Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Ɲanmiɛn Kpli nin Klisi be su ndɛ nanwlɛ’n

Ɲanmiɛn Kpli nin Klisi be su ndɛ nanwlɛ’n

Kannzɛ sran’m be su ninnge wie mun kɛ ɲanmiɛn sa’n, sanngɛ Ɲanmiɛn nanwlɛfuɛ’n ti kunngba cɛ. (Zan 17:3) “Like Fi Nunmɛn i Sin,” yɛ i yɛ ɔ yili like kwlaa-ɔ. Kpɛkun i wun lɔ yɛ nguan’n i bo’n wo-ɔ. Yɛ i kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ e su i-ɔ.—Daniɛli 7:18; Sa Nglo Yilɛ 4:11.

?Wan yɛle Ɲanmiɛn Kpli?

Ɲanmiɛn i dunman’n wo Ɲanmiɛn Ndɛ nga be klɛli i klikli nun’n i nun KPƐ KƆE 7.000

ZOOVA ti Ɲanmiɛn i dunman.

MIN, ƝANMIƐN, SIƐ​—Be ti Ɲanmiɛn i tɔnndɔnlɛ dunman.

?Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle benin? Ɲanmiɛn bɔbɔ seli kɛ: “N ti Zoova. Min dunman’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.” (Ezai 42:8) Ɲanmiɛn i dunman’n wo Biblu’n nun kpɛ kɔe 7.000. Sanngɛ be nga be kacili Biblu’n aniɛnaniɛn’m be nun’n, be yili dunman sɔ’n, kpɛkun be fali manmanlɛ dunman kɛ “Min” sa’n be sieli i osu. Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yo i janvuɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ se e kɛ e “bo i dunman.”—Jue Mun 105:1.

Zoova i manmanlɛ dunman mun. Ɔ ju wie’n Biblu’n nun’n, kɛ be waan bé kán Zoova i ndɛ’n, be se kɛ “Ɲanmiɛn” annzɛ “Ɲanmiɛn m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n” annzɛ “Like Kwlaa Yifuɛ” annzɛ “Siɛ” annzɛ “Min” annzɛ kusu “Ɲanmiɛn m’ɔ Like Fi Nunmɛn i Sin’n.” Kɛ be nga Biblu’n kan be ndɛ’n be nun wie’m bé srɛ́ Zoova’n, be fali manmanlɛ dunman nga e boboli be su lɛ’n, be nun wie’m be flɛli i annzɛ be boli i dunman trele.—Daniɛli 9:4.

Sran wafa nga Ɲanmiɛn ti’n. Ɲanmiɛn ti wawɛ. (Zan 4:24) Biblu’n se kɛ: “Sran fi nin-a wunman Ɲanmiɛn le.” (Zan 1:18) Sanngɛ Biblu’n kan wafa nga Ɲanmiɛn i wun yo i’n i ndɛ. I wie yɛle kɛ sɛ sran’m be yo sa tɛ’n, ɔ bo i wla. Sanngɛ sɛ be yo sa kpa’n, ‘i klun jɔ be wun.’—Ɲanndra Mun 11:20; Jue Mun 78:40, 41.

Ɲanmiɛn i nzuɛn’n yo ɲɛnmɛn dan. Ɲanmiɛn kpaman sran nun. Ɔ sɔ sran ngba nun. (Sa Nga Be Yoli’n 10:34, 35) Asa ekun’n, ɔ ‘yaci sa cɛ, ɔ si aunnvɔɛ, ɔ faman ya ndɛndɛ, ɔ klo sran dan, ɔ ti nanwlɛfuɛ.’ (Ezipti Lɔ Tulɛ 34:6, 7) Sanngɛ i nzuɛn’m be nun nnan be ti cinnjin kpa. Maan e fa e ɲin e sie be su.

Ɔ le tinmin. Kɛ m’ɔ ti “Ɲanmiɛn m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n” ti’n, nda kwlaa ng’ɔ ta be’n, ɔ yia be nuan.—Bo Bolɛ 17:1.

Ɔ si ngwlɛlɛ. Ngwlɛlɛ nga Ɲanmiɛn si i’n, ɔ leman wunsu. I sɔ’n ti’n, Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn “ngunmin cɛ yɛ ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ” ɔ.—Rɔmunfuɛ Mun 16:27.

Ɔ yo sa i nuan su sɛsɛsɛ. Like kwlaa nga Ɲanmiɛn yo be’n be ti su. Biblu’n se kɛ: “Sa ng’ɔ yo’n, fiɛn kaan sa nunmɛn i wun.” Kpɛkun “ɔ yoman sa ng’ɔ timan su’n le.”—Mmla’n 32:4.

