Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 18

Aɲia’m be bo’n, maan e wla e wiengu’m be fanngan

Aɲia’m be bo’n, maan e wla e wiengu’m be fanngan

“Maan e wiengu ndɛ lo e, [...] maan e wla e wiengu fanngan.”—EBR. 10:24, 25.

JUE 88 Kle min wɔ atin’n

I SU FITILƐ a

1. ?Ngue ti yɛ e tɛ kosan’m be su aɲia’m be bo-ɔ?

 ?NGUE ti yɛ e tran aɲia’m be bo-ɔ? Like cinnjin kpa nga ti yɛ e tran aɲia’m be bo’n yɛle kɛ e kunndɛ kɛ é mánmán Zoova. (Jue. 26:12; 111:1) Asa’n, e kunndɛ kɛ é wlá e wiengu’m be fanngan blɛ kekle nga nun. (1 Tes. 5:11) Kɛ e man e sa’n su mɔ e tɛ kosan kun su’n, i lɛ nun yɛ e kwla yo ninnge nɲɔn sɔ mun-ɔn.

2. ?Kɛ é yó aɲia’n, blɛ benin nun yɛ e kwla tɛ kosan’m be su-ɔ?

2 Lemɔcuɛ kwlaa nun’n, e aɲia’m be bo’n be man e atin kɛ e tɛ kosan su. I wie yɛle kɛ Fue cɛn annzɛ Mɔnnɛn cɛn’n, kɛ é súan Sasafuɛ Tranwlɛ’n nun like’n, e kwla tɛ kosan’m be su. Asa’n, kɛ é yó lemɔcuɛ afiɛn’n nun aɲia’n, e kwla tɛ kosan’m be su wie. Ɔ kwla yo Ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, annzɛ Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ’n, annzɛ junman uflɛ mɔ i dilɛ’n nun’n be usa nzrafuɛ’m be kosan’n.

3. (1) ?Kɛ e waan é tɛ́ kosan su’n, sa benin mun yɛ be kwla kle e yalɛ-ɔ? (2) ?Wafa sɛ yɛ ndɛ ng’ɔ o Ebre Mun 10:24, 25 nun’n kwla uka e-ɔ?

3 E kwlakwla e kunndɛ kɛ é mánmán Zoova yɛ é wlá e wiengu’m be fanngan. Sanngɛ kɛ e waan é tɛ́ kosan su aɲia’m be bo’n, sa wie’m be kwla kle e yalɛ. I wie yɛle kɛ wie liɛ’n srɛ kun e. Wie liɛ’n, e kunndɛ kɛ é tɛ́ kosan kpanngban su, sanngɛ be faman ijɔlɛ’n be wlaman e nuan kpɛ sunman. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a jran sa sɔ’m be ɲrun kekle-ɔ? Kɛ akoto Pɔlu klɛ́ Ebre’m be fluwa’n ɔ tɛli kosan sɔ’n su. Kɛ ɔ́ kán aɲia’n i cinnjin m’ɔ ti’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie i “e wiengu fanngan” wlalɛ’n su. (An kanngan Ebre Mun 10:24, 25 nun.) Sɛ e wun i wlɛ kɛ kannzɛ bɔbɔ ndɛ nga e kan’n ti kpe kan naan sanngɛ ɔ kwla wla sran fanngan’n, kosan su tɛlɛ’n su kunman e srɛ dan. Kusu sɛ y’a kwlá tɛman kosan su kpɛ sunman’n e klun jɔ́. Afin e wiengu’m be kwla tɛli kosan’m be su wie.—1 Piɛ. 3:8.

4. ?Ninnge nsan benin yɛ é wá kán be ndɛ like suanlɛ nga nun-ɔn?

