Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Maan e fa e ɲin e sie i e wiengu’m be nzuɛn kpa’n su

Maan e fa e ɲin e sie i e wiengu’m be nzuɛn kpa’n su

Like nga ti yɛ sran’m be kpli be di be wiengu’m be jɔlɛ’n

Sran ng’ɔ bu i ngunmin i wun akunndan’n, ɔ cɛman naan w’a kpli w’a di i wiengu’m be jɔlɛ. I kpa bɔbɔ’n, ɔ bu i kɛ ɔ ti kpa tra be. Sɛ i sɔ ayeliɛ’n ti aya’n, nn é sé kɛ sran kwlakwla kwla tɔ nun. Fluwa kun (Encyclopædia Britannica) seli kɛ: “Aniɛn wie’m be jran wafa nga be yo ninnge mun, nin like nga be di’n, nin wafa nga be wlawla be wun’n, nin ninnge nga be lafi su’n, ɔ ninnge uflɛ wie mun ekun be su, be se kɛ be ti kpa tra aniɛn wie mun.” ?É yó sɛ naan y’a buman akunndan kɛ ngalɛ’n sa wie?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“An yo wun ase kanfuɛ naan an bu amun wiengu mun kɛ be ti kpa tra amun.”​—FILIPUFUƐ MUN 2:3.

Like nga ndɛ sɔ’n kle e’n. Sɛ e kunndɛman kɛ é tú e wun’n, ɔ fata kɛ e kan e wun ase. Sɛ e ti wun ase kanfuɛ’n, é wún i wlɛ kɛ e wiengu’m be si ninnge wie’m be yo tra e. E kwlá seman kɛ aniɛn kun o lɛ’n, be ngunmin yɛ be si ninnge kpakpa’m be yo annzɛ be si ngwlɛlɛ tra aniɛn onga’m be kwlaa-ɔ.

Maan e kan bian kun mɔ be flɛ i kɛ Sefanin’n, i ndɛ kan. Laa’n, ɔ bu sran’m be wun akunndan tɛ. Sanngɛ blɛblɛblɛ, ɔ wa kacili i akunndan’n. Ɔ seli kɛ: “N bu i kɛ, sɛ sran kun waan ɔ buman sran’m be wun akunndan tɛ, ɔ fata kɛ ɔ bu i kɛ i wiengu’m be kpa trɛ i. Asa ekun’n, n si kɛ n siman sa ngba. Ɔ maan sran uflɛ kwla kle min like.”

?Ngue yɛ e kwla yo-ɔ?

Maan e di e wun nanwlɛ kɛ e kwla fɔn. Asa ekun’n, maan e wun i wlɛ kɛ e wiengu’m be si ninnge wie’m be yo tra e. Yɛ nán e bu i kɛ sran akpasua kun nunfuɛ’m be kwlakwla be yi nzuɛn tɛ kunngba’n i nglo.

Ɔ fataman kɛ e bu sran kun m’ɔ kan aniɛn uflɛ’n i wun akunndan tɛ. I lɛ nun’n, maan e usa e wun kɛ:

Maan e wun i wlɛ kɛ e wiengu’m be si ninnge wie’m be yo tra e.

  • ‘?Ayeliɛ nga sran’n yi i nglo mɔ n klomɛn i’n, ɔ timan kpa annzɛ kɛ mɔ i ayeliɛ liɛ’n nin min liɛ’n timan kun’n, i ti yɛ n klomɛn i-ɔ?’

  • ‘?Sran sɔ’n kwla wun i kɛ n kusu n yi nzuɛn tɛtɛ wie’m be nglo?’

  • ‘?Ninnge benin mun yɛ sran sɔ’n si be yo tra min-ɔn?’

Sɛ kɛ é tɛ́ kosan sɔ’m be su e di nanwlɛ’n, e su buman sran sɔ’n i wun akunndan tɛ kun. Sanngɛ é wún i kɛ sran sɔ’n yi nzuɛn kpakpa wie’m be nglo.