Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 8

“An yo akunndanfuɛ titi, an nian amun wun su kpa!”

“An yo akunndanfuɛ titi, an nian amun wun su kpa!”

“An yo akunndanfuɛ titi, an nian amun wun su kpa!”​—1 PIƐ. 5:8.

JUE 144 Maan e ɲin tran akatua’n su!

I SU FITILƐ a

1. (1) ?Mɛn’n i awieliɛ blɛ’n i su ndɛ benin yɛ Zezi kan kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun-ɔn? (2) ?Ngue yɛ ɔ wlɛli i sɔnnzɔnfuɛ’m be fanngan kɛ be yo-ɔ?

 KƐ Ɔ ka kan bé kún Zezi’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun nnan be wa usɛli i kɛ: “?Nzɔliɛ onin yɛ ɔ́ klé kɛ […] mɛn’n i awieliɛ blɛ’n w’a ju-ɔ?” (Mat. 24:3) Atrɛkpa’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ sɔ’m be kunndɛ kɛ bé sí blɛ nga bé wá núnnún Zerizalɛmun klɔ’n nin Ɲanmiɛn i Sua’n. Kɛ Zezi tɛ́ be su’n, ɔ kannin blɛ sɔ’n i ndɛ. Kpɛkun ɔ kannin “mɛn’n i awieliɛ blɛ’n” mɔ e o nun yɛ’n i ndɛ wie. Kɛ ɔ́ kán mɛn’n i awieliɛ blɛ’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Cɛn sɔ’n annzɛ dɔ sɔ’n, sran fi simɛn i. Ɲanmiɛn su lɔ anzi mun be simɛn i, Ba’n bɔbɔ simɛn i. Saan Siɛ’n i kunngba cɛ yɛ ɔ si i-ɔ.” I sin’n, ɔ wlɛli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kwlaa be fanngan kɛ maan ‘be ɲin tran su.’—Mar. 13:32-37.

2. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Klisifuɛ klikli’m be ɲin tran su-ɔ?

2 Sa ng’ɔ́ wá jú Klisifuɛ klikli nga be ti Zifu’n be su ti’n, ɔ fata kɛ be ɲin tran su titi naan b’a ɲan be ti. Zezi kannin like ng’ɔ́ wá klé kɛ Zifu’m be blɛ’n su wa wie’n i ndɛ kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun. Ɔ seli kɛ: “Kɛ amun ko wun kɛ sonja’m b’a sin b’a yia Zerizalɛmun’n, maan amun wun i wlɛ kɛ i nunnunlɛ blɛ’n w’a mantan koko.” Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ fata kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be nanti ndɛ ng’ɔ kan kleli be’n su. Yɛle kɛ maan “be wanndi be wɔ oka’m be su lɔ.” (Lik. 21:20, 21) Kɛ Rɔmun sonja’m be utuli Zerizalɛmun klɔ’n, be nga be fali Zezi i ndɛ’n su’n be ɲannin be ti.

3. ?Ngue yɛ é wá kɛ́n i ndɛ like suanlɛ nga nun-ɔn?

3 Andɛ’n, e o mɛn tɛ nga i awieliɛ blɛ’n nun. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ e yo akunndanfuɛ titi, yɛ e nian e wun su kpa. Ɔ maan like suanlɛ nga nun’n, é wá kán like nga e kwla yo naan kɛ é fá e ɲin é síe i mɛn’n nun sa’m be su’n y’a yo akunndanfuɛ titi’n i ndɛ. Asa’n, é wá kán wafa nga e kwla nian e wun su’n nin wafa nga e kwla fa blɛ kpe kan ng’ɔ ka’n e yo like kpa’n i ndɛ wie.

KƐ É FÁ E ƝIN É SÍE I MƐN’N NUN SA’M BE SU’N, MAAN E NIAN E WUN SU

4. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie i wafa nga Biblu’n nun ndɛ’m be kpɛn su’n su-ɔ?

