Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 39

Kɛ e awlɛn su sran kun yaci Zoova sulɛ’n

Kɛ e awlɛn su sran kun yaci Zoova sulɛ’n

“I wun nga be jasoli aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n ɔ sɔnnin.”​—JUE. 78:40.

JUE 102 “An uka be mɔ be leman wunmiɛn’n”

I SU FITILƐ *

1. ?Kɛ be tu aniaan kun i awlɛn su sran kun asɔnun’n nun’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo i-ɔ?

 ATRƐKPA’N, b’a tu ɔ awlɛn su sran kun asɔnun’n nun. Nanwlɛ, kɛ i sɔ sa’n ju’n e awlɛn’n kpɔtɔ e klun. Be flɛ aniaan bla kun kɛ Ilda. * Ɔ seli kɛ: “Kɛ e nin min wun’n e jali m’ɔ dili afuɛ 41 yɛ ɔ wuli-ɔ. I wie’n yoli min ya dan. N buli i kɛ nn m’an wun wie. Kannzu i tɛfuɛ’n wo min ɲrun lɔ. Yɛle kɛ be tuli min wa’n asɔnun’n nun. Kpɛkun ɔ yacili i yi nin be mma nɲɔn mun ɔli. Nanwlɛ, ɔ yoli min ya lele kpeli nun.”

Kɛ e awlɛn su sran kun yaci Zoova i sulɛ mɔ e wla bo e wun’n, Zoova wun i wlɛ. (An nian ndɛ kpɔlɛ 2-3 be nun.) *

2-3. ?Kɛ nga Jue Mun 78:40, 41 fa kan’n sa’n, kɛ Zoova i sufuɛ kun yaci i sulɛ’n wafa sɛ yɛ Zoova i wun yo i-ɔ?

2 Kɛ anzi wie’m be kacili be sin be sili Zoova’n, i sɔ’n yoli Zoova i ya dan. (Zid. 6) Asa ekun’n, kɛ Izraɛlifuɛ m’ɔ klo be dan’n be yoli ɲin kekle i su kpɛ sunman’n, i sɔ’n kpɔtɔli i awlɛn’n. (An kanngan Jue Mun 78:40, 41 nun.) Andɛ kusu’n, kɛ i sufuɛ kun yaci i sulɛ’n, ɔ yo i ya dan. Ɔ maan kɛ i sɔ sa’n ju e su mɔ e wla bo e wun’n, ɔ wun i wlɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ wla e fanngan yɛ ɔ suan e bo.

3 Kɛ e awlɛn su sran kun yaci Zoova sulɛ’n like nga e kwla yo naan Zoova w’a uka e’n, é wá kɛ́n i ndɛ like suanlɛ nga nun. Kpɛkun é wá kán like nga e kwla yo naan y’a suan aniaan nga be osufuɛ wie yacili Zoova i sulɛ’n be bo’n, i ndɛ wie. Sanngɛ maan e dun mmua e kan ninnge nga kɛ i sɔ sa’n ju’n, ɔ fataman kɛ e yo’n be ndɛ.

NÁN BU Ɔ WUN FƆ

4. ?Kɛ ba kun yaci Zoova i sulɛ’n, wafa sɛ yɛ i si nin i nin be wun yo be-ɔ?

4 Kɛ ba kun yaci Zoova i sulɛ’n, kpɛ sunman’n i si nin i nin be bu be wun fɔ. Be se be wun kɛ atrɛkpa’n b’a ukaman be wa’n i kpa ti yɛ sa sɔ’n juli-ɔ. Kɛ be tuli aniaan bian kun m’ɔ suan Liki’n i wa yasua’n asɔnun’n nun’n, ɔ seli kɛ: “N buli min wun fɔ. N cɛnnin su laliɛ tɛtɛ bɔbɔ. Ɔ ju wie’n, n sun yɛ min awlɛn’n kpɛ min klun.” I sɔ sa’n juli aniaan bla kun mɔ be flɛ i kɛ Elizabɛti’n i su wie. Kɛ be tuli i wa yasua’n asɔnun’n nun’n, ɔ seli i wun kɛ: “Atrɛkpa’n, m’an ukaman min wa’n kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa. Yɛ m’an klemɛn i like kpa naan w’a klo Zoova kpa.”