Ɔ ti klolɛ. Biblu’n se kɛ: “Ɲanmiɛn ti klolɛ.” (1 Zan 4:8) Ɲanmiɛn yi i nglo kɛ ɔ klo sran. Sanngɛ sɛ klolɛ’n ti sran’n, nn é sé kɛ yɛle Ɲanmiɛn bɔbɔ. Ɲanmiɛn yo ninnge kwlaa klolɛ su. Kpɛkun e ɲan ninnge kwlaa ng’ɔ yo be’n, be su ye.

Ɲanmiɛn nin sran’m be tra janvuɛ. E Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n yɛle Ɲanmiɛn. (Matie 6:9) Sɛ e lafi i su’n, e nin i e kwla tra janvuɛ. (Jue Mun 25:14) Asa ekun’n, Ɲanmiɛn bɔbɔ se e kɛ e fa e wun e mɛntɛn i, kpɛkun ‘e fa e su sa’n kwlaa e wlɛ i sa nun, afin e ndɛ lo i.’—1 Piɛli 5:7; Zaki 4:8.

?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn Kpli nin Zezi Klisi be timan kun-ɔn?

Nán Zezi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli’n niɔn. Zezi ti i liɛ ngunmin. Afin i kunngba cɛ yɛ Ɲanmiɛn boli i trele sa-ɔ. I sɔ’n ti’n, Biblu’n flɛ i kɛ Ɲanmiɛn i Wa. (Zan 1:14) Kɛ Zoova yili Zezi’n, ɔ fɛli i dili junman. Yɛle kɛ ɔ sinnin i lika yili like kwlakwla kpan.—Ɲanndra Mun 8:30, 31; Kolɔsufuɛ Mun 1:15, 16.

Zezi w’a seman le kɛ i yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli’n niɔn. Zezi bɔbɔ seli kɛ: “N ti [Ɲanmiɛn] i janunfuɛ. Yɛ i bɔbɔ yɛ ɔ sunmannin min-ɔn.” (Zan 7:29) Cɛn kun’n, kɛ ɔ́ kán ndɛ klé i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun’n, ɔ flɛli Zoova kɛ “min Si m’ɔ ti amun Si wie’n, ɔ nin min Ɲanmiɛn m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn wie’n.” (Zan 20:17) Kɛ Zezi wuli mɔ Ɲanmiɛn cɛnnin i’n, ɔ ɔli ɲanmiɛn su ko trannin Ɲanmiɛn i sa fama su, yɛ Ɲanmiɛn maan ɔ ɲannin ɲrun.—Matie 28:18; Sa Nga Be Yoli’n 2:32, 33.

Zezi Klisi kwla uka e naan y’a fa e wun y’a mantan Ɲanmiɛn

Zezi bali asiɛ’n su wa kɛ ɔ́ kɛ́n i Si i ndɛ klé e. Zoova kannin Zezi i ndɛ seli kɛ: “Min Wa’n yɛ, min awlɛn su ba’n niɔn. Amun tie ndɛ ng’ɔ kan’n.” (Marki 9:7) Zezi si Ɲanmiɛn tra sran kwlakwla. Zezi bɔbɔ seli kɛ: “Sran fi siman Siɛ’n, saan Ba’n ɔ nin sran nga Ba’n kunndɛ kɛ ɔ́ kɛ́n i ndɛ klé i’n.”—Liki 10:22.

Zezi yili Ɲanmiɛn i nzuɛn’m be nglo kpa. Zezi yili Ɲanmiɛn i nzuɛn’m be nglo dan ti’n, ɔ seli kɛ: “Sran ng’ɔ wun min’n, nn w’a wun Siɛ’n wie.” (Zan 14:9) Yɛle kɛ like kwlaa nga Zezi yoli nun’n, ɔ nin ndɛ kwlaa ng’ɔ kannin’n, be yili wafa nga Ɲanmiɛn klo sran’n, i nglo. I sɔ’n ti’n, sran’m be fali be wun be mantannin Ɲanmiɛn. Zezi seli kɛ: “Min yɛ n ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n niɔn. Sran nga w’a sinman min nun’n, ɔ kwlá kɔman Siɛ’n i wun lɔ.” (Zan 14:6) Asa ekun’n, ɔ seli kɛ: “Blɛ wie wá jú’n, blɛ sɔ’n w’a ju bɔbɔ, Siɛ’n i sufuɛ kpa mun bé wá sú i kɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kle be’n sa, yɛ bé sú i nanwlɛ nun. Afin Siɛ’n su kunndɛ sran kɛ ngalɛ sa mun naan be su i.” (Zan 4:23) Ndɛ sɔ’n kle kɛ Zoova su kunndɛ be nga be klo kɛ bé sí i su ndɛ nanwlɛ’n. Nanwlɛ, i sɔ’n ti abonuan.