4 Like suanlɛ nga nun’n, é wá kán like nsan be ndɛ. I klikli’n, é wá kán wafa nga e kwla wla e wiengu’m be fanngan sɛ e o asɔnun bo kun mɔ i nunfuɛ’m b’a sɔnman’n nun’n i ndɛ. I nɲɔn su’n, é wá kán wafa nga e kwla wla e wiengu’m be fanngan sɛ e o asɔnun bo kun mɔ i nunfuɛ’m be sɔnnin’n nun’n i ndɛ. I nsan su’n, kɛ é tɛ́ kosan’m be su’n ndɛ nga e kwla kan naan w’a wla e wiengu fanngan’n, é wá wún i.

KƐ E O ASƆNUN BO KUN MƆ I NUNFUƐ’M B’A SƆNMAN’N NUN’N

5. ?Kɛ be nga be ba aɲia’n i bo’n b’a sɔnman’n, wafa sɛ yɛ e kwla wla e wiengu fanngan-ɔn?

5 Asɔnun bo nga i nunfuɛ’m b’a sɔnman’n be nun’n, be nga be man be sa’n su be tɛ kosan’m be su’n b’a sɔnman. Ɔ maan wie liɛ’n, ɔ fata kɛ aniaan ng’ɔ tinngɛ aɲia’n, ɔ minndɛ lele naan sran kun mɛn i sa’n su. Kɛ ɔ ti sɔ’n, ɔ kwla yo kɛ aɲia’n su cɛ naan ɔ wlaman fanngan sa. ?I lɛ nun’n, ngue yɛ e kwla yo-ɔ? Ɔ fata kɛ e mian e ɲin e man e sa’n su tikatika. I liɛ’n i sɔ́ wlá e wiengu’m be fanngan kɛ be man be sa’n su tikatika wie.

6-7. ?Ngue yɛ e kwla yo naan kɛ é tɛ́ kosan su’n srɛ w’a kunman e-ɔ?

6 Atrɛkpa’n, kɛ e waan é tɛ́ kosan’m be su’n, e klun titi e dan. I sɔ’n sa’n ju sran kpanngban be su wie. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, e kwla yo ninnge wie mun naan kɛ é tɛ́ kosan su’n e klun w’a titiman e naan y’a kwla wla aniaan’m be fanngan. ?Ngue yɛ e kwla yo-ɔ?

7 Sasafuɛ Tranwlɛ’n wie’m be nun’n, be kleli e ajalɛ wie mɔ e kwla nian su naan e klun w’a titiman e-ɔ. b I wie yɛle kɛ maan e siesie e wun kpa. (Ɲan. 21:5) Sɛ e wun fluwa’n i nun ndɛ’n i wlɛ kpa’n, kɛ é tɛ́ kosan’m be su’n e wun kpája e. Asa’n, maan e tɛ kosan su kpe kan. (Ɲan. 15:23; 17:27) Sɛ ndɛ nga e waan é kán’n timan tɛnndɛn’n, e klun su titiman e dan. Sɛ ndɛ nga e waan é kán’n ti ndɛ ɲanman kun annzɛ nɲɔn cɛ’n, aniaan’m bé wún i wlɛ ndɛndɛ trá ndɛ ng’ɔ ti tɛnndɛn’n. Asa ekun’n, nán maan e se kɛ é kánngan ndɛ nga be klɛli’n nun é gúɛ i lɔ. Sanngɛ maan e tɛ su kɛ nga e bɔbɔ e fa wunnin i wlɛ’n sa. I liɛ’n, é klé kɛ e siesieli e wun kpa.

8. ?Wafa sɛ yɛ Zoova bu e ɲin mɔ e mian e tɛ kosan su’n niɔn?

8 ?Sɛ e nian ajalɛ sɔ’m be su naan ɔ nin i sɔ’n ngba’n, kɛ ɔ ko yo naan y’a tɛ kosan kun annzɛ nɲɔn bɔbɔ su’n e klun te titi e’n nin? Nán e wla fi su kɛ kɛ e mian e ɲin e yo e liɛ nga e kwlɛ i yo’n, Zoova i klun jɔ. (Lik. 21:1-4) Ɔ seman e kɛ saan fii e yo like nga e kwlá yoman’n. (Fip. 4:5) Maan e fa e ɲin e sie i like nga e kwla yo’n su. Yɛ maan e bu wafa nga e kwla yo like sɔ’n i akunndan. Kpɛkun e srɛ Zoova kɛ ɔ uka e naan srɛ w’a kunman e. I bo bolɛ’n nun’n, e kwla srɛ i kɛ ɔ uka e naan e tɛ kosan kun su kpe kan.

