Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Maan e si ndɛ’n nun kpa

Maan e si ndɛ’n nun kpa

Like nga ti yɛ sran’m be kpli be di be wiengu’m be jɔlɛ’n

Ɔ ju wie’n, sran’m be jran be wiengu’m be su ato ndɛ wie’m be su be di be jɔlɛ. Maan e fa e ɲin e sie i ndɛ nga’m be su.

  • Junman su kpɛn sunman be bu i kɛ bla’m be kwlá diman junman nga be dilɛ’n nun’n, ɔ fata kɛ be si ninnge wie’m be yo annzɛ be ɲan wunmiɛn annzɛ be si ngwlɛlɛ kpa’n.

  • Blɛ wie nun’n, Abloki lɔ’n sran’m be tɔnnin Zifu’m be suɛn kɛ be guali gbo’m be nun ayre naan sran’m be nɔn naan be tɔ tukpacɛ. I sin’n, kɛ Itilɛɛ nin i sran’m be wa sieli Alemaɲin nvle’n, be tɔnnin Zifu’m be suɛn ekun. Be waan be dunman nun ti yɛ be su di yalɛ be nvle’n nun-ɔn. Ndɛ sɔ’m be ti’n, sran’m be kpɔli Zifu mun yɛ andɛ nin andɛ be te wun i su afɛ’n.

  • Sran kaka be bu i kɛ be nga be wunman ase annzɛ be timan sa annzɛ be o bubuwafuɛ’m be bia’n nun’n, be diman aklunjuɛ naan ya o be klun titi.

Be nga be lafi ndɛ kɛ ngalɛ sa’m be su’n, be jran ndɛ wie’m be su be se kɛ akunndan nga be bu’n ti nanwlɛ. Kpɛkun be bu i kɛ be nga be buman akunndan kɛ be sa wie’n be wunman sa wlɛ.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“Sɛ á yó like wie bɔ a lɛmɛn i wun akunndan mlɔnmlɔn’n, ɔ ti tɛ man wɔ.”NYANNDRA MUN 19:2.

Like nga ndɛ sɔ’n kle e’n. Sɛ e siman ndɛ kun nun kpa’n e su faman ajalɛ kpa. Sɛ e mianman e ɲin e siman sran’m be su ndɛ’n nun kpa naan e fa be su ato ndɛ’m be su’n, e su yaciman sran’m be jɔlɛ dilɛ le.

?Ngue ti yɛ sɛ e si sran’m be su ndɛ nanwlɛ’n ɔ ti kpa-ɔ?

Sɛ e si sran’m be su ndɛ nanwlɛ’n, e su faman be su ato ndɛ nga sran’m be kan’n su kun. Kɛ e wun i wlɛ kɛ sran akpasua kun i su ndɛ nga sran’m be kan’n timan nanwlɛ’n, siɛn’n sɛ e ti sran akpasua uflɛ be su ndɛ wie’n, e su kaman lɛ e faman su.

?Ngue yɛ e kwla yo-ɔ?

  • Sran’m be kwla se kɛ sran akpasua kun be ayeliɛ’n annzɛ be nzuɛn’n timan kpa. Sanngɛ nán e wla fi su kɛ i sɔ’n kleman kɛ be kwlaa be ayeliɛ’n ti sɔ.

  • Nán e wla fi su kɛ be nga be kan sran akpasua kun i wun ndɛ’n, blɛ wie nun’n be siman sran akpasua sɔ’n be su ndɛ kpanngban.

  • Sɛ fluwa wie nun annzɛ like uflɛ nun yɛ e waan é nían naan y’a si sran’m be su ndɛ’n, maan be kwla lafi ninnge sɔ’m be nun ndɛ’m be su.