4 Sɛ e fa e ɲin e sie i sa nga Biblu’n kannin be ndɛ mɔ be su kpɛn su andɛ’n be su’n ɔ ti su. I wie yɛle kɛ Zezi kannin sa trele nga bé wá klé kɛ e o Satan i mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n be ndɛ. (Mat. 24:3-14) Akoto Piɛli wla e fanngan kɛ e fa e ɲin e sie i Ɲanmiɛn i nuan ndɛ nga be su kpɛn su’n be su. I liɛ’n é láfi Ɲanmiɛn su kpa titi. (2 Piɛ. 1:19-21) Asa’n, Biblu’n nun fluwa kasiɛn’n bo i bo kɛ: “Ɲanmiɛn maan Zezi Klisi yili sa ng’ɔ cɛ kan bé wá jú’n, be nglo kleli i sran mun.” (Ngl. 1:1) I sɔ’n ti’n, e fa e ɲin e sie i sa nga be ju mɛn’n nun’n be su kpa naan é sí wafa nga Biblu’n nun ndɛ’m be kpɛn su’n. Yɛ e kunndɛ kpa kɛ é kán sa sɔ’m be ndɛ é klé e wiengu.

?Kɛ é kán Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ nga be kannin’n i ndɛ’n ngue yɛ ɔ fataman kɛ e yo-ɔ? ?Yɛ ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? (An nian ndɛ kpɔlɛ 5 nun.) b

5. (1) ?Ngue yɛ ɔ fataman kɛ e yo-ɔ? (2) ?Yɛ ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? (An nian foto mun.)

5 Kɛ é kókó wafa nga Biblu’n nun ndɛ’m be kpɛn su’n i su yalɛ’n, ɔ fata kɛ e nian e wun su naan y’a kanman ndɛ wie m’ɔ timan su-ɔ. ?Ngue ti-ɔ? Afin e kunndɛman kɛ é kán ndɛ wie mɔ i ti’n, aniaan’m be búbú be wun nun asɔnun’n nun’n. I wie yɛle kɛ e kwla ti i kɛ mɛn siefuɛ’m be su fa ajalɛ wie mun naan bé síesíe mɛn’n nun sa kun naan fɔundi tran lɛ. Sɛ e ti i sɔ’n, ɔ fataman kɛ e ka lɛ e se kɛ ndɛ ng’ɔ o 1 Tesalonikifuɛ Mun 5:3 nun’n yɛ ɔ su kpɛn su-ɔ. Sanngɛ maan e fa e ɲin e sie i ndɛ nga anuannzɛ’n yiyili nun uflɛ’n be su. Kɛ e nin aniaan mun e yalɛ kokolɛ’n taka ndɛ nga be kɛnnin i e fluwa’m be nun’n su’n, e kwlaa “e akunndan’n yo kun.”—1 Kor. 1:10; 4:6.

6. ?Ngue yɛ 2 Piɛli 3:11-13 kle e-ɔ?

6 An kanngan 2 Piɛli 3:11-13 nun. Akoto Piɛli uka e naan y’a si like nga ti yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie i ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n su’n. Ɔ wlali e fanngan kɛ ‘e tran e minndɛ Zoova i cɛn m’ɔ́ wá bá’n.’ ?Ngue ti-ɔ? Nán kɛ é yó sɔ naan é sí Aamagedɔn i ‘cɛn’n nin i dɔ’n’ ti-ɔ. Sanngɛ e kunndɛ kɛ é fá blɛ kan ng’ɔ ka’n ‘é yó ninnge nga Ɲanmiɛn klo be’n, yɛ é yó ninnge nga be kle kɛ y’a fa e wun y’a mantan Ɲanmiɛn kpa’n.’ (Mat. 24:36; Lik. 12:40) Yɛle kɛ maan e nzuɛn’n yo kpa titi yɛ maan like kwlaa nga é yó’n nun’n, e kle kɛ e klo Zoova. Kɛ ɔ ko yo naan y’a kwla yo sɔ titi’n, ɔ fata kɛ e nian e wun su kpa.

?BE WUN SU NIANLƐ’N I BO’N YƐLE BENIN?

7. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e nian e wun su-ɔ? (Liki 21:34)

7 Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be fa be ɲin sie i mɛn’n nun sa’m be su. Sanngɛ ɔ seli be kɛ be nian be wun su wie. Ndɛ ng’ɔ kannin m’ɔ o Liki 21:34 nun’n kle sɔ weiin. (An kanngan nun.) Zezi seli kɛ: “An nian amun wun su.” Sran ng’ɔ niɛn i wun su’n, ɔ bu ninnge nga be kwla yo maan ɔ nin Zoova be afiɛn saci’n be akunndan kpa. Kpɛkun ɔ fa ajalɛ wie mun naan w’a yoman ninnge sɔ mun. I lɛ nun’n, ɔ yo like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan Ɲanmiɛn w’a klo i titi’n.—Ɲan. 22:3; Zid. 20, 21.

8. ?Ngue yɛ akoto Pɔlu wlali Klisifuɛ’m be fanngan kɛ be yo-ɔ?

8 Akoto Pɔlu wlali Klisifuɛ’m be fanngan kɛ be nian be wun su. I wie yɛle kɛ ɔ seli Klisifuɛ nga be o Efɛzi lɔ’n be kɛ: “An nian wafa nga an fa nanti’n i su kpa titi, naan amun a nantiman kɛ sinnglinfuɛ mun sa.” (Efɛ. 5:15, 16) Satan kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yó naan e nin Zoova e afiɛn saci. I sɔ’n ti yɛ Biblu’n wla e fanngan kɛ ‘e wun Zoova i klun sa’n i wlɛ titi’n’ niɔn. I liɛ’n é kwlá jrán sa kwlaa nga Satan fa yi e su’n be ɲrun kekle.—Efɛ. 5:17.

9. ?Ngue yɛ e kwla yo naan y’a si like nga Zoova kunndɛ kɛ e yo’n niɔn?

9 Biblu’n kanman ninnge kwlaa nga be kwla yo maan e nin Zoova e afiɛn saci’n be ndɛ. Ɔ ju wie’n, ɔ fata kɛ e fa ajalɛ sa wie mɔ Biblu’n w’a kanman be ndɛ trele’n be nun. Sɛ e waan é fá ajalɛ kpa’n, ɔ fata kɛ e mian e ɲin naan ‘e wun Zoova i klun sa’n i wlɛ.’ I lɛ nun’n, ɔ fata kɛ e suan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun like titi yɛ e bu su akunndan. Sɛ e wun Zoova i klun sa’n i wlɛ kpa naan e bu ‘akunndan nga Klisi bu’n wie’n,’ kannzɛ bɔbɔ b’a klɛman sa wie i su mmla trele’n é nánti ‘kɛ ngwlɛlɛfuɛ mun sa.’ (1 Kor. 2:14-16) Afin sa tɛ wie’m be o lɛ’n, e kwla wun be wlɛ ndɛndɛ kpɛkun e kpalo be. Wie’m be kusu be wlɛ wunlɛ ti kekle.

10. ?Ninnge benin wie mun yɛ ɔ fata kɛ e kpalo be-ɔ?

10 Ninnge ng’ɔ fata kɛ e kpalo be’n, be nun wie mun yɛle ndalie tralɛ’n nin nzan nɔnlɛ dan’n, nin aliɛ dilɛ dan’n nin ndɛ tɛtɛ kanlɛ’n. Asa’n, ɔ fataman kɛ e nian flimun tɛtɛ mun nin bian nin bla nna nga be fa fite nzra nun’n ɔ nin i wunsu ninnge wie mun ekun. (Jue. 101:3) E kpɔfuɛ Satan kunndɛ kɛ ɔ́ yó naan e nin Zoova e afiɛn saci. (1 Piɛ. 5:8) Sɛ y’a nianman e wun su’n, ɔ cɛman naan Satan w’a su e bo naan y’a yo aɲinblɔɛfuɛ annzɛ gblɛfuɛ annzɛ aɲinkplifuɛ annzɛ sran kpɔfuɛ annzɛ wun tufuɛ annzɛ y’a fa ndɛ y’a sie e klun. (Gal. 5:19-21) I uflɛ nun’n, e kwla bu i kɛ ɔ timan tɛ sɔ liɛ. Sanngɛ sɛ y’a faman ajalɛ ndɛndɛ naan y’a kpaloman sa sɔ mun’n, bé trá ndin e awlɛn’n nun kpɛkun é tɔ́ sa tɛ nun.—Zak. 1:14, 15.

