Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

AN TINNGE! No. 3 2020 | ?Sran’m be wiengu wun akunndan tɛ bulɛ’n ɔ́ wíe?

Sɛ sran kun di i wiengu’m be jɔlɛ’n, e kwla sie i sɔ liɛ’n i nzɔliɛ ndɛndɛ. Sanngɛ sɛ e bɔbɔ yɛ e di e wiengu’m be jɔlɛ’n, i sɔ liɛ’n i wlɛ wunlɛ ti kekle.

Maan e fa e ɲin e sie i ninnge nga be kwla uka e naan y’a diman e wiengu’m be jɔlɛ kun’n, be su.

 

Sran’m be wiengu wun akunndan tɛ bulɛ’n: ?w’a sa ɔ wie?

?Ngue yɛ ɔ yi i nglo kɛ e di sran jɔlɛ-ɔ?

Maan e si ndɛ’n nun kpa

Sɛ e fa sran akpasua kun be su ato ndɛ nga sran’m be kan’n su’n, ɔ cɛman naan y’a bu be wun akunndan tɛ. Laa sonja kun i su ndɛ kle sɔ weiin. An fa be ɲin be sie i ndɛ sɔ’n su kpa.

Maan e si e wiengu’m be aunnvuɛ

?Si e siman e wiengu’m be aunnvuɛ, i sɔ’n kwla kpɛ ngue ba?

Maan e fa e ɲin e sie i e wiengu’m be nzuɛn kpa’n su

Sɛ e bu e ngunmin e wun akunndan’n, é dí e wiengu’m be jɔlɛ. ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e-ɔ?

Maan e tra sran fanunfanun janvuɛ

Sɛ e tra be nga be ninnge yolɛ wafa’n nin e liɛ’n be timan kun’n be janvuɛ’n, é ɲán su ye.

Maan e klo sran

Sɛ e klo sran’n, e su kpliman e diman sran jɔlɛ. Maan e kan wafa nga e kwla yi i nglo kɛ e klo sran’n i ndɛ.

Ayre kun m’ɔ leman wunsu’n

?Ninnge nnan benin yɛ Ɲanmiɛn wá yó i Famiɛn dilɛ blɛ nun naan sran’m b’a diman be wiengu’m be jɔlɛ kun-ɔn?

Be yacili be wiengu’m be jɔlɛ dilɛ

An nian video nsan mɔ be kan like ng’ɔ ukali sran wie mun naan b’a diman be wiengu’m be jɔlɛ kun’n.