5. ?Kɛ sran kun yaci Zoova i sulɛ’n, i sɔ’n fin wan?

5 Zoova mannin e tinuntinun e atin kɛ e fa e klunklo ajalɛ. Ɔ maan sɛ é sú i-o annzɛ e su sumɛn i-o, e bɔbɔ yɛ e fɛ i sɔ ajalɛ’n niɔn. Ba wie’m be si nin be nin’m b’a kleman be ajalɛ kpa, sanngɛ be bɔbɔ be fali ajalɛ kɛ bé sú Zoova titi. Wie’m be kusu be si nin be nin’m be miannin be ɲin be ukali be kpa naan be su Zoova. Sanngɛ kɛ be yoli kaklaka’n, be yacili Zoova i sulɛ. I kwlaa sɔ’n kle kɛ sɛ é sú Zoova annzɛ e su sumɛn i’n, ɔ fin e bɔbɔ. (Zoz. 24:15) I sɔ’n ti’n, ɔ fataman kɛ siɛ nin niɛn nga be wa wie yacili Zoova i sulɛ’n be se be wun kɛ be dunman nun ti yɛ sa sɔ’n juli-ɔ.

6. ?Kɛ siɛ annzɛ niɛn kun yaci Zoova i sulɛ’n, wafa sɛ yɛ ba’m be wun kwla yo be-ɔ?

6 Ɔ ju wie’n, siɛ’n annzɛ niɛn’n yɛ ɔ yaci Zoova i sulɛ-ɔ. Wie’m be liɛ bɔbɔ’n be jaso awlo nun. (Jue. 27:10) Sɛ laa’n siɛ sɔ’n annzɛ niɛn sɔ’n kle i mma’m be ajalɛ kpa’n, ba’m be wla kwla bo be wun tratra su. Kɛ be tuli aniaan bla kun m’ɔ suan Ɛstɛɛ’n i si’n i asɔnun’n nun’n, ɔ seli kɛ: “N sunnin dan ti’n min ɲinma nzue’n wá lé wíe min ti’n nun. Afin baba bɔbɔ yɛ ɔ seli kɛ ɔ suman Zoova kun-ɔn. N klo min baba dan. Ɔ maan kɛ be tuli i asɔnun’n nun’n, n kokoli dan. N tɔli su tukpacɛ bɔbɔ.”

7. ?Sɛ be tu gbanflɛn annzɛ talua kun i si annzɛ i nin asɔnun’n nun’n, ngue yɛ ɔ fataman kɛ i wla fi su-ɔ?

7 Gbanflɛn annzɛ talua, sɛ be tuli ɔ si annzɛ ɔ nin asɔnun’n nun’n, é yó ɔ yako. Nán ɔ wla fi su kɛ Zoova wun sa ng’ɔ o ɔ su’n i wlɛ naan ɔ yo i ya wie. Ɔ klo wɔ, yɛ kɛ a mian ɔ ɲin su i kpa titi’n ɔ yo i fɛ dan. I sɔ’n yo aniaan’m be fɛ wie. Sanngɛ nán se ɔ wun le kɛ ɔ dunman nun ti yɛ ɔ yacili Zoova i sulɛ-ɔ. Kɛ nga e fa kannin’n sa’n, Zoova mannin e tinuntinun e atin kɛ e fa e klunklo ajalɛ. Asa’n, kɛ sran kun fɛ i wun man Zoova mɔ be yo i batɛmun’n, ‘i bɔbɔ yɛ ɔ sua ajalɛ ng’ɔ fa be’n i su trɔ’n niɔn.’​—Gal. 6:5.

