Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 16

“Ɔ niaan bian wá cɛ́n”!

“Ɔ niaan bian wá cɛ́n”!

“Zezi seli [Maati] kɛ: ‘Ɔ niaan bian wá cɛ́n.’”—ZAN 11:23.

JUE 151 Ɔ́ flɛ́ be

I SU FITILƐ a

1. ?Wafa sɛ yɛ bakan kun kleli kɛ ɔ lafi sran cɛnlɛ’n su-ɔ?

 BE FLƐ bakan kun kɛ Matie. Ɔ le afuɛ nso yɛ tukpacɛ kekle kun kle i yalɛ. Ɔ maan be yoli i opele kpɛ sunman. Cɛn kun’n, ɔ nin i baba nin i manmin be niannin JW Televiziɔn’n. Kɛ ɔ́ wá wíe’n, be kleli video kun m’ɔ kan wafa nga é wá sɔ́ e awlɛn su sran nga be wuli’n be nun’n. b Kɛ be wieli i nian’n, Matie trɛli i si nin i nin be sa’n kpɛkun ɔ seli be kɛ: “?Baba nin manmin amun wun i? Kannzɛ bɔbɔ n wu’n, ń má cɛ́n. Ng’ɔ fata kɛ amun yo’n, yɛle min minndɛlɛ.” Kɛ siɛ nin niɛn sɔ’n be wunnin i kɛ be wa’n lafi sran cɛnlɛ su’n, ɔ wluwluli be wun dan.

2-3. ?Ngue ti yɛ sɛ e bu sran cɛnlɛ’n i su akunndan’n ɔ ti kpa man e-ɔ?

2 Sɛ blɛ wie nun’n, e bu sran cɛnlɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n i su akunndan’n, ɔ ti kpa man e. (Zan 5:28, 29) ?Ngue ti yɛ e se sɔ-ɔ? Afin e siman blɛ nga i nun yɛ é tɔ́ tukpacɛ’n annzɛ e awlɛn su sran kun kwla kpɛ co wu’n. (Aku. 9:11; Zak. 4:13, 14) Sran cɛnlɛ’n i su akunndan bulɛ’n kwla uka e naan y’a jran sa sɔ’m be ɲrun kekle. (1 Tes. 4:13) Biblu’n kle kɛ e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n si e kpa yɛ ɔ klo e tankaan kpa. (Lik. 12:7) Kɛ mɔ Ɲanmiɛn Zoova si e kpa’n ti’n, sɛ e wu’n ɔ kwla cɛn e kɛ nga e fa ti laa’n sa bɔ cɛ. Asa’n kɛ mɔ Zoova klo e dan’n ti’n, ɔ kunndɛ kɛ e tran nguan nun titi. Ɔ maan sɛ e wu bɔbɔ’n, ɔ́ cɛ́n e naan e tran nguan nun ekun.

3 Like suanlɛ nga nun’n, é dún mmua é kán sa nga ti yɛ e kwla lafi sran cɛnlɛ ndɛ’n su’n i ndɛ. I sin’n, é wá fá e ɲin é síe i Biblu’n nun ndɛ nga like suanlɛ nga taka su’n i su. Ɔ se kɛ: “Ɔ niaan bian wá cɛ́n.” (Zan 11:23) I agualiɛ su’n, é wá kán like nga e kwla yo naan y’a lafi sran cɛnlɛ’n su kpa ekun’n i ndɛ.

SA NGA TI YƐ E KWLA LAFI SRAN CƐNLƐ’N SU’N

4. ?Sɛ sran kun ta e nda kɛ ɔ́ yó like kun mán e’n, ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a lafi i su-ɔ? An fa sunnzun ase kun be yiyi nun.