KƐ E O ASƆNUN BO KUN MƆ I NUNFUƐ’M BE SƆNNIN’N NUN’N

9. ?Ngue ti yɛ kɛ e o asɔnun bo kun mɔ i nunfuɛ’m be sɔnnin’n nun’n, kosan su tɛlɛ’n kwla yo kekle-ɔ?

9 Sɛ e o asɔnun bo kun mɔ i nunfuɛ’m be sɔnnin’n nun’n, ɔ ju wie’n kɛ ɔ ko yo naan y’a tɛ kosan kunngba su bɔbɔ’n ɔ kwla yo kekle. Atrɛkpa’n, aniaan kpanngban be man be sa’n su ti’n, kɛ e man e sa su’n be faman ijɔlɛ’n be wlaman e nuan kpɛ sunman. I wie yɛle aniaan bla kun m’ɔ suan Daniɛli i liɛ’n. Ɔ klo kosan’m be su tɛlɛ kpa. c Afin ɔ se i wun kɛ i sɔ’n wo Ɲanmiɛn sulɛ’n nun wie, naan ɔ ti i wiengu’m be fanngan wlalɛ wie. Asa’n, i waan kɛ ɔ tɛ kosan’m be su’n, i sɔ’n yo maan ɔ lafi Biblu’n nun ndɛ’n su kpa ekun. Sanngɛ kɛ ɔ ɔli asɔnun bo kun mɔ i nunfuɛ’m be sɔnnin nun’n, w’a kwlá tɛman kosan kpanngban su kun. Wie liɛ bɔbɔ’n, lele mɔ aɲia’n fá wíe’n ɔ mɛn i sa’n su lele ngbɛn. Aniaan bla’n seli kɛ: “I sɔ’n yoli min ya dan. Ɔ yoli min kɛ min like kpa kun w’a fi min sa sa. Kɛ mɔ sa sɔ’n juli kpɛ sunman ti’n, n ma usali min wun sɛ aniaan’m be ɲinfu yɛ be yo min sɔ-o.”

10. ?É yó sɛ naan y’a kwla tɛ kosan su aɲia’m be bo?

10 ?Ɔ wun w’a yo ɔ kɛ Daniɛli liɛ’n sa le? Sɛ ɔ ti sɔ’n, a kwla se ɔ wun kɛ sɛ a yaci ɔ sa’n su manlɛ naan a tie aɲia’n i bo ndɛ’m be ngbɛn’n, ɔ flunman. Sanngɛ nán yaci ɔ sa’n su manlɛ. ?I lɛ nun’n, ngue yɛ ɔ kwla uka-ɔ? Kɛ á síesíe ɔ wun awlo lɔ’n, sie kosan kpanngban mɔ a kwla tɛ be su’n be nzɔliɛ. Kpɛkun aɲia’n bo lɔ’n, sɛ a man ɔ sa’n su kosan kun su naan b’a tɛman ɔ su’n, man ɔ sa’n su kosan uflɛ su ekun. Asa’n, kɛ á síesíe Sasafuɛ Tranwlɛ’n, bu wafa nga ndɛ kpɔlɛ mun nin like suanlɛ’n i flɛlɛ’n be kɔ likawlɛ’n i akunndan. Sɛ a yo sɔ’n, lele mɔ aɲia’n fá wíe’n a kwla wun ndɛ kun mɔ a kwla kan-ɔn. Asa ekun’n, a kwla siesie ɔ wun naan w’a tɛ ndɛ kpɔlɛ nga be yiyi Biblu’n nun ndɛ nga be bo ti kploun kpa’n be nun’n, be kosan’n su. (1 Kor. 2:10) ?Ngue ti-ɔ? Afin kɛ e ko ju ndɛ kpɔlɛ sɔ’m be su’n, sran kpanngban be manman be sa’n su. ?Yɛ sɛ a nian ajalɛ kwlaa sɔ’m be su naan ɔ nin i sɔ’n ngba’n, a kwlá tɛman kosan wie fi su nin? I lɛ nun’n, ka naan aɲia kun w’a bo i bo’n, a kwla ko wun aɲia’n i tinngɛfuɛ’n i wun kpɛkun a se i kɛ kosan kun wo lɛ mɔ a kunndɛ kɛ á tɛ́ su-ɔ.