11. (1) ?Sa ng’ɔ fata kɛ e kpalo be naan nzue flɔlɔ w’a wluman e bo’n, be nun kun yɛle benin? (2) ?Ngue ti-ɔ?

11 Ninnge ng’ɔ fata kɛ e nian e wun su be lika naan nzue flɔlɔ w’a wluman e bo’n, be nun kun yɛle janvuɛ tɛ tralɛ’n. Maan e fa e ɲin e sie i sa nga su. Wienun-ɔn, a nin sran kun m’ɔ suman Zoova’n amun di junman likawlɛ. A kunndɛ kɛ ɔ wiengu junman difuɛ sɔ’n bu Zoova i Lalofuɛ’m be wun akunndan kpa. I sɔ’n ti’n, a yi ɔ klun ufue’n i nglo i lika yɛ a ukɛ i blɛ wie nun. Cɛn kunngun’n, a nin i be ko di like likawlɛ. Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, amun yo i sɔ kpɛ sunman. Ɔ ju wie’n kɛ amún kókó yalɛ’n, ɔ kan bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku’n i ndɛ sanngɛ a faman ɔ ɲin sieman su. Sanngɛ kɛ m’ɔ tɛ i sɔ ndɛ’m be kan’n ti’n, ɔ yoman ɔ kɛnsrɛn kun. Cɛn kun’n, kɛ amun wieli junman di’n, ɔ wiengu junman difuɛ sɔ’n yia wɔ kɛ amun ko nɔn nzan kan kpɛkun w’a kplin su. Siɛn’n, a wun i kɛ amun nuan sɛ ndɛ wie’m be su. ?Sɛ a nin i be ta nanti’n, ɔ́ dí cɛn nɲɛ naan w’a yo ninnge mun kɛ i sa? Ɔ ti su kɛ e kunndɛ kɛ é klé kɛ e klun ti ufue naan e ɲin yi sran kwlaa. Sanngɛ ɔ fataman kɛ e wla fi su kɛ be nga e nin be e san nun’n , be ayeliɛ’n kwla ɲan ta e su. (1 Kor. 15:33) Sɛ e nian e wun su kɛ nga Zezi seli kɛ e yo’n sa’n, e nin be nga be nantiman Zoova i mmla’m be su’n e su sanman nun ngbɛn sa. (2 Kor. 6:15) Sɛ e yo sɔ’n, é wún sa ng’ɔ kwla ɲan e’n be wlɛ kpɛkun é kpálo be.

MAAN E FA E BLƐ’N E YO NINNGE NGA BE TI CINNJIN’N

12. ?Kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m bé mínndɛ kɛ Zifu’m be mɛn’n i nunnunlɛ blɛ’n ju’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ be yo-ɔ?

12 Zezi kunndɛman kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be tran lɛ sa ngbɛn be minndɛ Zifu’m be mɛn’n i nunnunlɛ blɛ’n. I sɔ’n ti’n, ɔ mannin be junman kɛ be di. Ɔ seli be kɛ be bo jasin fɛ’n ‘Zerizalɛmun nin Zide wunmuan’n nun, ɔ nin Samari lele be fa ju asiɛ’n i tiwa lɔ.’ (Yol. 1:6-8) Nán junman kaan yɛ Zezi fa mannin be-ɔ. Ɔ nin i sɔ ngba’n, be tuli be klun be dili i kpa. I lɛ nun’n, be kleli kɛ be fali be blɛ’n be yoli ninnge nga be ti cinnjin’n.

13. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e fa e blɛ’n e yo ninnge nga be ti cinnjin mun-ɔn? (Kolɔsufuɛ Mun 4:5)

13 An kanngan Kolɔsufuɛ Mun 4:5 nun. Sɛ e kunndɛ kɛ é nían e wun su’n, ɔ fata kɛ e bu like nga e fa e blɛ’n e yo’n i akunndan kpa. Afin ‘blɛ kekle nin sa wie mɔ y’a sunnzunman’n’ kwla tɔ e tinuntinun e su. (Aku. 9:11) I wie yɛle kɛ e kwla kpɛ co e wu.