8. ?Sɛ e awlɛn su sran kun yaci Zoova i sulɛ’n, ngue yɛ e bɔbɔ e kwla yo-ɔ? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Sa ɔ sin Zoova wun” i nun wie.)

8 Kɛ e awlɛn su sran kun yaci Zoova i sulɛ’n, e se e wun kɛ cɛn kun’n ɔ́ sɛ́ i sin Zoova wun. ?Sanngɛ kwlaa naan sran sɔ’n w’a ba’n, ngue yɛ e bɔbɔ e kwla yo-ɔ? Ɔ fata kɛ e yo naan e nin Zoova e afiɛn mantan kpa titi. Sɛ e yo sɔ’n, é klé e osufuɛ nga be te su Zoova’n be ajalɛ kpa. Sanngɛ é klé sran ng’ɔ yacili Zoova i sulɛ’n i ajalɛ kpa wie. Asa ekun’n, é ɲán wunmiɛn é jrán sa sɔ’n i ɲrun kekle. Maan e kan ninnge trele wie mɔ e kwla yo naan sa sɔ’n w’a sɔn e nun’n, be ndɛ.

LIKE NGA A KWLA YO NAAN A NIN ZOOVA AMUN AFIƐN W’A MANTAN KPA TITI’N

9. ?Sɛ e awlɛn su sran kun yaci Zoova i sulɛ’n, ngue yɛ e kwla yo naan e nin Zoova e afiɛn w’a mantan kpa titi-ɔ? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Sɛ ɔ awlɛn su sran kun yacili Zoova i sulɛ’n, ndɛ mma nga’m be kwla wla ɔ fanngan kpa” i nun wie.)

9 Sɛ ɔ awlɛn su sran kun yaci Zoova i sulɛ’n, yo like kwlaa nga a kwla yo naan a nin Zoova amun afiɛn w’a mantan kpa titi’n. Asa ekun’n, uka ɔ osufuɛ nga be te su Zoova’n naan be nin i be afiɛn mantan kpa wie. I sɔ yolɛ’n ti cinnjin kpa. ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ a kwla yo sɔ-ɔ? Kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun cɛn kwlakwla yɛ bu su akunndan. Kpɛkun tran aɲia’m be kwlaa be bo. Sɛ a yo sɔ’n, Zoova mán ɔ wunmiɛn naan w’a kwla jran kekle. I sɔ yɛ aniaan bla kun m’ɔ suan Zoana’n ɔ yoli-ɔ. Kɛ i si nin i niaan bla be yacili Zoova i sulɛ’n, ɔ seli kɛ: “N kanngannin Abigaɛli nin Estɛɛ nin Zɔbu nin Zozɛfu ɔ nin Zezi be su ndɛ’n nun. I sɔ’n wlali min fanngan kpa yɛ ɔ yoli maan min wla guali ase. Kpɛkun ɔ ukali min naan m’an bu akunndan kpa. E jue uflɛuflɛ mun kusu be wlali min fanngan kpa wie.”

10. ?Sɛ sa sɔ’n ti’n e wla bo e wun’n, wafa sɛ yɛ ndɛ ng’ɔ o Jue Mun 32:6-8 nun’n kwla uka e-ɔ?

10 Like kun ekun mɔ a kwla yo’n, yɛle Zoova srɛlɛ’n. Srɛ Zoova naan kan wafa nga ɔ wun yo wɔ’n i ndɛ kle i. Blɛ kwlaa nga ɔ wla bo ɔ wun’n, srɛ i. Kɛ á srɛ́ i’n, se i kɛ ɔ uka wɔ naan a bu sa sɔ’n kɛ nga i bɔbɔ fa bu i’n sa. Kpɛkun ‘ɔ kle wɔ like, yɛ ɔ kle wɔ atin m’ɔ ti mɔ a fa su’n.’ (An kanngan Jue Mun 32:6-8 nun.) Ɔ ju wie’n, kɛ ɔ ko yo naan y’a kan e klun ndɛ y’a kle Zoova’n, ɔ kwla yo kekle kpa man e. Sanngɛ Zoova wun wafa nga e wun yo e’n i wlɛ. Ɔ klo e dan yɛ ɔ kunndɛ kɛ e kan e klun ndɛ kwlaa e kle i.​—Tul. 34:6; Jue. 62:8, 9.

