Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Ngwlɛlɛ ndɛ mɔ be kwla uka e naan e nin e wiengu mun y’a tran klanman’n

Ngwlɛlɛ ndɛ mɔ be kwla uka e naan e nin e wiengu mun y’a tran klanman’n

E Yifuɛ’n man e afɔtuɛ wie mun naan e nin sran kwlaa y’a tran klanman. Maan ɔ wie awlo lɔ-o, e junman su lɔ-o, annzɛ lika uflɛ-o, sɛ e nanti i afɔtuɛ’m be su’n, e nin sran mun é tí e wun aniɛn. Maan e fa e ɲin e sie i afɔtuɛ sɔ’m be nun wie’m be su.

Maan e yaci sa e cɛ

“Sɛ amun wiengu yo amun sa’n, maan ɔ sɔn amun nun. Asa ekun’n, kannzɛ be loli sran kun i ngasi’n, maan ɔ yaci sa nga be yoli i’n ɔ cɛ klun ufue su.”—​KOLƆSUFUƐ MUN 3:13.

E kwlakwla e fɔn. Ɔ maan sɛ sran kun lo e ngasi’n, ɔ fata kɛ e yaci e cɛ i. Kɛ e ko yaci sran sɔ’n i wun sa’n ko cɛ i’n, ɔ fataman kɛ e fɛ i wun ndɛ sie e klun. Kpɛkun sɛ sran’n yoli e tɛ’n, nán maan e yo i wie. Asa ekun’n, nán e jran sa ng’ɔ yoli’n su e kan ndɛ kun. (Rɔmunfuɛ Mun 12:17) ?Yɛ sɛ sa nga sran’n yoli e’n ɔ yo e ya dan naan e kwlá yaci cɛmɛn i nin? I lɛ nun’n, maan e ko wun sran’n i wun aamiɛn naan e siesie e afiɛn. Blɛ sɔ’n nun’n, nán e kunndɛ ndɛ fɛ. Sanngɛ maan e yo like kwlaa nga e kwla yo naan e nin sran’n y’a ti e wun aniɛn’n.—​Rɔmunfuɛ Mun 12:18.

Maan e yo wun ase kanfuɛ yɛ e bu e wiengu’m be sran

“An yo wun ase kanfuɛ naan an bu amun wiengu mun kɛ be ti kpa tra amun.”—​FILIPUFUƐ MUN 2:3.

Sɛ e yo wun ase kanfuɛ naan e bu e wiengu’m be sran’n, bé fá be wun mántan e. Afin be si kɛ e bu be sran naan e su guaman be ɲin ase. Sanngɛ sɛ e bu i kɛ e ti kpa tra e wiengu mun annzɛ cɛn kwlaa e kunndɛ kɛ e ndɛ liɛ nga e kan’n i su yɛ sran’m be di’n, e nin be é kán ndɛnngan titi yɛ e nin be su timan e wun aniɛn le. Asa’n, sran’m bé wánndi e yɛ e su ɲanman janvuɛ kaka annzɛ e su ɲanman wie mlɔnmlɔn.

Nán e kpa sran nun

“Ɲanmiɛn kpaman sran nun. Sanngɛ nvle kwlaa nun’n, sran ng’ɔ sro i m’ɔ yo sa ng’ɔ ti kpa’n, i sɔfuɛ’n yɛ i klun jɔ i wun-ɔn.”—​SA NGA BE YOLI’N 10:34, 35.

Ɲanmiɛn buman sran wie’m be kpa traman wie. Ɔ nianman e finwlɛ’n annzɛ e aniɛn’n, annzɛ ninnge nga e le i’n, annzɛ e wunnɛn kplo’n naan w’a sɔ e nun. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Ɔ yoli maan nvlenvle’m be kwlaa be fin sran kunngba.” (Sa Nga Be Yoli’n 17:26) Ɔ maan e kwlaa nga e o asiɛ’n su’n, e ti niaan. I sɔ’n ti’n, maan e bu sran’m be kwlaa be sran yɛ e yo be ye. Sɛ e yo sɔ’n, bé dí aklunjɔɛ, e bɔbɔ é dí aklunjɔɛ yɛ e Yifuɛ’n i klun jɔ́ e wun.

Maan e yo wɛtɛɛfuɛ

“Amun yo wɛtɛɛfuɛ.”—​KOLƆSUFUƐ MUN 3:12.

Sran ng’ɔ ti wɛtɛɛfuɛ’n kɛ sran’m be nin i be o’n be wun kpaja be yɛ be kan be klun ndɛ be kle i. Asa’n sɛ ɔ yo like wie naan ɔ timan su’n, be kwla kan kle i. Afin be si kɛ ɔ su fa yoman ndɛ. Sran ng’ɔ ti wɛtɛɛfuɛ’n kɛ sran kun fa ya kan ndɛ tɛtɛ kle i’n, ɔ tɛ i su amanniɛn su. Nyanndra Mun ndɛ tre 15 i mma 1 kɛn i sɔ liɛ’n i ndɛ se kɛ: “Sɛ sran fa ya kan ndɛ tɛ kle wɔ naan a tɛ i su amanniɛn su’n, i ya’n ɔ jɔ. Jɔlɛ tɛ’n ɔ klɔklɔ ya.”

Maan e yo klun ufuefuɛ yɛ e si ye

“Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ klun jɔ kpa tra kɛ be cɛ wɔ like’n.”—​SA NGA BE YOLI’N 20:35.

Andɛ’n, sran sunman be ti awɛnfuɛ yɛ be bu be ngunmin be wun akunndan. Sanngɛ be nga be klun ti ufue’n, be liɛ’n be di aklunjɔɛ. (Liki 6:38) Like nga ti yɛ be di aklunjɔɛ’n yɛle kɛ be klo sran tra sika. Kpɛkun kɛ sran kun yo like kun man be’n, be si ye. (Kolɔsufuɛ Mun 3:15) ?Wan mun yɛ a klo be-ɔ? ?Be nga be ti awɛnfuɛ’n annzɛ be nga be ti klun ufuefuɛ’n niɔn? E si kɛ be nga be klun ti ufue’n yɛ a klo be-ɔ. Ɔ maan ɔ kusu yo klun ufuefuɛ wie.—​Matie 7:12.