin bofuɛ. Maaselo ti asɔnunfuɛ’m be ukafuɛ wie. Be kwlaa be fa be wun be wlɛ i Zoova i junman dilɛ’n nun kpa. Kɛ mɔ be su Zoova juejue su ti’n, be kwlaa nga be fa be wun be mantan be’n, be kusu be su Zoova juejue su wie.

Kɛ aniaan’m be yi i nglo kɛ be klo be’n, i sɔ’n yo be fɛ kpa. Yomara seli kɛ: “Kpɛ klikli nga e wunnin Zoova i Lalofuɛ mun’n be yili klolɛ kpafuɛ’n i nglo e lika.” Maaselo seli kɛ: “E le janvuɛ mɔ be klo e kpa’n asɔnun’n nun yɛ e nin e niaan mɔ be o mɛn wunmuan’n nun’n e klo e wun.” Yomara nin i niaan bian’m be ɲin o blɛ mɔ asiɛ’n káci lika klanman’n i sin kpa.—Jue. 37:10, 11; Eza. 35:5.