Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sran’m be wiengu wun akunndan tɛ bulɛ’n: ?w’a sa ɔ wie?

Sran’m be wiengu wun akunndan tɛ bulɛ’n: ?w’a sa ɔ wie?

Sran’m be wiengu wun akunndan tɛ bulɛ’n ti kɛ tukpacɛ sa. Be nga i sɔ tukpacɛ’n wo be wun’n be fɛ kpa. Yɛ sran’m be dan lika be siman kɛ i sɔ tukpacɛ’n wo be wun bɔbɔ.

Sran’m be kpli be di be nga be nin be finman nvle kunngba nun’n mɔ be kplo’n nin be klɔ’n, nin be aniɛn timan kun’n, be jɔlɛ. Asa ekun’n, be di be nga be nin be kɔman asɔnun kunngba nun’n annzɛ be nin be timan kun’n be jɔlɛ. Asa’n, yasua’m be di bla’m be jɔlɛ yɛ bla’m be kusu be di yasua’m be jɔlɛ. Wie mun ekun be jran sran kun i afuɛ’n, nin wafa nga be tɛli i’n, nin tukpacɛ ng’ɔ wo i wun’n, nin i sran waka’n, be su be di i jɔlɛ. Ɔ nin i sɔ ngba’n sran’m be se be wun kɛ be diman be wiengu’m be jɔlɛ.

?Ɔ kusu a kpli di ɔ wiengu’m be jɔlɛ wie? Sɛ sran kun bu i wiengu’m be wun akunndan tɛ’n, e kwla sie i sɔ liɛ’n i nzɔliɛ ndɛndɛ. Sanngɛ sɛ e bɔbɔ yɛ e yo sɔ’n, i sɔ liɛ’n i wlɛ wunlɛ ti kekle. Maan e di e wun nanwlɛ, e ngba e kpli e di e wiengu’m be jɔlɛ. Be flɛ fluwa sifuɛ kun kɛ Davidi Wiliamun. Ɔ seli kɛ: “Sɛ sran kun bu sran akpasua kun i wun akunndan tɛ naan ɔ nin be nun kun yia’n, ɔ nin i yoman kɛ sran onga’m be sa. Sanngɛ i bɔbɔ siman kɛ ɔ su yo i sɔ like’n.”

Be flɛ bian kun kɛ Yovika. Ɔ fin Abloki. Be nvle sɔ’n nun lɔ’n sran akpasua kaan kun be tran lɔ. Yovika seli kɛ: “Nanwlɛ ti kpa, n buli i kɛ sran akpasua sɔ’n be timan sran kpa. Kɛ mɔ n se min wun kɛ be wun akunndan nga n bu’n ti nanwlɛ’n ti’n, n siman kɛ n su di be jɔlɛ kɛ ngalɛ sa.”

Awa kpanngban be kpɛ mmla naan sran’m b’a jranman be wunnɛn kplo’n su b’a seman kɛ be ti kpa tra be wiengu mun naan b’a buman be wiengu’m be wun akunndan tɛ kun. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, sran’m be te di be wiengu’m be jɔlɛ. ?Ngue ti-ɔ? Afin mmla sɔ’m be tannin sran’m be ninnge wie’m be yolɛ ngunmin. Sanngɛ be kwlá kaciman akunndan nga sran’m be bu’n, ɔ nin wafa nga be wun yo be’n. Kusu nn sran’m be jɔlɛ dilɛ’n, ɔ bo i bo sran kun i akunndan’n nin i awlɛn’n nun. ?Sran’m bé yáci be wiengu’m be jɔlɛ dilɛ cɛn kun le? ?Sɛ é kwlá sé’n sran’m be jɔlɛ dilɛ’n le ayre?

Ndɛ akpasua nga i sin liɛ’m be nun’n, é wá kán ninnge nnun mɔ be ukali sran kpanngban naan b’a yaci be wiengu’m be wun akunndan tɛ bulɛ.