4 Kɛ sran kun ta e nda’n, like ng’ɔ kwla uka e naan y’a lafi nda sɔ’n su’n, yɛle kɛ e wun i wlɛ kɛ sran sɔ’n kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yó like sɔ’n, kpɛkun ɔ kwla yo like sɔ’n sakpa. Maan e fa sunnzun ase kun e yiyi nun. Wienun-ɔn, aunmuan dan kpa kun w’a saci ɔ sua’n. Kpɛkun ɔ janvuɛ kun wa se ɔ kɛ: “Ń má úka ɔ naan a kplan ɔ sua’n.” A si kɛ i ndɛ kpa-ɔ yɛ ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ úka ɔ. I li sɛ ɔ janvuɛ sɔ’n si sua kplan yɛ ɔ le sua kpanlɛ ninnge mun’n, yɛ á láfi su kpa kɛ ɔ kwla uka-ɔ. ?Yɛ sran cɛnlɛ’n i su nda nga Ɲanmiɛn tali’n nin? ?Ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yíɛ i nuan? ?Yɛ ɔ kwla yiɛ i nuan sakpa?

5-6. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Zoova kunndɛ kpa kɛ ɔ́ cɛ́n be nga be wuli’n mun-ɔn?

5 ?Zoova kunndɛ kɛ ɔ́ cɛ́n be nga be wuli’n? Ɛɛn, ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yó sɔ. Ɔ yoli maan be nga be klɛli Biblu’n be nun sunman be kannin sran cɛnlɛ’n i ndɛ. (Eza. 26:19; Oze 13:14; Ngl. 20:11-13) Yɛ e si kɛ, kɛ Zoova ta nda kun’n, saan ɔ́ yíɛ i nuan. (Zoz. 23:14) Zoova i wun blibli i kpa kɛ ɔ́ cɛ́n be nga be wuli’n. ?Ngue ti yɛ e se sɔ-ɔ?

6 Maan e bu ndɛ nga Zɔbu kannin’n i akunndan kan e nian. Ɔ lafili su kpa kɛ kannzɛ bɔbɔ ɔ wu’n, Zoova yó maan ɔ́ sɛ́ i sin nguan nun ekun. (Zɔb. 14:14, 15, jnd.) Zoova kunndɛ kɛ ɔ́ yó like kunngba sɔ’n mɛ́n i sufuɛ kwlaa nga be wuli’n. Yɛle kɛ ɔ́ wá cɛ́n be yɛ be su tɔman tukpacɛ kun kpɛkun bé dí aklunjɔɛ. ?Yɛ sran miliaa kaka nga b’a siman Zoova ka naan b’a wu’n be li? E Ɲanmiɛn m’ɔ klo sran’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ cɛ́n be wie. (Yol. 24:15) Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ mán be atin naan be kaci i janvuɛ naan be tran nguan nun titi asiɛ’n su wa. (Zan 3:16) I kwlaa sɔ’n kle kɛ Zoova kunndɛ kpa kɛ ɔ́ cɛ́n be nga be wuli’n.

7-8. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Zoova kwla cɛn be nga be wuli’n mun-ɔn?

7 ?Zoova kwla yo maan be nga be wuli’n be sa be sin nguan nun ekun? E si jrɛiin kɛ ɔ kwla yo sɔ. Afin ɔ “ti Ɲanmiɛn m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n.” (Ngl. 1:8) Ɔ le tinmin tra like kwlaa, ɔ le tinmin tra wie’n bɔbɔ. (1 Kor. 15:26) Nanwlɛ, i sɔ’n wla e fanngan yɛ ɔ gua e awlɛn su nzue. Maan e kan aniaan bla kun m’ɔ suan Ema Aanɔlu’n i ndɛ kan. Alɛ Dan Nɲɔn Su’n nun’n, be kleli i bɔbɔ nin i osufuɛ’m be ɲrɛnnɛn tɛtɛ kpa. Itilɛɛ i sonja’m be kleli be nun wie’m be yalɛ bisua lɔ lele be wuli. Kɛ ɔ́ fɔ́nvɔ i wa bla’n, ɔ seli kɛ: “Sɛ be nga be wuli’n be su cɛnman le’n, nn i sɔ’n kle kɛ wie’n le tinmin tra e Ɲanmiɛn’n. Kusu e si kɛ i sɔ’n timan nanwlɛ.” Like fi i tinmin traman Zoova liɛ’n. Ɲanmiɛn m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n yɛ ɔ yoli maan e o nguan nun-ɔn. Ɔ maan ɔ kwla man be nga be wuli’n be nguan ekun.