11. ?Ngue yɛ Filipufuɛ Mun 2:4 wla e fanngan kɛ e yo-ɔ?

11 An kanngan Filipufuɛ Mun 2:4 nun. Ɲanmiɛn maan akoto Pɔlu seli kɛ maan e wiengu’m be ninnge liɛ’m be ndɛ lo e wie. ?Wafa sɛ yɛ e kwla di ndɛ sɔ’n su aɲia’m be bo-ɔ? Wafa nga e kwla nanti su’n yɛle kɛ nán e wla fi su kɛ kɛ e sa’n, sran uflɛ kunndɛ kɛ ɔ́ tɛ́ kosan’m be su wie.

Kɛ e nin e wiengu mun é kókó yalɛ’n, e man be atin kɛ be ijɔ wie. I wafa kunngba’n aɲia’m be bo’n, maan e man e wiengu’m be atin naan be ijɔ wie. (An nian ndɛ kpɔlɛ 12 nun.)

12. ?Wafa nga e kwla wla e wiengu’m be fanngan kpa aɲia’m be bo’n, i kun yɛle benin? (An nian foto’n wie.)

12 Maan e bu sa nga i akunndan e nian. ?Kɛ a nin ɔ janvuɛ mun amun kókó yalɛ’n, ɔ ngunmin a ijɔ sa trilili kpɛkun be ijɔman wie? E si kɛ nɛ́n i sɔ yɛ a yo-ɔ. A kunndɛ kɛ amun kwlakwla amun ijɔ. I wafa kunngba’n, aɲia’m be bo’n nán maan e ngunmin e ijɔ sa trilili. Sanngɛ maan e man sran uflɛ atin naan ɔ ijɔ wie. I kpa bɔbɔ’n, wafa nga e kwla wla e wiengu’m be fanngan kpa’n, yɛle kɛ maan e man be atin naan be kan wafa nga be lafi Ɲanmiɛn su’n, i ndɛ wie. (1 Kor. 10:24) Maan e nian wafa nga e kwla yo sɔ’n.

13. ?Ngue yɛ e kwla yo naan sran kpanngban b’a kwla tɛ kosan’m be su-ɔ?

13 Like nga e kwla yo’n i kun yɛle kɛ, kɛ é tɛ́ kosan su’n, maan ndɛ nga é kán’n yo kpe kan. I liɛ’n, sran uflɛ kwla tɛ kosan su wie. I sɔ yolɛ’n nun’n, ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn mun nin aniaan nga be ɲin w’a ti Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n be kle ajalɛ kpa. Kannzɛ e tɛ kosan su kpe kan bɔbɔ’n, sanngɛ nán e ngunmin e kan ndɛ cinnjin’m be ngba. Sɛ e ngunmin e yiyi ndɛ kpɔlɛ wunmuan’n nun’n, sran onga’m be su kwlá ijɔman wie. I wie yɛle kɛ ndɛ kpɔlɛ nga nun’n, be kannin ajalɛ nɲɔn mɔ e kwla nian su’n be ndɛ. Yɛle kɛ maan ndɛ nga é kán’n yo kpe kan yɛ nán e ngunmin e yiyi ndɛ’n i ngba’n nun. Ɔ maan sɛ wɔ yɛ be dun mmua be man ɔ atin kɛ a tɛ ndɛ kpɔlɛ nga i su kosan’n su’n, sɛ a mian ɔ ɲin bo ajalɛ kunngba cɛ su’n ɔ ti kpa.