11. ?Kɛ nga Ebre Mun 12:11 fa kan’n sa’n, wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu fɔ nga Zoova tu e’n niɔn? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Kɛ be tu sa tɛ yofuɛ kun asɔnun’n nun’n, i sɔ’n kle kɛ Zoova klo e” i nun wie.)

11 Like uflɛ mɔ a kwla yo i ekun’n, yɛle kɛ suan ajalɛ nga asɔnun kpɛnngbɛn’m be fali’n i bo. Zoova yɛ ɔ seli kɛ be tu be nga be yo sa tɛ’n asɔnun’n nun-ɔn. Klolɛ m’ɔ klo e’n i ti yɛ ɔ fɛli i sɔ ajalɛ’n niɔn. Asa’n, e kwlaa e ɲan ajalɛ’n sɔ’n i su ye. Sran ng’ɔ yoli sa tɛ bɔbɔ’n ɔ ɲan su ye wie. (An kanngan Ebre Mun 12:11 nun.) Aniaan wie’m be kwla se kɛ ajalɛ nga asɔnun kpɛnngbɛn’m be fali’n timan kpa. Nán e fa e su e sie be nuan bo. Afin wie liɛ’n kɛ bé kán ndɛ’n, be kan wie be yaci wie lɛ. Wie liɛ bɔbɔ’n be siman ndɛ’n i ngba nun. I sɔ’n ti’n, sɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be fali ajalɛ kun’n, nán e kan be wun ndɛ tɛtɛ. Sanngɛ maan e suan be bo. Afin be niannin Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun naan b’a fa ajalɛ sɔ’n, yɛ be dili ndɛ’n kɛ nga Zoova bɔbɔ fa klo’n sa.​—2 Nyo. 19:6.

12. ?Kɛ aniaan wie’m be suannin ajalɛ nga asɔnun kpɛnngbɛn’m be fali’n i bo’n, wafa sɛ yɛ i bo’n guali-ɔ?

12 Sɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be tu e awlɛn su sran kun asɔnun’n nun naan e suan ajalɛ sɔ’n i bo’n, i sɔ’n kwla yo maan sran sɔ’n sɛ i sin Zoova wun. Elizabɛti mɔ e kɛnnin i ndɛ’n seli kɛ: “Kɛ be tuli min wa’n asɔnun’n nun’n, e nin i y’a yoman ninnge mun likawlɛ kun. Nanwlɛ, i sɔ yolɛ’n w’a yoman pɔpɔ kaan sa. Sanngɛ kɛ ɔ sɛli i sin Zoova wun’n, i bɔbɔ seli kɛ kɛ be tuli i asɔnun’n nun’n, i sɔ’n yoli i ye. Kpɛkun ɔ wunnin ninnge kaka wlɛ. Ndɛ ng’ɔ kannin’n ti’n, n wunnin i wlɛ kɛ e bɔbɔ e kpa yolɛ ti yɛ Zoova tu e fɔ-ɔ.” Aniaan bla’n i wun’n mɔ be flɛ i kɛ Marki’n, ɔ kan guali su kɛ: “Kɛ e wa’n sɛli i sin’n ɔ seli min kɛ, kɛ mɔ e nin i y’a yoman ninnge mun likawlɛ kun’n, i ti yɛ ɔ kwla sɛli i sin-ɔn. Nanwlɛ, kɛ Zoova ukali e mɔ e kwla yoli i klun sa’n, i sɔ’n yo min fɛ dan.”

13. ?Sɛ sa sɔ’n ti’n e wla bo e wun’n, like uflɛ benin yɛ e kwla yo-ɔ?