8 Like uflɛ nga ti yɛ e si kɛ Zoova kwla cɛn be nga be wuli’n mun’n, yɛle kɛ i wla fiman like fi su. I wie yɛle kɛ ɔ fa nzraama’m be tinuntinun be dunman flɛ be. (Eza. 40:26) Asa’n, i wla kpɛn be kwlaa nga be wuli’n be su. (Zɔb. 14:13; Lik. 20:37, 38) I wla kwla kpɛn be nga be wuli’n, be su ndɛ tɛkɛtɛkɛ kwlaa su. Ɔ kwla yo be sran wafa’n nin be nzuɛn’n nin ninnge nga be si be yo’n, ɔ nin ninnge nga be sili be ka naan b’a wu’n.

9. ?Ngue ti yɛ e lafi su kɛ Zoova cɛ́n be nga be wuli’n mun-ɔn?

9 I kwlaa sɔ’n kle weiin kɛ e kwla lafi su kɛ Zoova cɛ́n be nga be wuli’n. Afin i bɔbɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yó sɔ naan ɔ́ yía nda ng’ɔ tali’n i nuan yɛ ɔ kwla yo sɔ kusu. Like ng’ɔ kle ekun kɛ e kwla lafi su kɛ Zoova cɛ́n be nga be wuli mun’n, yɛle kɛ ɔ cɛnnin sran wie mun laa. Laa’n, ɔ mannin be nga be lafi i su’n be nun wie’m be tinmin naan be cɛn sran wie mɔ be wuli’n. Sran sɔ’m be nun kun yɛle Zezi. Siɛn’n, maan e kan be nga Zezi cɛnnin be’n be nun kun i ndɛ. Sran sɔ’n i su ndɛ’n wo Zan ndɛ tre 11 nun.

ZEZI I JANVUƐ KPA KUN WULI

10. (1) ?I nun mɔ Zezi kán Ɲanmiɛn ndɛ Zurdɛn’n i sin lɔ’n, ngue sa yɛ ɔ juli Betanin lɔ-ɔ? (2) ?Sanngɛ ngue yɛ Zezi yoli-ɔ? (Zan 11:1-3)

10 An kanngan Zan 11:1-3 nun. Maan e fa e ɲin e sie i sa kun m’ɔ juli Betanin lɔ kɛ afuɛ 32 wá wíe’n i su. Klɔ sɔ’n su lɔ yɛ Zezi i janvuɛ Lazaa nin i niaan bla Mari nin Maati be tran-ɔn. (Lik. 10:38-42) Cɛn kun’n, Lazaa tɔli tukpacɛ kekle kpa. Ɔ maan srɛ kunnin i niaan’m be kpa. I sɔ’n ti’n, be sunmannin sran Zezi i sin. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ o Zurdɛn’n i sin lɔ. Kusu ɔ fata kɛ ɔ nanti cɛn ba nɲɔn naan w’a ju Betanin lɔ. (Zan 10:40) Kɛ be nga be sunmannin be Zezi i sin’n bé tó i lɔ’n, nn Lazaa w’a wu. Kannzɛ bɔbɔ Zezi si kɛ i janvuɛ Lazaa w’a wu’n, sanngɛ ɔ kali lika sɔ’n nun lɔ cɛn ba nɲɔn ekun naan w’a ɔ Betanin. Ɔ maan kɛ ɔ́ jú Betanin lɔ’n, nn Lazaa wuli w’a di cɛn ba nnan. Zezi kunndɛli kɛ ɔ́ yó like kun mɔ i janvuɛ’m bé ɲán su ye kpɛkun ɔ́ mánmán Ɲanmiɛn’n.—Zan 11:4, 6, 11, 17.

