Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Maan e si e wiengu’m be aunnvuɛ

Maan e si e wiengu’m be aunnvuɛ

Like nga ti yɛ sran’m be kpli be di be wiengu’m be jɔlɛ’n

Sɛ e fa e ɲin e sie i ngbaciɛ ng’ɔ o wafa nga e wiengu’m be yo be ninnge mun’n nin e liɛ’n be afiɛn’n i su dan’n, ɔ cɛman naan y’a bu i kɛ be ninnge yolɛ liɛ’n timan kpa. Ɔ maan e kwla bu i kɛ e ti kpa tra be. Sɛ e bu sran’m be wun akunndan tɛ’n, é dí be jɔlɛ. Kpɛkun e su siman be aunnvuɛ.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“Be nga be su di aklunjuɛ’n, maan amun nin be di aklunjuɛ. Be nga be su sun’n, maan amun nin be sun.”​—RƆMUNFUƐ MUN 12:15.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n kle kɛ ɔ fata kɛ e si e wiengu’m be aunnvuɛ. Kɛ be se kɛ sran kun si i wiengu i aunnvuɛ’n, yɛle kɛ sɛ sa wie o i su’n, ɔ yo kɛ i bɔbɔ yɛ sa sɔ’n wo i su sa. Kpɛkun ɔ wun wafa nga sa sɔ’n ti’n, i wiengu sɔ’n i wun yo i’n i wlɛ.

?Wafa sɛ yɛ e wiengu’m be aunnvuɛ silɛ’n kwla uka e-ɔ?

Sɛ e si e wiengu’m be aunnvuɛ’n, é wún i wlɛ kɛ e kwlakwla e ti kun. Asa ekun’n, é wún i wlɛ kɛ be kwla yo ninnge mun kɛ e sa annzɛ be wun kwla yo be kɛ e sa wie. Ɔ maan kannzɛ e ti fanunfanun’n, sanngɛ é wún i wlɛ kɛ e ti awlobo kunngba nunfuɛ. Sɛ e faman e ɲin e siemɛn i ngbaciɛ ng’ɔ o e nin e wiengu mun e afiɛn’n i su ngboko’n, é bú be wun akunndan kpa.

Sɛ e si e wiengu’m be aunnvuɛ’n, e ɲin yí be wie. Be flɛ bla kun kɛ Anin-Mari. Ɔ fin nvle nga be flɛ i kɛ Senegali’n, i nun. Blɛ wie nun’n, w’a buman be nga sran’m be buman be wie’n be wun akunndan kpa. Ɔ kannin wafa nga kɛ ɔ sili i wiengu’m be aunnvuɛ’n i sɔ’n ukɛli i’n, i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n wunnin wafa nga sran sɔ’m be wun be ɲrun’n, n buli wafa nga sɛ ɔ ti kɛ min yɛ n wun min ɲrun sɔ’n, min wun yó min’n i akunndan. I sɔ’n yoli maan n wunnin i wlɛ kɛ n timan kpa n traman be. N wunman like nga ti yɛ n se min wun kɛ n ti kpa n tra sran sɔ mun bɔbɔ’n.” Sɛ e mian e ɲin naan e wun sa ng’ɔ o e wiengu’m be su’n i wlɛ’n, e su kanman be wun ndɛ tɛtɛ.

Like nga e kwla yo’n

Sɛ e bu sran akpasua kun wun akunndan tɛ’n, maan e fa e ɲin e sie i ninnge nga be kle kɛ e ti kun’n be su. I lɛ nun’n, maan e bu wafa nga kɛ bé yó ninnge nga mun’n be wun yo be’n, i akunndan.

Sɛ e si aunnvuɛ’n, é wún i wlɛ kɛ sran’m be kwlaa be ti awlobo kunngba nunfuɛ.

  • Kɛ be nin be awlofuɛ’m bé dí like’n.

  • Kɛ be ko di junman kekle mɔ be sa be sin awlo’n.

  • Kɛ be nin be janvuɛ’m bé yó ninnge wie mun likawlɛ’n.

  • Kɛ bé tíe miziki nga be klo i kpa’n.

Maan e yo e wun kɛ e bɔbɔ yɛ sa sɔ’n wo e su sa. Kpɛkun e usa e wun kɛ:

  • ?Sɛ sran kun w’a buman min wie’n, wafa sɛ yɛ min wun yó min-ɔn?

  • ?Sɛ sran’m be dun mmua di min jɔlɛ kwlaa naan b’a si min su ndɛ’n, wafa sɛ yɛ min wun yó min-ɔn?

  • ?Sɛ n wo sran akpasua nga sran’m be kan be wun ndɛ tɛtɛ’n be nun wie’n, wafa sɛ yɛ ń kúnndɛ kɛ sran’m be nin min nanti-ɔ?