13 Like uflɛ mɔ a kwla yo’n, yɛle kɛ kan ɔ klun ndɛ kle ɔ janvuɛ nga be kwla wun ɔ su sa’n i wlɛ’n. Asa ekun’n, fa ɔ wun mantan aniaan nga b’a tin Zoova i sulɛ’n nun’n. Aniaan sɔ’m be kwla uka wɔ naan ɔ wla w’a boman ɔ wun dan. (Nya. 12:25; 17:17) Zoana mɔ e kɛnnin i ndɛ’n seli kɛ: “Ɔ ju wie’n, ɔ yo min kɛ min ngunmin yɛ n wo-ɔ. Sanngɛ kɛ n kan min klun ndɛ n kle min janvuɛ kpa mun’n, i sɔ’n uka min kpa.” ?Yɛ sɛ a kan ɔ klun ndɛ kle ɔ janvuɛ mun naan be kan ndɛ wie m’ɔ timan su’n nin? ?Ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

14. ?Ngue ti yɛ ‘sɛ be lo e ngasi’n ɔ fata kɛ e yaci sa nga be yoli e’n e cɛ klun ufue su-ɔ’?

14 Sɛ a kan ɔ klun ndɛ kle ɔ janvuɛ mun naan be kan ndɛ wie m’ɔ timan su’n, nán fa ya. Afin e kwlakwla ɔ ju wie’n e nuan fite tɛtɛ. (Zak. 3:2) Asa ekun’n, fɔ o e kwlaa e nun. Ɔ maan sɛ a kan ɔ klun ndɛ kle aniaan kun naan ɔ siman wafa ng’ɔ kwla fɔnvɔ ɔ’n annzɛ ɔ kan ndɛ wie m’ɔ timan su’n, nán fɛ i wun ya. Nán ɔ wla fi ndɛ yɛ mɔ akoto Pɔlu kannin’n su. Ɔ seli kɛ: “Sɛ amun wiengu yo amun sa’n, maan ɔ sɔn amun nun. Asa ekun’n, kannzɛ be loli sran kun i ngasi’n, maan ɔ yaci sa nga be yoli i’n ɔ cɛ klun ufue su.” (Kol. 3:13) Aniaan bla kun mɔ be tuli i osufuɛ kun asɔnun’n nun’n, ɔ seli kɛ: “Aniaan wie’m be kunndɛli kɛ bé wlá min fanngan. Sanngɛ i sɔ yolɛ nun’n be loli min ngasi. Zoova fanngan nun’n, n yacili aniaan sɔ’m be wun sa’n n cɛli be.” ?Sɛ be tu aniaan kun i osufuɛ kun asɔnun’n nun’n, ngue yɛ aniaan onga’m be kwla yo naan b’a ukɛ i-ɔ?

LIKE NGA ANIAAN ONGA’M BE KWLA YO’N

15. ?Ngue yɛ e kwla yo fa uka aniaan nga be tuli be osufuɛ kun asɔnun’n nun’n niɔn?

15 Kɛ aniaan nga be tuli be osufuɛ wie asɔnun’n nun’n be kɔ aɲia’m be bo’n, maan e sɔ be nun klanman. Aniaan bla kun mɔ be flɛ i kɛ Miriamun’n seli kɛ, kɛ be tuli i niaan bian asɔnun’n nun’n, aɲia’m be bo kɔlɛ’n kunnin i srɛ. Ɔ kan guali su kɛ: “Ndɛ nga aniaan’m bé wá kán ti’n, srɛ kunnin min. Sanngɛ kɛ n juli lɔ’n, aniaan kpanngban be seli min kɛ sa sɔ’n yo be ya wie. Yɛ b’a kanman min niaan bian’n i wun ndɛ tɛtɛ. Blɛ kekle sɔ’n nun’n, be suannin min bo ti’n min wla w’a boman min wun dan.” Aniaan bla uflɛ seli kɛ: “Kɛ be tuli e wa’n asɔnun’n nun’n, aniaan’m be wa fɔnvɔli e. Wie’m be seli e kɛ be wunman ndɛ nga bé kán fá wlá e fanngan’n. Sanngɛ kɛ ń sún’n, be nin min yɛ e sun-ɔn. Wie’m be liɛ’n be klɛli min fluwa fa wlali min fanngan. Nanwlɛ, be suannin min bo kpa.”