11. ?Janvuɛ tralɛ’n i su like benin yɛ sa nga be kɛn i ndɛ Zan 11 nun’n kle e-ɔ?

11 Sa nga be kɛn i ndɛ Zan 11 nun’n kle e janvuɛ tralɛ’n i su like. Maan e nian: Kɛ Mari nin Maati bé tó Zezi i ngaliɛ’n, b’a semɛn i kɛ ɔ bla Betanin. Be seli i ngbɛn kɛ i janvuɛ Lazaa i wunnɛn yo i ya. (Zan 11:3) Kɛ Lazaa wuli’n, Zezi kwla ka kan ɔ o lɔ’n ɔ cɛn i. Sanngɛ i waan ɔ́ kɔ́ Betanin naan ɔ́ kó níɛn i janvuɛ Mari nin Maati be osu. ?Amun le janvuɛ kun mɔ kɛ amun sa mian’n, ɔ minndɛman kɛ amun flɛ i ka naan w’a ti amun wun ɲanman nun? I sɔ janvuɛ liɛ’n, an si kɛ kɛ ‘lika’n jran amun su’n’ amun kwla lafi i su. (Ɲan. 17: 17) Kɛ Zezi sa’n, maan e kle kɛ e ti i sɔ janvuɛ liɛ’n! Siɛn’n, maan e kan sa ng’ɔ juli kasiɛn su’n i ndɛ kan.

12. (1) ?Zezi seli Maati kɛ ɔ́ wá yó ngue? (2) ?Ngue ti yɛ Maati kwla lafi ndɛ sɔ’n su-ɔ? (Zan 11:23-26)

12 An kanngan Zan 11:23-26 nun. Maati tili i kɛ Zezi o Betanin klɔ’n i wun koko lɛ. Ɔ maan ɔ ko kpɛli i atin ndɛndɛ kpa. Kɛ ɔ toli i’n ɔ seli i kɛ: “Min Min, sɛ ɔ ti kɛ a o wa’n, nn min niaan bian’n w’a wuman.” (Zan 11:21) I yo, sɛ ɔ ti kɛ Zezi o lɛ sa’n, nn ɔ yoli Lazaa i juejue. Sanngɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yó like kun mɔ i dan trá juejue yolɛ’n niɔn. Ɔ seli i kɛ: “Ɔ niaan bian wá cɛ́n.” Asa’n, ɔ kannin sa nga ti yɛ Maati kwla lafi ndɛ sɔ’n su’n i ndɛ seli kɛ: “Min yɛ n cɛn sran-ɔn. Yɛ min yɛ n man sran nguan-ɔn.” Zezi i ndɛ sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn mɛnnin i tinmin naan ɔ cɛn be nga be wuli’n. Ka naan sa sɔ’n w’a ju’n, ɔ cɛnnin ba bla kun m’ɔ wuli i osu nin-a cɛman’n. Asa ekun’n, ɔ cɛnnin gbanflɛn kun m’ɔ wuli’n. Kɔlɛ’n, cɛn kunngba nga gbanflɛn sɔ’n wuli’n yɛ ɔ cɛnnin i-ɔ. (Lik. 7:11-15; 8:49-55) ?Sanngɛ ɔ kwla cɛn sran kun m’ɔ wuli w’a di cɛn ba nnan mɔ atrɛkpa’n ɔ su kpɛ’n?

“LAZAA, FITE!”

Kɛ Zezi wunnin i janvuɛ mɔ be su sun’n, be yoli i annvɔ dan. (An nian ndɛ kpɔlɛ 13-14 be nun.)