?Wafa sɛ yɛ e kwla fa e blɛ’n e yo ninnge nga be ti cinnjin’n niɔn? (An nian ndɛ kpɔlɛ 14-15 be nun.)

14-15. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa e blɛ’n e yo ninnge nga be ti cinnjin’n niɔn? (Ebre Mun 6:11, 12) (An nian foto’n.)

14 Wafa nga e kwla fa e blɛ’n e yo ninnge nga be ti cinnjin’n, i wie yɛle kɛ maan e yo Zoova i klun sa’n yɛ e yo like kwlaa nga e kwla yo naan e nin i e afiɛn w’a mantan kpa’n. (Zan 14:21) Asa’n, ɔ fata kɛ ‘e jran kekle, nán e wun usu e yɛ e di e Min’n i junman’n i kpa titi.’ (1 Kor. 15:58) I liɛ’n, sɛ e wu ka naan mɛn’n w’a wie-o, annzɛ mɛn’n wie e ɲrun-o, ɔ su yoman e nsisɔ.—Mat. 24:13; Rɔm. 14:8.

15 Lele nin andɛ’n, Zezi te kle i sɔnnzɔnfuɛ’m be like naan be bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n asiɛ wunmuan’n su. Zezi yo ninnge ng’ɔ tali e nda kɛ ɔ́ yó’n. Yɛle kɛ ɔ sin Zoova i anuannzɛ’n i lika kle e wafa ng’ɔ fata kɛ e bo jasin fɛ’n. Kpɛkun ɔ fa ninnge ng’ɔ fata kɛ e ɲan be naan y’a kwla di junman sɔ’n man e. (Mat. 28:18-20) E liɛ ng’ɔ fata kɛ e yo’n, yɛle kɛ maan e tu e klun e bo jasin fɛ’n yɛ e kle sran’m be like. Asa’n, maan e ɲin tran su titi lele naan Zoova nunnun mɛn’n tɛ nga. Sɛ e fa afɔtuɛ ng’ɔ o Ebre Mun 6:11, 12 nun’n su’n, e ɲin trán su ‘lele fá jú i awieliɛ.’—An kanngan nun.

16. ?Ngue yɛ a kunndɛ kpa kɛ á yó-ɔ?

16 Zoova w’a dun mmua w’a sie cɛn nin dɔ ng’ɔ́ núnnún Satan i mɛn tɛ nga’n. Cɛn sɔ’n nun’n, Zoova wá yía ndɛ kwlaa nga i nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n i nuan. Sanngɛ ɔ ju wie’n, ɔ kwla yo e kɛ mɛn’n i nunnunlɛ blɛ’n su cɛ sa. Sanngɛ Zoova i cɛn’n “su kaman siɛn!” (Aba. 2:3) I sɔ’n ti’n, maan ‘e ɲin ta Zoova i ɲrun titi’ yɛ ‘e tran e minndɛ Ɲanmiɛn m’ɔ de e’n.’—Mis. 7:7.

JUE 139 Mɛn uflɛ’n i nun tranlɛ’n

a Like suanlɛ nga nun’n, é wá wún wafa nga e kwla su Ɲanmiɛn kpa titi’n nin like nga e kwla yo naan mɛn’n nun sa’m b’a kunman e srɛ’n. Asa ekun’n, é wá kán like nga e kwla yo naan y’a nian e wun su’n nin wafa nga e kwla fa blɛ kpe kan ng’ɔ ka’n e yo like kpa’n be ndɛ.

b FOTO’M BE SU NDƐ: (Nglo liɛ’n) Be su kan mɛn nun sa wie’m be ndɛ televiziɔn nun yɛ aniaan bian kun nin i yi be su nian. I sin’n, aɲia’n bo lɔ’n, be su kan sa sɔ’m be su akunndan nga be bu’n i ndɛ klé aniaan mun. (Ja ngua liɛ’n) Aniaan bian kun nin i yi be su tie Anuannzɛ’n i Ɲrun Dinfuɛ’m be jasin kasiɛn mun naan bé sí Biblu’n nun ndɛ nga be yiyili nun uflɛ’n. I sin’n be su fa fluwa nga junman difuɛ nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ’n yi be’n man sran kun.