Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Maan e klo sran

Maan e klo sran

Like nga ti yɛ sran’m be kpli be di be wiengu’m be jɔlɛ’n

E kwlá kaman lɛ e wlaman sran’m be wun akunndan tɛ bulɛ’n i ase. Kɛ sran kun tɔ tukpacɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ miɛn i ɲin yo i wun ayre naan w’a yo juejue. I sɔ yolɛ’n kusu fa blɛ. I wafa kunngba’n, sɛ e waan é yáci sran’m be wun akunndan tɛ bulɛ’n, ɔ fata kɛ e mian e ɲin kpa, yɛ i sɔ yolɛ’n kusu fa blɛ. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a yaci sran’m be wun akunndan tɛ bulɛ-ɔ?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“Amun klo amun wiengu. Afin i sɔ’n yo maan sran’m be afiɛn sɛ kpa.”​—KOLƆSUFUƐ MUN 3:14.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Kɛ sran’m be ti be wiengu’m be wun ɲanman nun’n, i sɔ’n yo maan be afiɛn mantan. Sɛ e klo e wiengu’m be tankaan kpa’n, e su buman be wun akunndan tɛ kun.

?Ngue yɛ e kwla yo-ɔ?

Maan e bu ninnge trele wie mɔ e kwla yo fa uka sran akpasua nga e bu be wun akunndan tɛ’n, i akunndan. Nán e se kɛ é yó ninnge nga be yolɛ ti kekle’n. I lɛ nun’n, e kwla yo ninnge nga’m be nun kun annzɛ be nun wie mun:

Sɛ e yi i nglo kɛ e klo sran’n, e su buman be wun akunndan tɛ kun.

  • I wie yɛle kɛ e kwla tike anuan’n e man sran sɔ’m be nun kun annzɛ sɛ e fu loto nun’n e kwla fa e bia liɛ’n e man sran sɔ’n.

  • Kannzɛ be kanman e aniɛn’n i kpa’n, sanngɛ e nin be e kwla koko yalɛ kan.

  • Sɛ be yo like wie naan e wunmɛn i wlɛ kpa’n, nán e kpli e di be jɔlɛ sanngɛ e tra e awlɛn.

  • Sɛ be su kan be su sa wie i ndɛ kle e’n, maan e sie e su be nuan bo naan e wun be ndɛ’n i wlɛ kpa.