13. ?Kɛ nga Zan 11:32-35 fa kan’n sa’n, kɛ Zezi wunnin kɛ Mari nin sran wie’m be su sun’n, ngue yɛ ɔ yoli-ɔ? (An nian desɛn’n wie.)

13 An kanngan Zan 11:32-35 nun. Maan e kan sa ng’ɔ juli kasiɛn su’n, i ndɛ kan. Mari m’ɔ ti Lazaa i niaan bla wie’n ɔ ko toli Zezi. Kpɛkun ɔ kannin ndɛ kunngba nga i niaan bla Maati kannin’n wie. Ɔ seli kɛ: “Min Min, sɛ ɔ ti kɛ a o wa sa’n, nn min niaan bian’n w’a wuman.” Be kwlaa nga be nin i o lɛ’n, be awlɛn’n w’a kpɔtɔ be klun. Kɛ Zezi wunnin i kɛ be su sun’n, i wla boli i wun dan. Kɛ mɔ i janvuɛ’m be yo i annvɔ dan’n ti’n, i kusu sunnin wie. I lɛ nun’n, ɔ kleli kɛ kɛ sran kun i awlɛn su sran wu’n, wafa nga i wun yo i’n, ɔ wun i wlɛ. Ɔ maan Zezi kunndɛli kpa kɛ ɔ́ yó like kun naan be yaci sunlɛ!

14. ?Ngue yɛ like nga kɛ Mari sún’n Zezi yoli’n ɔ kle e Zoova su-ɔ?

14 Kɛ Mari sún’n, like nga Zezi yoli’n kle kɛ Zoova ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ si aunnvɔɛ dan-ɔn. ?Ngue ti yɛ e se-ɔ? Kɛ nga e fa wunnin i like suanlɛ ng’ɔ sinnin lɛ’n nun sa’n, Zezi yo ninnge mun kɛ i Si sa. Yɛ akunndan nga Zoova bu i sa wie’m be su’n, i kunngba’n wie yɛ ɔ bu-ɔ. (Zan 12:45) E wunnin i kɛ Zezi i janvuɛ’m be yoli i aunnvɔɛ dan ti’n ɔ sunnin. I sɔ’n kle kɛ kɛ Zoova wun kɛ sa wie ti’n e sun’n, ɔ yo i ya dan. (Jue. 56:8) Kɛ e wun i sɔ liɛ’n i wlɛ’n, e kunndɛ kɛ é fá e wun é mántan e Ɲanmiɛn m’ɔ si aunnvɔɛ dan sɔ’n.

Zezi kleli kɛ ɔ kwla cɛn sran mun. (An nian ndɛ kpɔlɛ 15-16 be nun.)

15. ?Kɛ nga Zan 11:41-44 fa kan’n sa’n, sa benin yɛ ɔ juli Lazaa i asieliɛ’n su lɔ-ɔ? (An nian desɛn’n wie.)

15 An kanngan Zan 11:41-44 nun. Kɛ Zezi juli Lazaa i asieliɛ’n su lɔ’n, ɔ seli kɛ maan be yi yɔbuɛ ng’ɔ kata asieliɛ’n i nuan’n. Sanngɛ Maati w’a kplinman su yɛ ɔ seli kɛ ɔ su kpɛ. Sanngɛ Zezi tɛli i su kɛ: “?M’an seman wɔ kɛ, sɛ a lafi min su’n, á wún kɛ Ɲanmiɛn i tinmin’n cɛnnin?” (Zan 11:39, 40). I sin’n, Zezi mɛnnin i ɲin su kpɛkun ɔ srɛli Ɲanmiɛn sran’m be kwlaa be ɲrun lɛ. Afin ɔ kunndɛ kɛ be fa manmanlɛ’n kwlaa be man Zoova. I sin’n, ɔ kpannin kekle kpa seli kɛ: “Lazaa, fite!” Yɛ Lazaa fin kunman’n nun fiteli-ɔ! I lɛ nun’n, Zezi yoli like kun mɔ sran wie’m be bu i kɛ ɔ kwlá yoman’n.—An nian Zan 11:17 i nun ndɛ nga be yiyili nun’n i nun. Ɔ o Like suanlɛ Biblu’n Blɔfuɛ nun liɛ’n i nun.