16. ?Wafa sɛ yɛ e kwla suan aniaan nga be tuli be osufuɛ wie asɔnun’n nun’n be bo-ɔ?

16 Maan e suan aniaan nga be tuli be osufuɛ wie asɔnun’n nun’n be bo titi. Blɛ kekle sɔ’n nun yɛ ɔ fata kɛ e suan be bo yɛ e yi i nglo kɛ be ndɛ lo e kpa’n niɔn. (Ebr. 10:24, 25) Aniaan sɔ’m be nun wie’m be sieli i nzɔliɛ kɛ aniaan onga’m be nin be yo kɛ be tuli be asɔnun’n nun wie sa. Yɛle kɛ be faman be wun be mantanman be kɛ laa’n sa kun. Nán e yo sɔ wie. Sanngɛ maan e suan be bo yɛ e wla be fanngan. I li gbanflɛn annzɛ talua nga be si annzɛ be nin yacili Zoova sulɛ’n, yɛ ɔ fata kɛ e yo sɔ be lika kpa’n niɔn. Be flɛ aniaan bla kun kɛ Maria. Be tuli i wun’n asɔnun’n nun yɛ bian’n tuli awlo’n nun. Aniaan bla’n seli kɛ: “Aniaan wie’m be bali awlo lɛ be wa tɔnnin like yɛ be ukali min naan m’an kle min mma’m be like. Kɛ ń sún’n be nin min yɛ e sun-ɔn. Yɛ kɛ aniaan wie’m be kan min wun ndɛ’n, be kpli min ti. Nanwlɛ, be wlali min fanngan kpa.”​—Rɔm. 12:13, 15.

Ɔ fata kɛ e suan aniaan nga be osufuɛ wie yacili Zoova i sulɛ’n be bo. (An nian ndɛ kpɔlɛ 17 nun.) *

17. ?Ngue yɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla yo fa fɔnvɔ aniaan nga be osufuɛ kun yacili Zoova i sulɛ’n niɔn?

17 Asɔnun kpɛnngbɛn mun, amun yo like kwlaa nga amun kwla yo naan amun a wla aniaan nga be tuli be osufuɛ wie asɔnun’n nun’n be fanngan. Amun yɛ Zoova seli amun kɛ amun fɔnvɔ aniaan sɔ mun-ɔn. (1 Tes. 5:14) Kɛ amun kɔ aɲia’m be bo’n, kwlaa naan w’a bo i bo ɔ nin kɛ ɔ ko wie’n, amun nin be koko yalɛ naan amun wla be fanngan. Asa ekun’n, amun ko nian be osu yɛ amun nin be srɛ Ɲanmiɛn. Amun nin be bo jasin fɛ’n likawlɛ, yɛ kɛ amún sú Ɲanmiɛn awlo lɔ’n amun yia be cɛn kunngun. Ɔ fata kɛ amun fɔnvɔ aniaan sɔ mɔ be wla w’a bo be wun’n. Kpɛkun amun kle be kɛ amun klo be naan be ndɛ lo amun.​—1 Tes. 2:7, 8.

NÁN Ɔ SA SIN BUBU WƆ YƐ FA Ɔ WLA GUƐ I ZOOVA SU TITI

18. ?Kɛ nga 2 Piɛli 3:9 fa kan’n sa’n, ngue yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sa tɛ yofuɛ’m be yo-ɔ?

