Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Ayre kun m’ɔ leman wunsu’n

Ayre kun m’ɔ leman wunsu’n

Sran kpanngban kpa be nantili Biblu’n nun ndɛ mma nga e boboli be su ndɛ akpasua nga be sinnin lɛ’n be nun’n, be su. Ɔ maan be miannin be ɲin be yacili sran’m be wun akunndan tɛ bulɛ’n. Sanngɛ nanwlɛ ti kpa, kɛ e te o mɛn tɛ nga nun’n sran’m be wun akunndan tɛ bulɛ’n kwlá wieman. ?Sanngɛ sran’m bé yáci be wiengu’m be wun akunndan tɛ bulɛ cɛn kun le?

Awa kpa kun

Klɔ sran’m be awa wie fi kwlá yoman naan sran’m b’a yaci be wiengu’m be akunndan tɛ bulɛ. Sanngɛ awa kun kwlɛ i sɔ’n yo.

Sɛ awa kun kunndɛ kɛ ɔ́ yó naan sran’m be yaci be wiengu’m be jɔlɛ dilɛ’n, ɔ fata kɛ:

  1. 1. Ɔ yo naan sran’m be kaci akunndan nga be bu i be wiengu’m be wun’n.

  2. 2. Ɔ yo maan ninnge nga ti yɛ sran mun nin be wiengu’m be kwlá tranman klanman’n, be wie.

  3. 3. Awa sɔ’n i janunfuɛ’m be bɔbɔ be yaci be wiengu’m be wun akunndan tɛ bulɛ.

  4. 4. Ɔ yo naan nvlenvle’m be nunfuɛ’m be bo yo kun.

Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn kpɛli awa kun ba. Awa sɔ’n yɛle “Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ.”​—Liki 4:43.

Maan e fa e ɲin e sie like nga awa sɔ’n wá yó mán sran mun’n i su.

1. Sran’m be nzuɛn’n yó kpa

Sran’m bé ‘kpɛ́ mmla’n i su falɛ’n i sin atin.’​—EZAI 26:9.

“Sɛ é kwlá sé’n, like ng’ɔ su sa nuan su yolɛ’n su’n yɛle aunjuɛ. Yɛ ɔ yo maan be wla gua ase tititi, yɛ sa su ɲanman be.”​—EZAI 32:17.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’m be kle e-ɔ? Ɲanmiɛn i Famiɛn Dilɛ blɛ’n nun’n, bé wá klé sran’m be like naan be si like ng’ɔ ti kpa’n. Kɛ bé wá sí sa kpa’n nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n mɔ bé wá sí ngbaciɛ ng’ɔ o sran lufle bulɛ’n nin sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n be afiɛn’n, akunndan nga be bu i be wiengu’m be wun’n, ɔ́ káci. Ɔ maan sran’m bé wá wún i wlɛ kɛ be wiengu’m be klolɛ’n yɛ ɔ ti cinnjin kpa-ɔ.

2. I Sran’m be su buman be wiengu lufle kun

Ɲanmiɛn “núnnún be ɲinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tranman lɛ kun, be su yoman sɛ kun, be su sunman kun, be su wunman ɲrɛnnɛn kun. Laa ninnge’m be nunman lɛ kun.”​—SA NGLO YILƐ 21:4.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Ɲanmiɛn i Famiɛn Dilɛ blɛ’n nun’n, sran’m be su buman be wiengu lufle kun. I sɔ’n ti’n, ɲrɛnnɛn nga i sɔ’n kpɛ i ba’n bé wíe. Ɔ maan be nga be buli be lufle’n be wla su kpɛnman like nga be yoli be’n i su kun. I ti’n, be awlɛn su beman be klun kun.

3. I Siefuɛ kpa kun

“Sran sɔ’n ɔ su nianman sran ɲrun naan w’a bu ndɛ, nán be waan yɛ ɔ́ fá kɛ́n i ndɛ liɛ’n niɔn. Be nga be ti yalɛfuɛ’n, ɔ́ dí be ndɛ’m be kpa. Be nga be kle be yalɛ mɛn’n nun’n, ɔ́ bú be ndɛ mun kɛ ɔ fata’n sa.”​—EZAI 11:3, 4.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Kɛ Zezi Klisi m’ɔ ti Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n nun famiɛn’n wá síe asiɛ’n, ɔ su kpaman sran nun. Ɔ su buman nvle kun nun sran’m be kpa traman nvle uflɛ nun sran liɛ mun. Kpɛkun mmla kunngba’n yɛ sran’m be kwlaa bé dí su-ɔ.

4. I Sran’m be bo yó kun

Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ blɛ nun’n, bé wá klé sran’m be like naan be ‘akunndan’n yo kun, yɛ be klo be wiengu. I sɔ yolɛ’n nun’n, be bo yó kun, yɛ be akunndan’n trán like kunngba su.’​—FILIPUFUƐ MUN 2:2.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Kɛ be se kɛ be nga Ɲanmiɛn wá síe be’n, be bo yó kun’n, ɔ timan be nuan nun ndɛ kanlɛ ngbɛn. Sran’m be “bo yó kun” sakpa, afin bé wá kló be wiengu tankaan kpa.