16. ?Wafa sɛ yɛ sa nga Zan ndɛ tre 11 kɛn i ndɛ’n yo maan e lafi sran cɛnlɛ’n su kpa-ɔ?

16 Sa nga Zan ndɛ tre 11 kɛn i ndɛ’n yo maan e lafi sran cɛnlɛ’n su kpa. ?Wafa sɛ? Maan e wla kpɛn ndɛ nga Zezi kan kleli Maati’n su. Ɔ seli i kɛ: “Ɔ niaan bian wá cɛ́n.” (Zan 11:23) Kɛ i Si sa’n, Zezi kunndɛ kɛ ɔ́ cɛ́n be nga be wuli’n, yɛ ɔ le i sɔ tinmin’n. Sunlɛ nga Zezi sunnin’n, ɔ kle kɛ ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ núnnún wie’n nin awlabɔɛ ng’ɔ o sran’m be su’n. Kɛ Zezi yoli mɔ Lazaa fin asieliɛ’n nun fiteli’n, ɔ kleli kɛ ɔ kwla yo maan be nga be wuli’n be sa be sin nguan nun sakpa. Maan e fa e ɲin e sie i ndɛ nga Zezi kan kleli Maati’n i su ekun. Ɔ seli i kɛ: “?M’an seman wɔ kɛ, sɛ a lafi min su’n, á wún kɛ Ɲanmiɛn i tinmin’n cɛnnin?” (Zan 11:40) I kwlaa sɔ’n ti’n, e kwla lafi su kɛ Ɲanmiɛn cɛ́n be nga be wuli’n mun sakpa. ?Ngue yɛ e kwla yo naan y’a lafi ndɛ sɔ’n su kpa ekun-ɔn?

LIKE NGA E KWLA YO NAAN Y’A LAFI SRAN CƐNLƐ’N SU KPA EKUN’N

17. ?Kɛ é kánngan sran cɛnlɛ’n i su ndɛ’n nun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie su-ɔ?

17 Maan e kanngan sran cɛnlɛ’n i su ndɛ’n nun yɛ e bu su akunndan. Biblu’n kan sran mɔcuɛ mɔ be cɛnnin be’n be ndɛ. c Amun kwla fa blɛ be suan be tinuntinun be su like. Kɛ amún súan yasua nin bla nin ba kanngan sɔ mɔ be cɛnnin be’n be su like’n, nán amun wla fi su kɛ be ti sran kɛ e sa. Kpɛkun amun bu like nga be su ndɛ’n kle e’n i akunndan. I wie yɛle kɛ, amun bu wafa nga be su ndɛ’n kle kɛ Ɲanmiɛn le tinmin naan ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ cɛ́n sran mun’n i su akunndan. Asa’n, an bu Zezi i cɛnlɛ’n i su akunndan kpa. Nán amun wla fi su kɛ sran kpanngban be wunnin nun. Ɔ maan e kwla lafi su.—1 Kor. 15:3-6, 20-22.

18. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa sran cɛnlɛ’n i su jue mun e yo e wun sa ye-ɔ? (An nian ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.)

18 An to “Ɲanmiɛn sulɛ jue” nga be kan sran cɛnlɛ ndɛ nun’n. d (Efɛ. 5:19) Jue sɔ’m be yo maan e lafi sran cɛnlɛ’n su kpa ekun. Maan e tie be kpɛkun e suan be tolɛ lele naan e si be to kpa. Kɛ é sú Ɲanmiɛn awlo lɔ’n maan e koko be su yalɛ. Asa’n, maan e mian e ɲin e suan be lele naan be ka e klun yɛ e bu be su akunndan. I liɛ’n sɛ e sran wie wu’n, Zoova úka e maan e wla kpɛ́n jue sɔ’m be nun ndɛ’n su kpɛkun ɔ́ fɔ́nvɔ e.