18 Zoova “kunndɛman kɛ sran kun sa nunnun. Sanngɛ ɔ kunndɛ kɛ sran kwlaa kaci i akunndan’n.” (An kanngan 2 Piɛli 3:9 nun.) Kannzɛ aniaan kun yo sa tɛ dan’n, sanngɛ ɔ yimɛn i ase. Nán e wla fi su kɛ sa tɛ yofuɛ’m be ti yɛ Zoova fɛli i Wa kunngba cɛ’n fa kpɔli e ti-ɔ. Ɔ maan aniaan nga be yo sa tɛ’n, Zoova uka be naan be sa be sin i wun. Yɛ ɔ lafi su kɛ bé sá be sin cɛn kun. I sɔ’n i ɲin fite ba wannzofuɛ’n i su sunnzun ase nga Zezi fali’n nun. (Lik. 15:11-32) Aniaan kpanngban be yacili Zoova i sulɛ. Sanngɛ i sin’n be wa sali be sin be Si m’ɔ klo be’n i wun. Kɛ be yoli sɔ’n, aniaan’m be sɔli be nun klanman. Elizabɛti mɔ e kɛnnin i ndɛ’n, i wa’n sɛli i sin Zoova wun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n aklunjɔɛ’n kunnin i kpo. Ɔ seli kɛ: “Kɛ be tuli min wa’n asɔnun’n nun’n, aniaan kpanngban be seli min kɛ nán min sa sin bubu min naan ɔ́ sɛ́ i sin cɛn kun.”

19. ?Ngue ti yɛ e kwla fa e wla e guɛ i Zoova su titi-ɔ?

19 Maan e fa e wla kwlaa e guɛ i Zoova su titi. Afin kɛ ɔ se e kɛ e yo like kun’n, e bɔbɔ e kpa yolɛ ti yɛ ɔ se e sɔ-ɔ. Be kwlaa nga be su i mɔ be yi i nglo kɛ be klo i’n, be ndɛ lo i, ɔ yo be ye yɛ ɔ si be aunnvuɛ. Asa ekun’n, blɛ kekle nun’n ɔ yiman be ase. (Ebr. 13:5, 6) Marki mɔ e kɛnnin i ndɛ’n seli kɛ: “Zoova su yiman e ase le. Blɛ kekle nun’n, ɔ́ súan e bo titi.” Asa’n, Zoova fá ‘wunmiɛn m’ɔ tra klɔ sran liɛ’n’ mán e titi. (2 Kor. 4:7) Kannzɛ e awlɛn su sran kun yacili Zoova i sulɛ’n, sanngɛ e nin Zoova e afiɛn kwla mantan kpa titi. I sɔ’n ti’n, maan e mian e ɲin e yo sɔ kpɛkun e lafi su kɛ e awlɛn su sran’n kwla sɛ i sin Zoova wun.

JUE 44 Afɛfuɛ’n i Ɲanmiɛn srɛlɛ

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Kɛ e awlɛn su sran kun yaci Zoova i sulɛ’n, i sɔ’n yo e ya dan. Kɛ i sɔ sa liɛ’n ju’n wafa nga Zoova i wun yo i’n, é wá kɛ́n i ndɛ like suanlɛ nga nun. Asa’n, é wá kán like nga aniaan nga be osufuɛ wie yacili Zoova i sulɛ’n be kwla yo naan b’a jran kekle naan b’a su Zoova kpa titi’n, i ndɛ. Kpɛkun é wá kán like nga aniaan onga’m be kwla yo naan b’a suan aniaan sɔ’m be bo’n, i ndɛ wie.

^ ndɛ kpɔlɛ 1 Like suanlɛ nga nun’n, e kacili sran wie’m be dunman’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 79 FOTO’M BE SU NDƐ’N: Aniaan bian kun m’ɔ yacili Zoova i sulɛ’n, ɔ su tu i awlo’n nun. I sɔ’n ti’n, i yi nin i mma’m be su sun.

^ ndɛ kpɔlɛ 81 FOTO’M BE SU NDƐ’N: Asɔnun kpɛnngbɛn nɲɔn b’a ba aniaan bla’n nin i mma’m be fanngan wlalɛ.