Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Maan e tra sran fanunfanun janvuɛ

Maan e tra sran fanunfanun janvuɛ

Like nga ti yɛ sran’m be kpli be di be wiengu’m be jɔlɛ’n

Sɛ e faman e wun e mantanman be nga e bu be wun akunndan tɛ’n, e su yaciman be wun akunndan tɛ bulɛ le. Sɛ be nga be akunndan bulɛ wafa’n nin be ayeliɛ’n nin e liɛ’n be ti kun’n, be ngunmin yɛ e tra be janvuɛ’n, é bú i kɛ wafa nga e yo ninnge mun’n i ngunmin yɛ ɔ ti kpa-ɔ.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“Amun kusu an klo e wie.”​—2 KORƐNTIFUƐ MUN 6:13.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Sɛ be nga e nin be ti kun’n be ngunmin yɛ e klo be’n, e su siman ninnge kpanngban. Kɛ ɔ ko yo naan i sɔ sa’n w’a juman e su’n, maan e tra sran fanunfanun janvuɛ.

Like ng’ɔ kwla uka e naan y’a tra sran fanunfanun janvuɛ’n

Kɛ e fa e ɲin e sie i e wiengu’m be su mɔ e si be kpa’n, e wun like nga ti yɛ be yoman ninnge mun kɛ e sa’n i wlɛ. Asa ekun’n, sɛ e klo be’n, e wla fí su kɛ e ninnge yolɛ wafa’n timan kun bɔbɔ. Kpɛkun é bú be sran yɛ é sí be aunnvuɛ.

Maan e kan bla kun m’ɔ suan Nazare’n i ndɛ. Laa’n, ɔ kloman aofuɛ mun. Ɔ kannin like ng’ɔ ukɛli i naan w’a kaci i akunndan’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “E nin be e yoli ninnge wie mun likawlɛ. I wie yɛle kɛ e nin wie mun e dili junman likawlɛ. Kɛ n yoli sɔ’n, n ma wunnin i wlɛ kɛ ndɛ nga be kɛn i sran sɔ’m be su’n, ɔ nin be su ndɛ nga n ma sili i’n, ɔ timan kun kaan sa. Kɛ e tra sran fanunfanun janvuɛ’n, i sɔ’n yo maan e wun i wlɛ kɛ be nga be kan aniɛn kunngba’n be ngba’n be timan kun. Ɔ maan e klo be yɛ e bu be tinuntinun be sran.”

?Ngue yɛ e kwla yo-ɔ?

Maan e kunndɛ wafa nga e nin be nga be fin nvle uflɛ nun’n, annzɛ be kan aniɛn uflɛ’n be nun kun e kwla koko yalɛ’n. Blɛ sɔ’n nun’n:

  • E kwla se i kɛ ɔ kɛn i su ndɛ kan kle e.

  • E kwla yiɛ i naan e wla asa.

  • Kɛ ɔ́ kɛ́n i su ndɛ’n maan e sie e su kpa naan e wun like ng’ɔ ti i cinnjin’n i wlɛ.

Sɛ e si sa ng’ɔ tɔli i su’n yɛ e wun wafa nga sa sɔ’n ɲannin ta i su’n i wlɛ’n, é wún like nga ti yɛ ɔ yoman ninnge mun kɛ e sa’n i wlɛ wie. Ɔ maan, é kló sran sɔ’n, nin i nvle nunfuɛ mun.