19. ?Sran cɛnlɛ’n i su ndɛ benin yɛ e kwla bu i su akunndan-ɔn? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ ?Á úsa be sɛ?” i nun.)

19 Maan ɔ yo e kɛ kɛ sa sɔ’m be ju’n nn e o lɛ sa. Wafa nga Zoova yili e’n ti’n, e kwla bu sa nga bé wá jú mɛn klanman’n nun lɔ’n be akunndan. Aniaan bla kun seli kɛ: “Kɛ mɔ n bu mɛn klanman’n nun tranlɛ’n i su akunndan dan’n ti’n, ɔ yo min kɛ n ti lɔ flɛli’m be nvan’n sa.” Maan e bu yasua nin bla nga be lafili Ɲanmiɛn su mɔ Biblu’n kan be ndɛ’n be su akunndan. ?Be nun oninfuɛ’n yɛ a kunndɛ kɛ á wún i-ɔ? ?Kosan benin yɛ a kunndɛ kɛ á fá úsɛ i-ɔ? Asa’n, maan e bu blɛ mɔ e nin e osufuɛ nga be wuli’n é wá trán likawlɛ’n i akunndan. Annzɛ kusu maan e bu ndɛ klikli nga é kán klé be’n nin wafa nga é wá tɔ́ be nun’n ɔ nin aklunjɔɛ nga é dí’n be akunndan wie.

20. ?Ngue yɛ a kunndɛ kpa kɛ á yó-ɔ?

20 Kɛ e bu sran cɛnlɛ’n i su akunndan’n, i sɔ’n yo maan e la Zoova i ase! Kɛ mɔ Zoova le tinmin m’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ cɛ́n sran mun’n ti’n, e si kɛ saan ɔ́ kpɛ́n su sakpa. I sɔ’n ti’n, maan e fua kpa kɛ é láfi sran cɛnlɛ ndɛ’n su titi. Sɛ e yo sɔ’n, é fá e wun é mántan Zoova kpa. Afin ɔ tali e tinuntinun e nda kɛ: ‘Ɔ sran mɔ a klo i kpa’n, ɔ́ wá cɛ́n!’

JUE 147 Ɲanmiɛn mán e anannganman nguan

a Sɛ ɔ awlɛn su sran wie wuli’n, e si kɛ sran cɛnlɛ ndɛ’n cici ɔ wla dan. ?Sanngɛ wafa yɛ a kwla yiyi like nga a lafi su’n nun kle sran uflɛ-ɔ? ?Ngue yɛ a kwla yo naan w’a wun i wlɛ weiin kɛ sran’m bé cɛ́n-ɔn? Like suanlɛ nga wá úka e naan y’a lafi su kpa kɛ bé cɛ́n sran mun sakpa.

b Be flɛ video sɔ’n kɛ Juste à notre porte. Ɔ fiteli afuɛ 2016 Novanblu JW Televiziɔn’n nun.

c An nian kuku nga be flɛ i kɛ “Sran mɔcuɛ nga Ɲanmiɛn cɛnnin be mɔ Biblu’n kan be ndɛ’n” i nun. Ɔ o afuɛ 2015 Utu 1 Sasafuɛ Tranwlɛ’n i bue 4 su.

d An nian jue fluwa nga be flɛ i kɛ To jue aklunjuɛ su manman Zoova i nun jue nga mun: “Mɛn uflɛ’n i nun tranlɛ’n” (Jue 139), “Maan e ɲin tran akatua’n su!” (Jue 144), ɔ nin “Ɔ́ flɛ́ be” (Jue 151). Asa’n, amun kwla tie Jue uflɛ nga mun wie: Juste à notre porte,” “Le monde nouveau,” ɔ nin Tu verras.” Be o jw.org su Blɔfuɛ nun.