?Kɛ é yó aɲia’n, blɛ benin nun yɛ e kwla fa ajalɛ kɛ e manman e sa’n su e tɛman kosan su-ɔ? (An nian ndɛ kpɔlɛ 14 nun.) f

14. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a manman e sa’n su ngboko-ɔ? (An nian foto’n wie.)

14 Nán maan e se kɛ ndɛ kpɔlɛ kwlaa su’n, é mán e sa’n su. Sɛ e man e sa’n su ngboko’n, aɲia’n i tinngɛfuɛ’n kwla bu i kɛ e su miɛn i kɛ ɔ fa ndɛ’n wla e nuan ekun, kusu nn sran uflɛ nin-a tɛman su wie. I sɔ’n kusu kwla bubu e wiengu’m be sa sin wie. Ɔ maan be su manman be sa’n su kun.—Aku. 3:7.

15. (1) ?Sɛ e waan é tɛ́ kosan su naan b’a faman ijɔlɛ’n b’a manman e’n, ngue yɛ e kwla yo-ɔ? (2) ?Wafa sɛ yɛ aniaan ng’ɔ tinngɛ aɲia’n kwla kle kɛ sran’m be kwlakwla be ndɛ lo i-ɔ? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Kɛ á tínngɛ aɲia’n” i nun.)

15 Kɛ sran kpanngban be man be sa’n su’n, wie liɛ’n be su faman ndɛ’n be wlaman e nuan kpɛ sunman. Wie liɛ bɔbɔ’n, aniaan ng’ɔ tinngɛ aɲia’n su faman ijɔlɛ’n wlaman e nuan. I sɔ’n kwla bubu e sa sin, sanngɛ nán maan e fa yo ndɛ.—Aku. 7:9.

16. ?Wafa sɛ yɛ e kwla wla be nga be tɛ kosan’m be su’n be fanngan-ɔn?

16 Sɛ aɲia’m be bo’n, e kwlá tɛman kosan kpanngban su kɛ nga e fa klo’n sa’n, maan e sie e su aniaan’m be nuan bo kpa. Kpɛkun kɛ aɲia wie’n, maan e yo be mo. Ndɛ nga é kán’n, ɔ kwla wla be fanngan kɛ kosan wie yɛ e su tɛ su sa. (Ɲan. 10:21) I kpa bɔbɔ’n, e wiengu’m be mo yolɛ’n ti be fanngan wlalɛ wie.

LIKE ULFƐ NGA E KWLA YO’N

17. (1) ?Wafa sɛ yɛ siɛ nin niɛn’m be kwla uka be mma mun naan b’a siesie be wun kpa naan b’a tɛ kosan su-ɔ? (2) ?Kosan su tɛlɛ’n i su ajalɛ nnan benin yɛ video’n fa e ɲin sie su-ɔ? (An nian foto’n wie.)

17 ?Ngue ekun yɛ e kwla yo fa wla e wiengu’m be fanngan aɲia’m be bo-ɔ? Sɛ e le ba’n, maan e uka be naan be siesie be wun naan be tɛ kosan nga be ti ba kanngan’m be liɛ wie’n be su. (Mat. 21:16) Ɔ ju wie’n, ndɛ nga be su yiyi nun’n timan bakan ndɛ. Ɔ kwla yo aja ndɛ annzɛ bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku’n ndɛ. Kannzɛ ɔ ti sɔ bɔbɔ’n, sanngɛ ndɛ kpɔlɛ kun annzɛ nɲɔn be o lɛ mɔ ba kanngan’m be kwla tɛ be kosan’n su wie-ɔ. Asa’n, amun uka amun mma mun naan be wun sa nga ti yɛ be su manman be atin kɛ be tɛ kosan su blɛ kwlaa nun’n i wlɛ. I liɛ’n, sɛ ndɛ kpɔlɛ wie su’n, be man be sa’n su naan b’a seman be kɛ be tɛ kosan’n su’n, be su faman ya.—1 Tim. 6:18. d

18. ?Kɛ é tɛ́ kosan’m be su’n, é yó sɛ naan sran’m b’a faman be ɲin b’a sieman e su? (Ɲanndra Mun 27:2)

18 E tinuntinun e kwla siesie e wun e tɛ kosan’m be su. Kɛ e yo sɔ’n, ɔ manman Zoova yɛ ɔ wla e niaan Klisifuɛ’m be fanngan. (Ɲan. 25:11) Kannzɛ bɔbɔ ɔ ju wie’n kɛ é tɛ́ kosan su’n, e kwla kan e bɔbɔ e su ndɛ’n, sanngɛ maan e nian e wun su naan y’a yomɛn i sɔ ngboko. (An kanngan Ɲanndra Mun 27:2 nun; 2 Kor. 10:18) Maan e fa e ɲin e sie i Zoova nin i nuan Ndɛ’n ɔ nin i sufuɛ’m be su. (Ngl. 4:11) I yo, sɛ ndɛ kpɔlɛ wie i kosan’n se e kɛ e kan e klun ndɛ’n, e kwla yo sɔ. I kpa bɔbɔ’n, ndɛ kpɔlɛ nga i sin liɛ’n i kosan kun wá sé e kɛ e yo sɔ.

19. (1) ?Sɛ e kle kɛ be kwlaa nga be ba aɲia’m be bo’n be ndɛ lo e’n, wafa sɛ yɛ i bo’n gúa-ɔ? (2) ?Kosan su tɛlɛ’n i wafa benin yɛ ɔ yo wɔ fɛ-ɔ?

19 Kannzɛ bɔbɔ b’a kleman wafa trele ng’ɔ fata kɛ e tɛ kosan’m be su’n, sanngɛ e tinuntinun e kwla mian e ɲin naan wafa nga e tɛ kosan’m be su’n w’a wla e wiengu’m be fanngan. Ɔ ju wie’n, e kwla tɛ kosan kpanngban su. Ɔ ju wie kusu’n e kwlá tɛman kosan kpanngban su. Sanngɛ sɛ sran uflɛ tɛli kosan su’n, maan e klun jɔ. Kɛ aɲia’m be bo’n e kle kɛ e wiengu’m be ndɛ lo e’n e kwlakwla “e wla e wun fanngan.”—An kanngan Rɔmunfuɛ Mun 1:11, 12 nun.

JUE 93 Yra e aɲia’m be su

a Kɛ e tɛ kosan’m be su aɲia’m be bo’n, i sɔ’n wla e wiengu’m be fanngan kpa. Sanngɛ kɛ sran wie’m be waan bé tɛ́ kosan’m be su’n, be klun titi be. Wie’m be kunndɛ kɛ bé tɛ́ kosan kpanngban su, sanngɛ be faman ijɔlɛ’n be wlaman be nuan kpɛ sunman. ?I kwlaa yoli-o, ngue yɛ é yó naan y’a kle kɛ e wiengu’m be ndɛ lo e naan y’a wla be fanngan-ɔn? ?Wafa sɛ yɛ e kwla tɛ kosan’m be su naan w’a wla e wiengu’m be fanngan kɛ be yo sa ng’ɔ ti kpa’n niɔn? Like suanlɛ nga nun’n, é wá yíyí nun.

c Be kacili sran’n i dunman’n.

d An nian video nga be flɛ i kɛ Kaci Zoova i janvuɛ: Siesie ɔ wun naan tɛ kosan’m be su’n.

f FOTO’N I SU NDƐ’N: Aniaan kun i asɔnun’n nun’n, be sɔnnin kpa. Ɔ maan kɛ ɔ tɛli kosan kun su’n, ɔ jrannin kan naan sran uflɛ ijɔ wie.